Category Archives: Uit die Woord

Lewensbrood

12  U het u regterhand uitgestrek, die aarde het hulle verslind. 13  U het deur u guns die volk gelei wat U verlos het; U het hulle deur u krag na u…

Lewensbrood

10  U het met u asem geblaas: die see het hulle oordek; soos lood het hulle gesink in die geweldige water. 11  o Here, wie is soos U onder die…

Lewensbrood

8  En deur die geblaas van u neus het die waters hulle opgestapel, die strome het bly staan soos ‘n wal, die watervloede het styf geword in die hart van die see….

Lewensbrood

6  o Here, u regterhand is verheerlik deur krag. U regterhand, o Here, verpletter die vyand. 7  En in u grote hoogheid werp U diegene neer wat teen U opstaan. U stuur u toorngloed…

Lewensbrood

3  Die Here is ‘n krygsman; Here is sy naam. 4  Hy het Farao se strydwaens en sy leërmag in die see gewerp. En sy beste vegsmanne het in die Skelfsee gesink. 5  Die watervloede…

Lewensbrood

1  TOE het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing; en dit is wat hulle gesê het: Ek wil sing tot eer van die Here, want Hy…

Lewensbrood

31Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses, sy kneg. Exodus 14

Lewensbrood

29  Maar die kinders van Israel het binne-in die see op droë grond getrek. En die waters was vir hulle ‘n muur aan hul regter- en aan hul linkerkant. 30 …

Lewensbrood

27  En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die…

Lewensbrood

25  En Hy het die wiele van hulle strydwaens laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars: Laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir…

Lewensbrood

23  Toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aan getrek — al Farao se perde, sy strydwaens en sy ruiters — die see in. 24  En in die môrewaak…

Lewensbrood

21  Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here het deur ‘n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak; en die…

Lewensbrood

19 En die Engel van God wat voor die leër van Israel uit getrek het, het daar weggegaan en agter hulle aan getrek. En die wolkkolom het ook voor hulle…

Lewensbrood

17  En Ek, kyk, Ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aan gaan. En Ek wil My verheerlik aan Farao en sy hele leërmag, aan sy…

Lewensbrood

15 Toe vra die Here vir Moses: Wat roep jy na My? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. 16 En jy, hef jou staf op en steek jou hand…

Lewensbrood

13 Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars…

Lewensbrood

9 En die Egiptenaars het hulle agtervolg — al Farao se perde en strydwaens, sy ruiters en sy leërmag — en hulle ingehaal terwyl hulle in die laer gestaan het by die see…

Lewensbrood

6 Daarop het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. 7 En hy het seshonderd uitgesoekte strydwaens geneem en al die ander strydwaens van Egipte, en die…

Lewensbrood

4  En Ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg; en Ek wil My aan Farao en sy hele leërmag verheerlik, en die Egiptenaars sal weet dat Ek die Here is. En…

Lewensbrood

1 TOE het die Here met Moses gespreek en gesê: 2 Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laer opslaan voor Pi-Hágirot, tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baäl-Sefon…

Lewensbrood

19 En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem; want hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê: God sal eindelik op julle ag gee; bring…

Lewensbrood

16 En dit sal as ‘n teken wees op jou hand en ‘n voorhoofsband tussen jou oë; want die Here het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte uitgelei. 17 TOE Farao…

Lewensbrood

14 En as jou seun jou later vra en sê: Wat beteken dit? dan moet jy hom antwoord: Die Here het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte, uit die slawehuis, uitgelei. 15…

Lewensbrood

11En as die Here jou in die land van die Kanaäniete bring, soos Hy aan jou en jou vaders met ‘n eed beloof het, en Hy dit aan jou gee, 12dan moet…

Lewensbrood

9En dit moet vir jou as ‘n teken wees op jou hand en ‘n gedenkteken tussen jou oë, sodat die wet van die Here in jou mond mag wees; want deur ‘n sterke…

Lewensbrood

6Sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die sewende dag is daar fees tot eer van die Here. 7Ongesuurde brode moet die sewe dae geëet word: by jou…

Lewensbrood

4Vandag trek julle uit, in die maand Abib. 5En as die Here jou bring in die land van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Hewiete en Jebusiete, wat Hy aan jou vaders…

Lewensbrood

1TOE het die Here met Moses gespreek en gesê: 2Heilig vir My al die eersgeborenes. Alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is…

Lewensbrood

49Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. 50En al die kinders van Israel het dit gedoen. Soos die Here Moses en…

Lewensbrood

VERDER het die HERE aan Moses en Aäron gesê: Dit is die insetting van die pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie. Maar elke slaaf wat ’n man met geld…

Lewensbrood

En ná verloop van vierhonderd-en-dertig jaar, op daardie selfde dag, het al die leërskare van die HERE uit Egipteland uitgetrek. Dit is ’n nag om plegtig onderhou te word tot…

Lewensbrood

En hulle het van die deeg wat hulle uit Egipte gebring het, ongesuurde koeke gebak; want dit was nie ingesuur nie, omdat hulle uit Egipte uitgedryf is, sodat hulle nie…

Lewensbrood

En die kinders van Israel het van Raämses na Sukkot weggetrek, omtrent seshonderdduisend te voet, die manne buiten die kinders. En ’n menigte mense van gemengde bloed het ook saam…

Lewensbrood

En die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses: hulle het van die Egiptenaars silwergoed en goue goed en klere geëis;en die HERE het aan die volk…

Lewensbrood

Neem ook julle kleinvee en julle beeste saam soos julle gespreek het, en gaan weg en seën my ook. En die Egiptenaars het by die volk sterk aangehou — om…

Lewensbrood

Toe staan Farao in die nag op, hy en al sy dienaars en al die Egiptenaars, en daar was ’n groot gejammer in Egipte, want daar was geen huis waar…

Lewensbrood

En die kinders van Israel het gegaan en dit gedoen. Soos die HERE Moses en Aäron beveel het, so het hulle gedoen. En middernag het die HERE al die eersgeborenes…

Lewensbrood

En as julle in die land kom wat die HERE aan julle sal gee soos Hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders julle vra: Wat…

Lewensbrood

Want die HERE sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer Hy die bloed sien aan die bo-drumpel en aan die twee deurposte, sal die HERE by die…

Lewensbrood

Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en aan hulle gesê: Gaan haal vir julle kleinvee vir julle families en slag die pasga. En neem ’n bossie…

Lewensbrood

Sewe dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie. Want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, dié siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei…

Lewensbrood

Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het Ek julle leërs uit Egipteland uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as ’n ewige insetting hou….

Lewensbrood

En op die eerste dag moet daar ’n heilige samekoms wees; ook op die sewende dag moet daar vir julle ’n heilige samekoms wees. Daar mag géén werk op dié…

Lewensbrood

En hierdie dag moet vir julle ’n gedenkdag wees, en julle moet dit as ’n fees tot eer van die HERE vier. Julle moet dit in julle geslagte as ’n…

Lewensbrood

Want Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En Ek sal strafgerigte oefen aan al die…

Lewensbrood

Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie; maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En só moet julle dit…

Lewensbrood

En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai; saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitter kruie eet. Julle moet daarvan nie eet as…

Lewensbrood

En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En…

Lewensbrood

Maar as ’n huisgesin te klein is vir ’n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal; na wat…

Lewensbrood

EN die HERE het met Moses en Aäron in Egipteland gespreek en gesê: Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees; dit moet vir julle die eerste…