Category Archives: Uit die Woord

Lewensbrood

TOE gaan Moses weer na die HERE en sê: Here, waarom het U hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het U my tog gestuur? Want vandat ek na Farao gegaan het…

Lewensbrood

Laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee besig kan wees en nie op leuenagtige woorde let nie. Toe het die drywers van die volk en die…

Lewemsbrood

Julle moet die volk geen strooi meer gee om bakstene te maak soos gister en eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel. Maar die hoeveelheid bakstene…

Lewemsbrood

Toe sê hulle: Die God van die Hebreërs het ons ontmoet; laat ons tog drie dagreise ver die woestyn intrek en aan die HERE onse God offer, sodat Hy ons…

Lewemsbrood

EN daarna gaan Moses en Aäron en sê vir Farao: So spreek die HERE, die God van Israel: Laat my volk trek, dat hulle vir My ’n fees kan hou…

Lewensbrood

Die HERE het ook aan Aäron gesê: Loop Moses tegemoet in die woestyn. En hy het geloop en hom by die berg van God aangetref en hom gesoen. Daarop vertel…

Lewensbrood

Toe neem Sippóra ’n skerp klip en sny die voorhuid van haar seun af en gooi dit voor sy voete en sê: Waarlik, jy is vir my ’n bloedbruidegom! En…

Lewensbrood

Daarom beveel Ek jou: Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe….

Lewensbrood

En die HERE sê vir Moses: Nou dat jy wegtrek om na Egipte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor Farao doen wat Ek in jou mag…

Lewensbrood

Ook het die HERE vir Moses in Mídian gesê: Gaan heen, keer terug na Egipte; want al die manne wat jou lewe gesoek het, is doo Moses neem toe sy…

Lewensbrood

Neem dan hierdie staf in jou hand waarmee jy die tekens moet doen. TOE gaan Moses weg en kom by sy skoonvader Jetro terug, en hy sê vir hom: Laat…

Lewensbrood

Jy moet dan met hom spreek en die woorde in sy mond lê. En Ék sal met jou mond en sy mond wees en julle leer wat julle moet doen….

Lewensbrood

Gaan dan nou heen, en Ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Maar hy sê: Ag, Here, stuur tog deur wie U wil stuur….

Lewensbrood

Toe sê Moses aan die HERE: Ag, Here, ek is nie ’n man van woorde nie — van gister of van eergister of vandat U met u kneg gespreek het…

Lewensbrood

En as hulle jou nie glo en aan die eerste teken geen gehoor gee nie, dan sal hulle die laaste teken glo. En as hulle ook hierdie twee tekens nie…

Lewensbrood

En die HERE het verder vir hom gesê: Steek tog jou hand in jou boesem. En hy het sy hand in sy boesem gesteek; en toe hy dit uittrek, was…

Lewensbrood

Toe sê die HERE vir Moses: Steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp, en dit het ’n staf…

Lewensbrood

TOE antwoord Moses en sê: Maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê: Die HERE het nie aan jou verskyn nie? Daarop vra…

Lewensbrood

En Ek sal aan hierdie volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars; en as julle dan trek, moet julle nie met leë hande trek nie, maar elke vrou…

Lewensbrood

Maar Ek weet dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur ’n sterke hand nie. En Ek sal my hand uitstrek en Egipte met…

Lewensbrood

Daarom het Ek besluit: Ek wil julle uit die ellende van Egipte laat optrek na die land van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete,…

Lewensbrood

Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: Die HERE, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak…

Lewensbrood

Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en…

Lewensbrood

Maar Moses het tot God gespreek: Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En Hy antwoord: Ek…

Lewensbrood

En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by My gekom. Ook het Ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen,…

Lewensbrood

Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na ’n goeie en wye land, na ’n…

Lewensbrood

Verder sê Hy: Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want…

Lewensbrood

Toe die HERE sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek. En Hy sê: Moenie…

Lewensbrood

Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in ’n vuurvlam uit ’n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word…

SÓ MOET JULLE DAN BID:

Laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Wat is God se wil? Die Here Jesus som die wil van God op in hierdie…

Lewensbrood

En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. En God het die kinders van Israel aangesien, en God…

Lewensbrood

En Moses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Moses sy dogter Sippóra gegee. En toe sy ’n seun baar, het hy hom Gersom genoem….

Lewensbrood

En toe Farao van dié saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land Mídian gaan woon. En…

SÓ MOET JULLE DAN BID:

LAAT U KONINKRYK KOM. God is Skepper van die hemel en die aarde. Dit beteken dat hemel en aarde aan Hom behoort. In ‘n sekere sin is die koninkryk van…

Lewensbrood

En toe die seuntjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter; en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê: Ek het…

SÓ MOET JULLE DAN BID:

LAAT U NAAM GEHEILIG WORD. God is heilig – dit hoor ons oor en oor in die Woord. Ons hoor onder andere in Levitikus 11: Want Ek is die HERE…

Lewensbrood

En Farao se dogter antwoord haar: Ja. En die jongmeisie het geloop en die seuntjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar: Neem hierdie seuntjie en soog…

Lewensbrood

Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind, en kyk, dit was ’n seuntjie wat huil! En sy het hom jammer gekry en gesê: Dit is een van die…

Lewensbrood

En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om ’n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien…

Lewensbrood

Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom ’n mandjie van biesies geneem en dit met lymgrond en pik bestryk; en sy het die…

SÓ MOET JULLE DAN BID:

ONSE VADER WAT IN DIE HEMELE IS. Wanneer die Here Jesus ons leer oor gebed, dan leer Hy ons dat ons nie soos die skynheiliges en die heidene moet bid…

Lewensbrood

EN ’n man uit die huis van Levi het gegaan en ’n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en ’n seun gebaar. En toe sy sien…

Lewensbrood

En omdat die vroedvroue God gevrees het, het Hy huisgesinne aan hulle geskenk. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê: Al die seuns wat gebore word, moet…

Lewensbrood

Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys. En die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het Hy huisgesinne aan hulle geskenk….

Lewensbrood

Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seuntjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte…

Om sout te wees beteken om te kan bid

Ek glo nie ons besef die onbeskryflike genade van om te kan bid nie. Kom ons dink vir ‘n oomblik. Ons raak stil en ons praat met enige, ewige, onbegryplike,…

Lewensbrood

En die koning van Egipte het met die Hebreeuse vroedvroue — die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua — gespreek en gesê: As julle die…

Lewensbrood

Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die landerye…

In alle teenspoed is Christusgelowiges geduldig

Lees: Ps. 39:1-14 (vers 10) Rom. 5:3ev leer ons: ‘Ons roem ook in die verdrukkinge’, omdat ons weet dat swaarkry volharding kweek (sien ook Jak. 1:2ev), volharding bewerk weer geloofsgroei,…

Lewensbrood

Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Raämses gebou. Maar hoe meer…