Category Archives: Uit die Woord

Lewensbrood

22  En op die sesde dag het hulle ‘n dubbele porsie brood ingesamel, twee omers vir elkeen. En al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses…

Lewensbrood

20  Maar hulle het nie na Moses geluister nie: sommige het daarvan laat oorbly tot die môre toe. Toe kom daar wurms in en dit bederwe. Daarom het Moses baie…

Lewensbrood

18  Maar toe hulle dit met die omer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie; en hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy…

Lewensbrood

16  Dit is die saak wat die Here beveel het: Samel daarvan in, elkeen na sy behoefte: ‘n omer vir elke persoon volgens julle sieletal; elkeen moet dit neem vir die wat in sy…

Lewensbrood

14  En nadat die doulaag opgetrek het, het daar oor die woestyn iets gelê wat fyn en korrelrig was, fyn soos ryp op die grond. 15  Toe die kinders van Israel…

Lewensbrood

10  En onderwyl Aäron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe en meteens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk. 11  Ook het…

Lewensbrood

10  En onderwyl Aäron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe en meteens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk. 11  Ook het…

Lewensbrood

5  En op die sesde dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel. 6  Toe sê Moses en Aäron aan al die…

Lewensbrood

3  En die kinders van Israel het aan hulle gesê: Het ons maar in Egipteland deur die hand van die Here gesterwe toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het!…

Lewensbrood

1  TOE hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinai lê, op die vyftiende dag…

Lewensbrood

26  en gesê: As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge…

Lewensbrood

24  Toe murmureer die volk teen Moses en sê: Wat moet ons drink? 25  En hy het die Here aangeroep, en die Here het hom ‘n stuk hout gewys; dit het hy in die water gegooi,…

Lewensbrood

22  DAAROP het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af, en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur. Hulle het toe drie dae lank in die woestyn getrek en…

Lewensbrood

21  En Mirjam het hulle al singende geantwoord: Sing tot eer van die Here, want Hy is hoog verhewe. Hy het die perd met sy ruiter in die see gewerp. 22  DAAROP het…

Lewensbrood

19  Want Farao se perd, met sy strydwaens en sy ruiters, het in die see ingegaan, en die Here het die waters van die see oor hulle laat terugkom. Maar die kinders…

Lewensbrood

17  U bring hulle in en plant hulle op die bergland van u erfenis, die plek, o Here, wat U as vaste woonplek vir U berei het, die heiligdom wat u hande gestig…

Lewensbrood

15  Toe is die stamhoofde van Edom verskrik, bewing het die magtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaän het gebewe. 16  Verskrikking en vrees het op hulle geval; deur die grootheid…

Lewensbrood

12  U het u regterhand uitgestrek, die aarde het hulle verslind. 13  U het deur u guns die volk gelei wat U verlos het; U het hulle deur u krag na u…

Lewensbrood

10  U het met u asem geblaas: die see het hulle oordek; soos lood het hulle gesink in die geweldige water. 11  o Here, wie is soos U onder die…

Lewensbrood

8  En deur die geblaas van u neus het die waters hulle opgestapel, die strome het bly staan soos ‘n wal, die watervloede het styf geword in die hart van die see….

Lewensbrood

6  o Here, u regterhand is verheerlik deur krag. U regterhand, o Here, verpletter die vyand. 7  En in u grote hoogheid werp U diegene neer wat teen U opstaan. U stuur u toorngloed…

Lewensbrood

3  Die Here is ‘n krygsman; Here is sy naam. 4  Hy het Farao se strydwaens en sy leërmag in die see gewerp. En sy beste vegsmanne het in die Skelfsee gesink. 5  Die watervloede…

Lewensbrood

1  TOE het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing; en dit is wat hulle gesê het: Ek wil sing tot eer van die Here, want Hy…

Lewensbrood

31Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses, sy kneg. Exodus 14

Lewensbrood

29  Maar die kinders van Israel het binne-in die see op droë grond getrek. En die waters was vir hulle ‘n muur aan hul regter- en aan hul linkerkant. 30 …

Lewensbrood

27  En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die…

Lewensbrood

25  En Hy het die wiele van hulle strydwaens laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars: Laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir…

Lewensbrood

23  Toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aan getrek — al Farao se perde, sy strydwaens en sy ruiters — die see in. 24  En in die môrewaak…

Lewensbrood

21  Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here het deur ‘n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak; en die…

Lewensbrood

19 En die Engel van God wat voor die leër van Israel uit getrek het, het daar weggegaan en agter hulle aan getrek. En die wolkkolom het ook voor hulle…

Lewensbrood

17  En Ek, kyk, Ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aan gaan. En Ek wil My verheerlik aan Farao en sy hele leërmag, aan sy…

Lewensbrood

15 Toe vra die Here vir Moses: Wat roep jy na My? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. 16 En jy, hef jou staf op en steek jou hand…

Lewensbrood

13 Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars…

Lewensbrood

9 En die Egiptenaars het hulle agtervolg — al Farao se perde en strydwaens, sy ruiters en sy leërmag — en hulle ingehaal terwyl hulle in die laer gestaan het by die see…

Lewensbrood

6 Daarop het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. 7 En hy het seshonderd uitgesoekte strydwaens geneem en al die ander strydwaens van Egipte, en die…

Lewensbrood

4  En Ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg; en Ek wil My aan Farao en sy hele leërmag verheerlik, en die Egiptenaars sal weet dat Ek die Here is. En…

Lewensbrood

1 TOE het die Here met Moses gespreek en gesê: 2 Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laer opslaan voor Pi-Hágirot, tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baäl-Sefon…

Lewensbrood

19 En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem; want hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê: God sal eindelik op julle ag gee; bring…

Lewensbrood

16 En dit sal as ‘n teken wees op jou hand en ‘n voorhoofsband tussen jou oë; want die Here het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte uitgelei. 17 TOE Farao…

Lewensbrood

14 En as jou seun jou later vra en sê: Wat beteken dit? dan moet jy hom antwoord: Die Here het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte, uit die slawehuis, uitgelei. 15…

Lewensbrood

11En as die Here jou in die land van die Kanaäniete bring, soos Hy aan jou en jou vaders met ‘n eed beloof het, en Hy dit aan jou gee, 12dan moet…

Lewensbrood

9En dit moet vir jou as ‘n teken wees op jou hand en ‘n gedenkteken tussen jou oë, sodat die wet van die Here in jou mond mag wees; want deur ‘n sterke…

Lewensbrood

6Sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die sewende dag is daar fees tot eer van die Here. 7Ongesuurde brode moet die sewe dae geëet word: by jou…

Lewensbrood

4Vandag trek julle uit, in die maand Abib. 5En as die Here jou bring in die land van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Hewiete en Jebusiete, wat Hy aan jou vaders…

Lewensbrood

1TOE het die Here met Moses gespreek en gesê: 2Heilig vir My al die eersgeborenes. Alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is…

Lewensbrood

49Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. 50En al die kinders van Israel het dit gedoen. Soos die Here Moses en…

Lewensbrood

VERDER het die HERE aan Moses en Aäron gesê: Dit is die insetting van die pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie. Maar elke slaaf wat ’n man met geld…

Lewensbrood

En ná verloop van vierhonderd-en-dertig jaar, op daardie selfde dag, het al die leërskare van die HERE uit Egipteland uitgetrek. Dit is ’n nag om plegtig onderhou te word tot…

Lewensbrood

En hulle het van die deeg wat hulle uit Egipte gebring het, ongesuurde koeke gebak; want dit was nie ingesuur nie, omdat hulle uit Egipte uitgedryf is, sodat hulle nie…

Lewensbrood

En die kinders van Israel het van Raämses na Sukkot weggetrek, omtrent seshonderdduisend te voet, die manne buiten die kinders. En ’n menigte mense van gemengde bloed het ook saam…