Category Archives: Uit die Woord

Lewensbrood

NÁ hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ’n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ’n skild en jou loon is…

ALLES GENADE ALLEEN

Alles, alles is genade – onverdiende guns alleen. Ons hoor in die Romeine-brief – maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde – en diensbaar geword het aan God…

Lewensbrood

SO het Abram dan uit Egipte na die Suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom. En Abram was baie ryk aan vee,…

Lewensbrood

En Abram het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaargemaak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het…

Lewensbrood

EN die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys….

OORDENKING

Lees: Jak. 1:2-4 God vergeet nooit Sy maaksel nie. Wat ‘n wonderlike gerusstelling is daar nie vir ons opgesluit in hierdie Skrifgedeelte nie: selfs wanneer daar dinge oor ons pad…

Lewensbrood

En hulle sê: Kom, laat ons vir ons ’n stad bou en ’n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik; en laat ons vir ons ’n naam maak,…

Lewensbrood

En Ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal…

Lewensbrood

Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê: Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag ná julle, en…

DIE GENADE VAN DIE HEMELVAART EN WEDERKOMS

Veertig dae nadat die Here Jesus uit die dood opstaan, vaar Hy op na die hemel. Ons hoor sy beloftes – julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor…

Lewensbrood

EN God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor…

Lewensbrood

EN God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was; en God het ’n wind oor…

Lewensbrood

TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle…

DIE GENADE VAN DIE LEË GRAF

Die Here Jesus word in ‘n leë graf neergelê – die graf word so toegemaak – niemand kan daarin – en niemand kan daaruit. Drie dae later – dit is…

Lewensbrood

Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ’n lus was vir die oë, ja, ’n boom wat ’n mens kan begeer…

Lewensbrood

Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal…

DIE GENADE VAN DIE KRUIS.

Die geboorte en die lewe van die Here Jesus op aarde – dit bevestig die genade van God. Dit wat gebeur – dit gebeur ter wille van elke verlore sondaarmens…

Lewensbrood

Toe het die HERE God ’n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees…

Lewensbrood

En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ’n…

Lewensbrood

Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in…

Lewensbrood

En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. DIT is die…

Lewensbrood

En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die…

Lewensbrood

IN die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het…

GENADE BELOFTES IN VERVULLING.

Die Here stuur die stem in die woestyn – Johannes die Doper. Johannes – die HERE is genadig – so beteken sy naam. Die tyd is gereed – en vanuit…

Tyd van Stilte

Dan kom daar ‘n stilte in die Woord van die Here oor die Godvolk van die Ou Verbond – tussen Maleagi en Mattheus ‘n stilte van ongeveer vierhonderd jaar. Gedurende…

ELIA EN DIE BAÄLPROFETE.

Ten spyte van die Godsvolk se sonde en ongeloof – die Here hou nie op om genadig te wees nie. Op ‘n stadium – daar is die goddelose koning Agab…

GENADELIED IN DIE PSALMS.

Koning Dawid, wat sal die HERE antwoord? Wat het die HERE geantwoord? Psalm 103 vertel ons – ‘n Psalm van koning Dawid. Loof die HERE, o my siel, en alles…

Koning Dawid, wat sou jy doen sonder Genade?

Luister ons na dit wat ons verder in die Woord oor die mense hoor – na Abraham – alles is net genade – Isak – Jakob – sy seuns, in…

NOAG VIND GENADE IN DIE OË VAN DIE HERE.

Die man en vrou word uit die paradys gedryf – nou is hulle sondaars – hulle vermeerder en word baie. Oor die mensdom – ons hoor – die boosheid van…

VERBOND VAN GENADE MET ABRAHAM.

Na die sondvloed word die aarde weer droog. Dit wat ons oor die mense hierna hoor – dit is nie baie mooi nie – hulle wil die Here nie ken…

GENADE NA DIE SONDEVAL.

Vir die volgende paar weke gaan ons momente in die heilsgeskiedenis gryp. In elkeen van hierdie momente is daar een saak wat uitstaan – een saak wat die bepalende is…

Resensie: DIE WONDER VAN DIE WOORD.

Die Ou- testament: Kultuur-Histories benader. Skrywer: Prof. H.vd Wateren Ek skryf graag hierdie resensie oor ‘n werk wat wyd skryf oor baie kennis. Eerstens bied die boek hom aan as…

Die Skepping is Genade

Alreeds die eerste woorde in die Bybel – in die begin het God die hemel die hemel en aarde geskape (Gen. 1: 1) – ons hoor die genade van God….

GOD SE GENADE (1).

INLEIDING. Daar was ‘n tyd in die geskiedenis waar die kerk baie verdwaal het – weg van die Woord van die Here. Dit was ‘n tyd waar dit wat mense…

Ware geloof (20)

Nadat ons gesê het ek glo, dan sluit ons ons belydenis met die woordjie amen. Amen – dit beteken dit is en sal waarlik en seker so wees. So is…

Ware geloof (19).

Ek glo aan die ewige lewe Die lewe na die dood, ewigheid? Vir ons begrip en verstand is dit te groot. Die ewige lewe, wanneer begin dit? Daar is baie…

Ware geloof (17).

Ek glo aan die vergewing van sondes. Ons hoor in die Psalms: Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie…

Ware geloof (16).

Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Deur so te glo bevestig ek God se werk in my en met my. Ek is op grond van my geloof in…

Ware geloof (15).

Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk. Dit wat ons nou sê ons glo, dan glo ons nie in nie, maar aan. Ons kan net in God en God…

Ware geloof (14).

Ek glo in die Heilige Gees. Ewig en onbegryplik – so is God – Vader, Seun en Heilige Gees – en so glo ons en so bely ons – dat…

Ware geloof (13).

Ek glo in Jesus Christus, wat opgevaar het na die hemel … vanwaar Hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Daar is ‘n paar sake wat…

Ware geloof (12).

Ek glo in Jesus Christus, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Nadat Jesus opstaan uit die dood, bly Hy nog…

Ware geloof (11).

Ek glo in Jesus Christus, wat op die derde dag opgestaan het uit die dode. Hierdie is een waarheid oor die Here Jesus Christus wat met die menslike verstand nie…

Ware geloof (10).

Ek glo in Jesus Christus, wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Ons hoor dan ook in die Woord oor Jesus…

Ware geloof (9).

Oor die Here Jesus glo ons verder soos ons dan ook bely: wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Die maagdelike geboorte van die Here…

Ware geloof (8).

Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God. Eniggebore Seun van God – van ewigheid tot ewigheid – soos ons ook in die Woord hoor: In die begin…

Ware geloof (7).

Hierdie Jesus in Wie ons glo, Hy is die Christus. Hy is die Messias. Ons hoor dan ook in die aankondiging van Sy geboorte in Lukas: …dat vir julle vandag…

Ware geloof (6).

Ware geloof is om God op Sy Woord te neem. Dit beteken dan onder andere om in Hom te glo soos Hy Homself in Sy Woord aan ons bekend maak….

Ware geloof (5).

Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Om so in God te glo – dit is ware geloof. Verlede keer het ons gehoor…

Ware geloof (4).

Verlede keer het ons gehoor dat ons in die Apostoliese Geloofsbelydenis ‘n kort en bondige samevatting van die inhoud van ‘n ware geloof vind. Die Belydenis begin met: ek glo…