Category Archives: Uit die Woord

Lewensbrood

Exodus 23 23  Want my Engel sal voor jou uit gaan en jou bring na die Amoriete en Hetiete en Feresiete en Kanaäniete, Hewiete en Jebusiete; en Ek sal hulle vernietig….

Lewensbrood

Exodus 23 21  Neem jou in ag vir Hom en luister na sy stem; wees nie wederstrewig teen Hom nie; want Hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my Naam…

Lewensbrood

Exodus 23 19   Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van die Here jou God bring. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se…

Lewensbrood

Exodus 23 17  Drie maal in die jaar moet al jou manspersone voor die aangesig van die Here Here verskyn. 18   Jy mag die bloed van my offer nie saam met gesuurde…

Lewensbrood

Exodus 23 14   Drie maal in die jaar moet jy vir My ‘n fees hou. 15   Die fees van die ongesuurde brode moet jy hou: sewe dae lank moet jy…

Lewensbrood

Exodus 23 12    Ses dae moet jy jou werk verrig, maar op die sewende dag moet jy rus, dat jou os en jou esel kan uitrus en die seun van…

Lewensbrood

Exodus 23 9  Jy mag die vreemdeling ook nie verdruk nie; want julle ken self die gemoed van ‘n vreemdeling, omdat julle vreemdelinge in Egipteland gewees het. 10  En ses jaar lank…

Lewensbrood

Exodus 23 6   Jy mag die reg van jou arm mense in hulle regsaak nie verdraai nie. 7  Hou jou ver van valse sake af. En moenie die onskuldige en…

Lewensbrood

Exodus 23 3  Ook mag jy die geringe nie voortrek in sy regsaak nie. 4   As jy jou vyand se bees of esel teëkom wat ronddwaal, moet jy dit sekerlik vir…

Lewensbrood

Exodus 23 1  JY mag geen valse gerug rondstrooi nie. Verbind jou nie met die skuldige om ‘n kwaadwillige getuie te wees nie. 2  Jy mag die meerderheid nie volg in…

Lewensbrood

Exodus 22 30   Jy moet dieselfde doen met jou beeste en jou kleinvee: sewe dae moet dit by sy moeder wees; op die agtste dag moet jy dit aan My gee….

Lewensbrood

Exodus 22 28  Jy mag God nie vloek nie, en ‘n owerste onder jou volk mag jy nie verwens nie. 29   Die offer uit jou volle opbrings en jou parskuip mag jy…

Lewensbrood

Exodus 22 25   As jy aan my volk, aan die arme by jou, geld leen, mag jy vir hom nie soos ‘n skuldeiser wees nie: julle mag hom geen rente…

Lewensbrood

Exodus 22 22   Julle mag geen weduwee of wees verdruk nie. 23  As jy hulle op enige manier verdruk, waarlik, dan sal Ek, as hulle na My roep, hulle geroep sekerlik hoor,…

Lewensbrood

Exodus 22 20   Hy wat aan die gode offer, behalwe aan die Here alleen, moet met die banvloek getref word. 21   Jy mag ook die vreemdeling nie kwel of hom verdruk nie,…

Lewensbrood

Exodus 22 17  As haar vader beslis weier om haar aan hom te gee, moet hy geld gee volgens die huweliksprys vir jongmeisies. 18  Die towerheks mag jy nie laat lewe nie….

Lewensbrood

Exodus 22 15  As die eienaar daarby gewees het, hoef hy geen vergoeding te gee nie. As dit gehuur was, kom die huurgeld daarvoor. 16  As iemand ‘n jongmeisie wat…

Lewensbrood

Exodus 22 12  Maar as dit van hom weggesteel is, moet hy aan die eienaar vergoeding gee. 13  As dit verskeur is, moet hy dit as bewys bring; wat verskeur is, hoef…

Lewensbrood

Exodus 22 10  As iemand aan sy naaste ‘n esel of bees of stuk kleinvee of enige dier gee om op te pas, en dit gaan dood of kry ‘n…

Lewensbrood

Exodus 22 8  As die dief nie uitgevind word nie, moet die eienaar van die huis na die owerhede gaan om te beslis of hy nie sy hand na sy naaste se goed…

Lewensbrood

Exodus 22 6  As ‘n vuur uitbreek en die dorings vat, sodat ‘n mied of die ongesnyde graan of die veld verteer word, moet hy wat die vuur aan die…

Lewensbrood

Exodus 22 4  As die gesteelde goed — of dit ‘n bees, ‘n esel of ‘n stuk kleinvee is — nog lewendig in sy besit gevind word, moet hy dubbel vergoeding…

Lewensbrood

Exodus 22 1  AS iemand ‘n bees of ‘n stuk kleinvee steel en dit slag of verkoop, moet hy vyf beeste vir ‘n bees vergoed en vier stuks kleinvee vir ‘n…

Lewensbrood

Exodus 21 35  En as iemand se bees die bees van ‘n ander stoot, sodat dit sterwe, moet hulle die lewendige bees verkoop en die geld daarvan verdeel; en die…

Lewensbrood

Exodus 21 33  En as iemand ‘n put oopmaak, of as iemand ‘n put grawe en dit nie toemaak nie, en ‘n bees of esel val daarin, 34  moet die…

Lewensbrood

Exodus 21 31  Of dit ‘n seun gestoot het of ‘n dogter, volgens hierdie reg moet met hom gehandel word. 32  As die bees ‘n slaaf of slavin stoot, moet…

Lewensbrood

Exodus 21 29  Maar as die bees tevore al stoterig gewees het en sy baas gewaarsku was, maar dit nie opgepas het nie, en dit ‘n man of ‘n vrou…

Lewensbrood

Exodus 21 26  En as iemand sy slaaf of slavin op die oog slaan en hy dit beskadig, moet hy hom vry laat weggaan vir sy oog. 27  En as…

Lewensbrood

Exodus 21 22  En as manne met mekaar veg en ‘n swanger vrou so stamp dat haar vrug afgaan, maar daar geen ander letsel is nie, moet hy sekerlik boete betaal soos…

Lewensbrood

Exodus 21 20  En as iemand sy slaaf of slavin met ‘n stok slaan, dat dié onder sy hand sterwe, moet dit sekerlik gewreek word. 21  Maar as hy ná…

Lewensbrood

Exodus 21 17  En hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word. 18  En as manne twis en die een die ander slaan met ‘n klip of met…

Lewensbrood

Exodus 21 14  Maar as iemand moedswillig teen sy naaste handel, om hom met lis dood te maak, moet jy hom van my altaar af wegneem, om te sterwe. 15  En hy…

Lewensbrood

Exodus 21 12   Hy wat ‘n mens slaan, dat hy sterwe, moet sekerlik gedood word. 13  Maar as hy dit daar nie op toegelê het nie, maar God dit sy hand…

Lewensbrood

Exodus 21 9  Maar as hy haar vir sy seun bestem, moet hy met haar handel volgens die reg van die dogters; 10  as hy vir hom ‘n ander een…

Lewensbrood

Exodus 21 7  En as iemand sy dogter as slavin verkoop, mag sy nie soos die slawe weggaan nie. 8  As sy haar heer nie beval nie wat haar vir homself bestem…

Lewensbrood

Exodus 21 4  As sy heer aan hom ‘n vrou gee en sy vir hom seuns of dogters baar, moet die vrou met haar kinders haar heer se eiendom wees,…

Lewensbrood

Exodus 21 1  EN dit is die verordeninge wat jy hulle moet voorhou: 2   As jy ‘n Hebreeuse slaaf koop, moet hy ses jaar lank dien, maar in die sewende moet…

Lewensbrood

Exodus 20 24  ‘n Altaar van grond moet jy vir My maak, en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek waar Ek my…

Lewensbrood

Exodus 20 22  Toe sê die Here vir Moses: So moet jy met die kinders van Israel spreek: Julle het self gesien dat Ek met julle van die hemel af gespreek het. 23 …

Lewensbrood

Exodus 20 19  En hulle het vir Moses gesê: Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. 20  Toe antwoord Moses…

Lewensbrood

Exodus 20 17  Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy…

Lewensbrood

Exodus 20 12   Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 13   Jy mag nie doodslaan nie. 14  …

Lewensbrood

Exodus 20   9  Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10  maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God; dan mag jy géén werk doen nie…

Lewensbrood

Exodus 20 7   Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. 8   Gedenk…

Lewensbrood

Exodus 20 4  Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van…

Lewensbrood

Exodus 20 1   TOE het God al hierdie woorde gespreek en gesê: 2   Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. 3   Jy mag…

Lewensbrood

Exodus 19 23  Toe het Moses die Here geantwoord: Die volk kan nie op die berg Sinai klim nie, want U het ons self gewaarsku en gesê: Baken die berg af en heilig…

Lewensbrood

21  En die Here het vir Moses gesê: Klim af, waarsku die volk, dat hulle nie na die Here toe deurbreek om te sien en baie van hulle dan val nie. 22  En ook die…

Lewensbrood

19  Toe die geluid van die basuin sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord. 20  Terwyl die Here op die berg Sinai neerdaal, op die top…

Lewensbrood

17  Daarop het Moses die volk uit die laer gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg. 18  En die hele berg Sinai…