Category Archives: Uit die Woord

Lewensbrood

TOE antwoord Moses en sê: Maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê: Die HERE het nie aan jou verskyn nie? Daarop vra…

Lewensbrood

En Ek sal aan hierdie volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars; en as julle dan trek, moet julle nie met leë hande trek nie, maar elke vrou…

Lewensbrood

Maar Ek weet dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur ’n sterke hand nie. En Ek sal my hand uitstrek en Egipte met…

Lewensbrood

Daarom het Ek besluit: Ek wil julle uit die ellende van Egipte laat optrek na die land van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete,…

Lewensbrood

Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: Die HERE, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak…

Lewensbrood

Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en…

Lewensbrood

Maar Moses het tot God gespreek: Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En Hy antwoord: Ek…

Lewensbrood

En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by My gekom. Ook het Ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen,…

Lewensbrood

Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na ’n goeie en wye land, na ’n…

Lewensbrood

Verder sê Hy: Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want…

Lewensbrood

Toe die HERE sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek. En Hy sê: Moenie…

Lewensbrood

Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in ’n vuurvlam uit ’n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word…

SÓ MOET JULLE DAN BID:

Laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Wat is God se wil? Die Here Jesus som die wil van God op in hierdie…

Lewensbrood

En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. En God het die kinders van Israel aangesien, en God…

Lewensbrood

En Moses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Moses sy dogter Sippóra gegee. En toe sy ’n seun baar, het hy hom Gersom genoem….

Lewensbrood

En toe Farao van dié saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land Mídian gaan woon. En…

SÓ MOET JULLE DAN BID:

LAAT U KONINKRYK KOM. God is Skepper van die hemel en die aarde. Dit beteken dat hemel en aarde aan Hom behoort. In ‘n sekere sin is die koninkryk van…

Lewensbrood

En toe die seuntjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter; en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê: Ek het…

SÓ MOET JULLE DAN BID:

LAAT U NAAM GEHEILIG WORD. God is heilig – dit hoor ons oor en oor in die Woord. Ons hoor onder andere in Levitikus 11: Want Ek is die HERE…

Lewensbrood

En Farao se dogter antwoord haar: Ja. En die jongmeisie het geloop en die seuntjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar: Neem hierdie seuntjie en soog…

Lewensbrood

Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind, en kyk, dit was ’n seuntjie wat huil! En sy het hom jammer gekry en gesê: Dit is een van die…

Lewensbrood

En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om ’n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien…

Lewensbrood

Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom ’n mandjie van biesies geneem en dit met lymgrond en pik bestryk; en sy het die…

SÓ MOET JULLE DAN BID:

ONSE VADER WAT IN DIE HEMELE IS. Wanneer die Here Jesus ons leer oor gebed, dan leer Hy ons dat ons nie soos die skynheiliges en die heidene moet bid…

Lewensbrood

EN ’n man uit die huis van Levi het gegaan en ’n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en ’n seun gebaar. En toe sy sien…

Lewensbrood

En omdat die vroedvroue God gevrees het, het Hy huisgesinne aan hulle geskenk. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê: Al die seuns wat gebore word, moet…

Lewensbrood

Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys. En die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het Hy huisgesinne aan hulle geskenk….

Lewensbrood

Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seuntjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte…

Om sout te wees beteken om te kan bid

Ek glo nie ons besef die onbeskryflike genade van om te kan bid nie. Kom ons dink vir ‘n oomblik. Ons raak stil en ons praat met enige, ewige, onbegryplike,…

Lewensbrood

En die koning van Egipte het met die Hebreeuse vroedvroue — die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua — gespreek en gesê: As julle die…

Lewensbrood

Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die landerye…

In alle teenspoed is Christusgelowiges geduldig

Lees: Ps. 39:1-14 (vers 10) Rom. 5:3ev leer ons: ‘Ons roem ook in die verdrukkinge’, omdat ons weet dat swaarkry volharding kweek (sien ook Jak. 1:2ev), volharding bewerk weer geloofsgroei,…

Lewensbrood

Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Raämses gebou. Maar hoe meer…

Om sout te wees beteken om die Woord te ken.

Om sout te wees – om deel van die strydende Jerusalem te wees – dit beteken om toegerus te wees – toegerus te wees met die wapens wat God ons…

Lewensbrood

Toe staan daar ’n nuwe koning oor Egipte op wat niks van Josef geweet het nie. Dié het aan sy volk gesê: Kyk, die volk van die kinders van Israel…

Lewensbrood

En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê: Maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy…

Laat U Koninkryk kom…

Lees: Matth. 6:10 In die begin het God die hemel en die aarde geskape…Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en – dit was baie goed. Dit was sonder…

Lewensbrood

Daarop sê die manne vir Lot: Wie het jy hier nog? ’n Skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad — bring hulle…

Om Sout te wees….

Om sout te wees beteken om die poorte van God se stad te betree. In Openbaring 21 word die nuwe Jerusalem beskryf. Daar is twaalf poorte. Aan die oostekant is…

Lewensbrood

EN die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet…

Lewensbrood

Want Ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis ná hom bevel sou gee dat hulle die weg van die HERE moet hou om geregtigheid en…

Die Vader voorsien na liggaam en siel

Lees: Matth. 6:1-34 ‘Gee ons vandag ons daaglikse brood’. Wat ‘n heerlike vertroosting: Ek het Iemand wat dag na dag vir my sorg. Selfs in hierdie spanningsvolle tyd waarin ons…

Lewensbrood

Toe sê die HERE vir Abraham: Waarom het Sara daar gelag en gedink: Sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het? Sou iets vir die HERE te…

Om sout te wees beteken om God te ken

Om sout te wees beteken om God aan mense bekend te stel. Ons is soos Moses destyds. Hy moet God gaan voorstel aan die Verbondsvolk van die Ou Testament. Wanneer…

Lewensbrood

En toe die son wou ondergaan, val daar ’n diepe slaap op Abram, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê Hy vir Abram: Weet verseker dat…

Laat U wil geskied…

Lees: Rom. 8:28-30/Matth. 6:10 Nou onlangs, toe ek een nag nie nie kon slaap nie en lê en rondrol het van bekommernis oor dinge wat ek niks aan kan doen…

Julle is die sout van die aarde

Wanneer ons na ons volk se geestelike gesteldheid kyk – ‘n mens wil amper huil. Ons sien hulle – volksgenote – sonder hoop – sonder geloof – kerkloos – sonder…

Lewensbrood

Verder het Hy vir hom gesê: Ek is die HERE wat jou uitgelei het uit Ur van die Chaldeërs om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê:…

Lewensbrood

Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En Hy sê vir hom:…

Lewensbrood

Verder het Abram gesê: Aan my het U geen nageslag gegee nie; so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die HERE…