Category Archives: Uit die Woord

Lewensbrood

14  Toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig, en hulle het hul klere gewas. 15  En hy het aan die volk gesê: Hou…

Lewensbrood

9  En die Here het met Moses gespreek: Kyk, Ek sal in ‘n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as Ek met jou spreek, en hulle ook vir…

Lewensbrood

12  Ook moet jy vir die volk ‘n grens rondom aanwys en sê: Pas op dat julle nie op die berg klim of sy voet aanraak nie. Elkeen wat die berg…

Lewensbrood

7  En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die Here hom beveel het. 8  Toe antwoord die hele volk eenparig en…

Lewensbrood

5  As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. 6  En…

Lewensbrood

3  Maar Moses het opgeklim na God toe, en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê: So moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders…

Lewensbrood

1  IN die derde maand ná die uittog van die kinders van Israel uit Egipteland, op dieselfde dag, het hulle in die woestyn Sinai gekom — 2  hulle het van Ráfidim af…

Lewensbrood

25   Moses het bekwame manne uit die hele Israel gekies en hulle as hoofde oor die volk aangestel — owerstes oor duisend, owerstes oor honderd, owerstes oor vyftig en owerstes…

Lewensbrood

23  As jy dit doen en God dit jou beveel, kan jy dit uithou en sal ook al hierdie mense tevrede na hulle woonplek gaan. 24  Moses het toe geluister na…

Lewensbrood

21  Maar kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God vrees, betroubare manne wat onregverdige wins haat. En stel dié aan oor hulle: owerstes oor duisend, owerstes oor honderd, owerstes…

Lewensbrood

18  Jy sal heeltemal uitgeput raak, jy sowel as hierdie volk wat by jou is. Want die saak is te swaar vir jou; jy kan dit nie alleen doen nie. 19 …

Lewensbrood

15  En Moses antwoord sy skoonvader: Omdat die volk na my kom om God te raadpleeg. 16  As hulle Ex. 24:14; Deut. 17:8; I Kor. 6:1’n saak het, kom hulle na my;…

Lewensbrood

13  En die volgende dag het Moses gesit om reg te spreek vir die volk; en die volk het voor Moses gestaan van die môre tot die aand toe. 14 …

Lewensbrood

11  Nou weet ek dat die Here groter is as al die gode, naamlik in die saak waarin hulle vermetel was teen hulle. 12  Daarop het Jetro, Moses se skoonvader, ‘n brandoffer en slagoffers…

Lewensbrood

9  En Jetro het hom verheug oor al die goeie wat die Here aan Israel gedoen het, dat Hy hulle uit die hand van die Egiptenaars verlos het. 10  Daarop sê Jetro: Geseënd…

Lewensbrood

8  Moses vertel toe aan sy skoonvader alles wat die Here aan Farao en aan die Egiptenaars, ter wille van Israel, gedoen het; al die moeilikheid wat hulle op die pad oorgekom…

Lewensbrood

6  En hy het Moses laat weet: Ek, jou skoonvader Jetro, kom na jou met jou vrou en haar twee seuns saam met haar. 7  Daarop gaan Moses uit, sy…

Lewensbrood

4  en die naam van die ander was Eliëser; want, het hy gesê, die God van my vader is my hulp en het my van Farao se swaard verlos.) 5  En Jetro,…

Lewensbrood

1  TOE Jetro, die priester van Mídian, Moses se skoonvader, hoor alles wat God aan Moses en aan sy volk Israel gedoen het — dat die Here Israel uit Egipte uitgelei het — 2 …

Lewensbrood

15  En Moses het ‘n altaar gebou en dit genoem: Die Here is my banier. 16  En hy het gesê: Waarlik, die hand op die troon van die Here! Oorlog het die Here teen Ámalek…

Lewensbrood

13  En Josua het Ámalek en sy volk met die skerpte van die swaard ‘n neerlaag toegebring. 14  Toe sê die Here vir Moses: Skrywe dit as ‘n aandenking in ‘n boek en…

Lewensbrood

11  En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste; maar as hy sy hand laat sak, was Ámalek die sterkste. 12  Maar die hande van Moses het…

Lewensbrood

8   DAAROP het Ámalek gekom om teen Israel by Ráfidim te veg. 9  En Moses het aan Josua gesê: Kies vir ons manne en trek uit, veg teen Ámalek. Môre sal…

Lewensbrood

5  En die Here het Moses geantwoord: Trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel met jou saam; en neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het, in…

Lewensbrood

3  Maar die volk het daar gesmag na water, en die volk het teen Moses gemurmureer en gesê: Waarom het u ons dan uit Egipte laat optrek om my en my…

Lewensbrood

1   DAAROP het die hele vergadering van die kinders van Israel, volgens die bevel van die Here, van plek tot plek uit die woestyn Sin getrek en laer opgeslaan in Ráfidim. En…

Lewensbrood

35  En die kinders van Israel het die manna veertig jaar lank geëet totdat hulle in ‘n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet totdat hulle by die grens van…

Lewensbrood

33  Moses sê toe vir Aäron: Neem ‘n kruik en gooi ‘n omer vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die Here neer, om dit vir julle geslagte te bewaar….

Lewensbrood

31  En die huis van Israel het dit Man genoem. En dit was wit soos koljandersaad, en dit het gesmaak soos heuningkoek. 32  Verder het Moses gesê: Dit is die saak wat die Here beveel…

Lewensbrood

31  En die huis van Israel het dit Man genoem. En dit was wit soos koljandersaad, en dit het gesmaak soos heuningkoek. 32  Verder het Moses gesê: Dit is die saak wat die Here beveel…

Lewensbrood

29  Kyk, omdat die Here julle die sabbat gegee het, daarom gee Hy julle op die sesde dag brood vir twee dae. Laat elkeen bly waar hy is; laat niemand op die…

Lewensbrood

26  Ses dae lank moet julle dit insamel, maar op die sewende dag is dit sabbat; dan sal dit daar nie wees nie. 27  En op die sewende dag het…

Lewensbrood

24  En hulle het dit gebêre tot die môre toe, soos Moses beveel het; en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms in gekom nie. 25  Toe sê…

Lewensbrood

22  En op die sesde dag het hulle ‘n dubbele porsie brood ingesamel, twee omers vir elkeen. En al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses…

Lewensbrood

20  Maar hulle het nie na Moses geluister nie: sommige het daarvan laat oorbly tot die môre toe. Toe kom daar wurms in en dit bederwe. Daarom het Moses baie…

Lewensbrood

18  Maar toe hulle dit met die omer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie; en hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy…

Lewensbrood

16  Dit is die saak wat die Here beveel het: Samel daarvan in, elkeen na sy behoefte: ‘n omer vir elke persoon volgens julle sieletal; elkeen moet dit neem vir die wat in sy…

Lewensbrood

14  En nadat die doulaag opgetrek het, het daar oor die woestyn iets gelê wat fyn en korrelrig was, fyn soos ryp op die grond. 15  Toe die kinders van Israel…

Lewensbrood

10  En onderwyl Aäron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe en meteens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk. 11  Ook het…

Lewensbrood

10  En onderwyl Aäron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe en meteens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk. 11  Ook het…

Lewensbrood

5  En op die sesde dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel. 6  Toe sê Moses en Aäron aan al die…

Lewensbrood

3  En die kinders van Israel het aan hulle gesê: Het ons maar in Egipteland deur die hand van die Here gesterwe toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het!…

Lewensbrood

1  TOE hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinai lê, op die vyftiende dag…

Lewensbrood

26  en gesê: As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge…

Lewensbrood

24  Toe murmureer die volk teen Moses en sê: Wat moet ons drink? 25  En hy het die Here aangeroep, en die Here het hom ‘n stuk hout gewys; dit het hy in die water gegooi,…

Lewensbrood

22  DAAROP het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af, en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur. Hulle het toe drie dae lank in die woestyn getrek en…

Lewensbrood

21  En Mirjam het hulle al singende geantwoord: Sing tot eer van die Here, want Hy is hoog verhewe. Hy het die perd met sy ruiter in die see gewerp. 22  DAAROP het…

Lewensbrood

19  Want Farao se perd, met sy strydwaens en sy ruiters, het in die see ingegaan, en die Here het die waters van die see oor hulle laat terugkom. Maar die kinders…

Lewensbrood

17  U bring hulle in en plant hulle op die bergland van u erfenis, die plek, o Here, wat U as vaste woonplek vir U berei het, die heiligdom wat u hande gestig…

Lewensbrood

15  Toe is die stamhoofde van Edom verskrik, bewing het die magtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaän het gebewe. 16  Verskrikking en vrees het op hulle geval; deur die grootheid…