Category Archives: Uit die Woord

Lewensbrood

Josua 6 12  En Josua het die môre vroeg klaargemaak, en die priesters het die ark van die Here gedra; 13  en die sewe priesters wat die sewe ramshorings gedra het, het voor…

Lewensbrood

Josua 6 10  En Josua het aan die volk bevel gegee en gesê: Julle mag nie skreeu of julle stem laat hoor nie, en geen woord mag uit julle mond…

Lewensbrood

Josua 6 8  En net toe Josua dit aan die volk gesê het, het die sewe priesters, die draers van die sewe ramshorings, opgetrek voor die aangesig van die Here en geblaas…

Lewensbrood

Josua 6 6  Toe het Josua, die seun van Nun, die priesters geroep en aan hulle gesê: Neem die verbondsark op, en laat sewe priesters sewe ramshorings voor die ark…

Lewensbrood

Josua 6 4  En sewe priesters moet sewe ramshorings voor die ark dra; maar op die sewende dag moet julle die stad sewe maal omtrek; en die priesters moet op die horings…

Lewensbrood

Josua 6 1  MAAR Jérigo het sy poorte gesluit en was gesluit vanweë die kinders van Israel; niemand het uit- of ingegaan nie. 2  Toe het die Here vir Josua gesê: Kyk, Ek gee Jérigo…

Lewensbrood

Josua 5 14  En Hy sê: Nee, maar Ek is die leërowerste van die Here; Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer…

Lewensbrood

Josua 5 12  En die dag nadat hulle van die opbrings van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie;…

Lewensbrood

Josua 5 10  Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaer was, het hulle die pasga gehou op die veertiende dag van die maand in die aand, in die vlaktes van…

Lewensbrood

Josua 5 7   Maar in hulle plek het Hy hul seuns gestel; dié het Josua besny; want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. 8  En…

Lewensbrood

Josua 5 5  Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede; maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het…

Lewensbrood

Josua 5 3  Toe het Josua vir hom klipmesse gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorhuide. 4  En dit is die rede dat Josua hulle besny…

Lewensbrood

Josua 5 1 EN toe al die konings van die Amoriete wat anderkant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaäniete wat by die see woon, hoor…

Lewensbrood

Josua 4 21  En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê: Wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê: Wat beteken hierdie klippe? 22  dan moet julle…

Lewensbrood

Josua 4 19  En die volk het op die tiende van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laer opgeslaanby Gilgal, aan die oostelike grens van Jérigo. 20 …

Lewensbrood

Josua 4 17  Josua het daarop die priesters bevel gegee en gesê: Klim op uit die Jordaan. 18  En toe die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, opklim uit…

Lewensbrood

Josua 4 14  Dié dag het die Here Josua groot gemaak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle hom gevrees het soos hulle Moses gevrees het al die dae van…

Lewensbrood

Josua 4 12  En die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse het gewapend voor die kinders van Israel deurgetrek soos Moses aan hulle gesê…

Lewensbrood

Josua 4 10  En die priesters wat die ark gedra het, het bly staan in die middel van die Jordaan totdat alles volbring was wat die Here Josua beveel het om aan…

Lewensbrood

Josua 4 8  Die kinders van Israel het toe so gedoen soos Josua beveel het: hulle het twaalf klippe uit die middel van die Jordaan opgetel soos die Here met Josua gespreek…

Lewensbrood

Josua 4 4  Toe het Josua die twaalf man geroep wat hy uit die kinders van Israel, uit elke stam een man, aangestel het, 5  en Josua het vir hulle…

Lewensbrood

Josua 4 1  EN toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan voleindig het, het die Here met Josua gespreek en gesê: 2   Neem vir julle uit die volk twaalf manne,…

Lewensbrood

Josua 3 17  Maar die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, het onbeweeglik bly staan op droë grond binne-in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, totdat…

Lewensbrood

Josua 3 14  En toe die volk wegtrek uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbondsark dra, op die voorpunt van die volk, 15 …

Lewensbrood

Josua 3 12   Neem dan nou vir julle twaalf manne uit die stamme van Israel, een man uit elke stam; 13  en net soos die voetsole van die priesters wat die…

Lewensbrood

Josua 3 10  Verder het Josua gesê: Hieraan sal julle erken dat daar ‘n lewende God tussen julle is, en dat Hy sekerlik die Kanaäniete en Hetiete en Hewiete en Feresiete en…

Lewensbrood

Josua 3 8  Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondsark dra, en sê: Net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet…

Lewensbrood

Josua 3 6  En Josua het met die priesters gespreek en gesê: Neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit; toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor…

Lewensbrood

Josua 3 4   Maar laat daar ‘n afstand van omtrent tweeduisend el tussen julle en hom wees; kom nie naby hom nie; sodat julle die pad kan weet waar julle…

Lewensbrood

Josua 3 1  DAAROP het Josua die môre vroeg klaargemaak, en hy met al die kinders van Israel het van Sittim af weggetrek en by die Jordaan aangekom en daar die…

Lewensbrood

Josua 2 19   Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buitentoe gaan, dié se bloed sal op sy hoof wees, en ons onskuldig; maar elkeen wat by jou…

Lewensbrood

Josua 2 17  Toe sê die manne vir haar: Ons sal ontslae wees van hierdie eed aan jou wat jy ons laat sweer het — 18  kyk, as ons die land…

Lewensbrood

Josua 2 14  Toe sê die manne vir haar: Mag ons siel in julle plek sterwe! As julle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as…

Lewensbrood

Josua 2 11   Toe ons dit hoor, het ons hart gesmelt, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie; want die Here julle God, Hy is God in die hemel…

Lewensbrood

Josua 2 8  En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe 9  en aan die manne gesê: Ek weet dat die Here die land aan…

Lewensbrood

Josua 2 6  Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak oopgegooi was. 7  Die manne het hulle toe…

Lewensbrood

Josua 2 4   Maar die vrou het die twee manne geneem en hulle weggesteek; en sy het gesê: Seker, die manne het na my gekom; maar ek het nie geweet…

Lewensbrood

Josua 2 1  DAAROP het Josua, die seun van Nun, uit Sittim in die geheim twee manne as verkenners uitgestuur en gesê: Gaan bekyk die land en Jérigo. Hulle het toe…

Lewensbrood

Josua 1 17  Net soos ons na Moses geluister het, so sal ons na u luister; mag die Here u God net met u wees soos Hy met Moses gewees het. 18  Elke…

Lewensbrood

Josua 1 15   totdat die Here aan julle broers, soos aan julle, rus gee, en hulle ook die land in besit neem wat die Here julle God aan hulle sal gee; dan kan julle teruggaan…

Lewensbrood

Josua 1 12  En aan die Rubeniete en Gadiete en die halwe stam van Manasse het Josua dit gesê: 13  Dink aan die saak wat Moses, die kneg van die Here, julle…

Lewensbrood

Josua 1 10  Toe het Josua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê: 11  Gaan die laer deur en gee die volk bevel en sê: Maak vir julle…

Lewensbrood

Josua 1 7  Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses, my kneg, jou beveel het; wyk daarvan nie regs of links…

Lewensbrood

Josua 1 5   Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou…

Lewensbrood

Josua 1 3   Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee Ek aan julle, soos Ek met Moses gespreek het. 4   Van die woestyn en hierdie Líbanon af…

Lewensbrood

Josua 1 1  EN ná die dood van Moses, die kneg van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: 2   My kneg Moses…

Lewensbrood

Exodus 23 32 Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie. 33  Hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen…

Lewensbrood

Exodus 23 30  Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uit verdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beërwe. 31  En Ek sal jou grense vasstel van die Skelfsee af…

Lewensbrood

Exodus 23 27  Ek sal my skrik voor jou uit stuur en elke volk waarby jy kom, in verwarring bring. En Ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. 28  Ook…

Lewensbrood

Exodus 23 25  En julle moet die Here julle God dien; dan sal Hy jou brood en jou water seën, en Ek sal siektes uit jou midde verwyder. 26  Daar sal geen misdragtige…