Category Archives: Uit die Woord

Om sout te wees beteken om die Woord te ken.

Om sout te wees – om deel van die strydende Jerusalem te wees – dit beteken om toegerus te wees – toegerus te wees met die wapens wat God ons…

Lewensbrood

Toe staan daar ’n nuwe koning oor Egipte op wat niks van Josef geweet het nie. Dié het aan sy volk gesê: Kyk, die volk van die kinders van Israel…

Lewensbrood

En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê: Maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy…

Laat U Koninkryk kom…

Lees: Matth. 6:10 In die begin het God die hemel en die aarde geskape…Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en – dit was baie goed. Dit was sonder…

Lewensbrood

Daarop sê die manne vir Lot: Wie het jy hier nog? ’n Skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad — bring hulle…

Om Sout te wees….

Om sout te wees beteken om die poorte van God se stad te betree. In Openbaring 21 word die nuwe Jerusalem beskryf. Daar is twaalf poorte. Aan die oostekant is…

Lewensbrood

EN die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet…

Lewensbrood

Want Ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis ná hom bevel sou gee dat hulle die weg van die HERE moet hou om geregtigheid en…

Die Vader voorsien na liggaam en siel

Lees: Matth. 6:1-34 ‘Gee ons vandag ons daaglikse brood’. Wat ‘n heerlike vertroosting: Ek het Iemand wat dag na dag vir my sorg. Selfs in hierdie spanningsvolle tyd waarin ons…

Lewensbrood

Toe sê die HERE vir Abraham: Waarom het Sara daar gelag en gedink: Sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het? Sou iets vir die HERE te…

Om sout te wees beteken om God te ken

Om sout te wees beteken om God aan mense bekend te stel. Ons is soos Moses destyds. Hy moet God gaan voorstel aan die Verbondsvolk van die Ou Testament. Wanneer…

Lewensbrood

En toe die son wou ondergaan, val daar ’n diepe slaap op Abram, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê Hy vir Abram: Weet verseker dat…

Laat U wil geskied…

Lees: Rom. 8:28-30/Matth. 6:10 Nou onlangs, toe ek een nag nie nie kon slaap nie en lê en rondrol het van bekommernis oor dinge wat ek niks aan kan doen…

Julle is die sout van die aarde

Wanneer ons na ons volk se geestelike gesteldheid kyk – ‘n mens wil amper huil. Ons sien hulle – volksgenote – sonder hoop – sonder geloof – kerkloos – sonder…

Lewensbrood

Verder het Hy vir hom gesê: Ek is die HERE wat jou uitgelei het uit Ur van die Chaldeërs om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê:…

Lewensbrood

Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En Hy sê vir hom:…

Lewensbrood

Verder het Abram gesê: Aan my het U geen nageslag gegee nie; so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die HERE…

Lewensbrood

NÁ hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ’n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ’n skild en jou loon is…

ALLES GENADE ALLEEN

Alles, alles is genade – onverdiende guns alleen. Ons hoor in die Romeine-brief – maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde – en diensbaar geword het aan God…

Lewensbrood

SO het Abram dan uit Egipte na die Suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom. En Abram was baie ryk aan vee,…

Lewensbrood

En Abram het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaargemaak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het…

Lewensbrood

EN die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys….

OORDENKING

Lees: Jak. 1:2-4 God vergeet nooit Sy maaksel nie. Wat ‘n wonderlike gerusstelling is daar nie vir ons opgesluit in hierdie Skrifgedeelte nie: selfs wanneer daar dinge oor ons pad…

Lewensbrood

En hulle sê: Kom, laat ons vir ons ’n stad bou en ’n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik; en laat ons vir ons ’n naam maak,…

Lewensbrood

En Ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal…

Lewensbrood

Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê: Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag ná julle, en…

DIE GENADE VAN DIE HEMELVAART EN WEDERKOMS

Veertig dae nadat die Here Jesus uit die dood opstaan, vaar Hy op na die hemel. Ons hoor sy beloftes – julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor…

Lewensbrood

EN God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor…

Lewensbrood

EN God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was; en God het ’n wind oor…

Lewensbrood

TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle…

DIE GENADE VAN DIE LEË GRAF

Die Here Jesus word in ‘n leë graf neergelê – die graf word so toegemaak – niemand kan daarin – en niemand kan daaruit. Drie dae later – dit is…

Lewensbrood

Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ’n lus was vir die oë, ja, ’n boom wat ’n mens kan begeer…

Lewensbrood

Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal…

DIE GENADE VAN DIE KRUIS.

Die geboorte en die lewe van die Here Jesus op aarde – dit bevestig die genade van God. Dit wat gebeur – dit gebeur ter wille van elke verlore sondaarmens…

Lewensbrood

Toe het die HERE God ’n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees…

Lewensbrood

En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ’n…

Lewensbrood

Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in…

Lewensbrood

En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. DIT is die…

Lewensbrood

En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die…

Lewensbrood

IN die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het…

GENADE BELOFTES IN VERVULLING.

Die Here stuur die stem in die woestyn – Johannes die Doper. Johannes – die HERE is genadig – so beteken sy naam. Die tyd is gereed – en vanuit…

Tyd van Stilte

Dan kom daar ‘n stilte in die Woord van die Here oor die Godvolk van die Ou Verbond – tussen Maleagi en Mattheus ‘n stilte van ongeveer vierhonderd jaar. Gedurende…

ELIA EN DIE BAÄLPROFETE.

Ten spyte van die Godsvolk se sonde en ongeloof – die Here hou nie op om genadig te wees nie. Op ‘n stadium – daar is die goddelose koning Agab…

GENADELIED IN DIE PSALMS.

Koning Dawid, wat sal die HERE antwoord? Wat het die HERE geantwoord? Psalm 103 vertel ons – ‘n Psalm van koning Dawid. Loof die HERE, o my siel, en alles…

Koning Dawid, wat sou jy doen sonder Genade?

Luister ons na dit wat ons verder in die Woord oor die mense hoor – na Abraham – alles is net genade – Isak – Jakob – sy seuns, in…

NOAG VIND GENADE IN DIE OË VAN DIE HERE.

Die man en vrou word uit die paradys gedryf – nou is hulle sondaars – hulle vermeerder en word baie. Oor die mensdom – ons hoor – die boosheid van…

VERBOND VAN GENADE MET ABRAHAM.

Na die sondvloed word die aarde weer droog. Dit wat ons oor die mense hierna hoor – dit is nie baie mooi nie – hulle wil die Here nie ken…

GENADE NA DIE SONDEVAL.

Vir die volgende paar weke gaan ons momente in die heilsgeskiedenis gryp. In elkeen van hierdie momente is daar een saak wat uitstaan – een saak wat die bepalende is…

Resensie: DIE WONDER VAN DIE WOORD.

Die Ou- testament: Kultuur-Histories benader. Skrywer: Prof. H.vd Wateren Ek skryf graag hierdie resensie oor ‘n werk wat wyd skryf oor baie kennis. Eerstens bied die boek hom aan as…

Die Skepping is Genade

Alreeds die eerste woorde in die Bybel – in die begin het God die hemel die hemel en aarde geskape (Gen. 1: 1) – ons hoor die genade van God….