Category Archives: Uit die Woord

Eer die Lam

“Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof” (Op 5:12) Vrydag is swart Vrydag…

Hy ly namens my!

“Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.” – 2 Kor 5:21 As ‘n mens…

Wees gewaarsku!

“En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.”…

Posisioneer jouself reg!

“Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná, geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die dié wat die Here uit ’n rein hart aanroep.” – 2 Tim…

Toets jou aanbidding

“Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulled an in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe…

Meet jou rolmodel!

En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die word in baie verdrukking ontvang hetmet die blydskap van die Heilige Gees… – 1 Thes 1:6…

Die ware menseregte

“Daar is baie wat die aangesig van die heerser soek, maar die reg van ‘n mens kom van die HERE” – Spreuke 29:26 So gereeld word in vandag se tyd…

Meer afhanklikheid, minder selfvertroue

“Voorwaar, Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” –Luk 18:17 Die wêreld wil ons graag wysmaak…

Geloof wat heilig maak

Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig….

Hy vergeet nie

“Kan ‘n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ek jou nie vergeet nie!” -Jes…

Die suiwer pad

Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. -Ps 119:9 Dit is interessant hoe gereeld mens hoor van die afvalligheid van die jeug!…

Lyk ek maar soos almal?

“Want Ek is die Here wat julle uit Egipteland laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat Ek heilig is.” –Lev 11:45 God…

Uit die Woord – Pred 5:3-4

“As jy ’n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwase nie. Betaal wat jy belowe. Dit is…

Die ware Christus

“Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader,Vredevors…”…

Uit die Woord – Luk 2:12

“En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê.” -Luk 2:12 Die Jode het hul Messias…

Uit die Woord – Eer God met jou Geloftes!

Eer God met jou geloftes! “Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste; en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en…

Uit die Woord – Mat:1:23

Emmanuel “Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmanuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.” Mat:1:23 Die vertoon in…

Uit die Woord – Flp 1:9-10a

“En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom, te onderskei…” Flp 1:9-10a…

Uit die Woord – Ef. 4:28

“Laat die een wat steel nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, soda thy iets kan hê om mee…

Uit die Woord

“Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem: die Naam van die Here sy…

Uit die Woord – Mark 12:17

Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. – Mark 12:17 Suid-Afrika is een van die lande…

Uit die Woord

Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus….

Uit die Woord – Joh. 16:33

“In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, want Ek het die wêreld oorwin” Joh. 16:33. Hierdie woorde sê die Here Jesus aan sy dissippels net nadat…

Uit die Woord – Ps 128:3-4

“Jou vrou is soos ‘n vrugbare wingerdstok binne-in jou huis ; jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees.”…

Uit die Woord

“Wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is” Telkens word onder volksgenote gehoor: “Ons leiers het ons mislei”. Mense vertrou nie meer leiers nie, wil niemand navolg nie….

Uit die Woord – Gal 6:10

“Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof”- Gal 6:10 Daar is soveel behoefte in die wêreld. Veral…

Uit die Woord – Mat 22:29

“Julle dwaal omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie” – Mat 22:29 Dit is skokkend om stories te hoor van hoe mense,…

Uit die Woord – Daniël 7:14

“En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal…

Uit die Woord – Spr 3:6-7

“Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.” Spr 3:6-7…

Uit die Woord – Deut 6:6-7

“En hierdie woorde wat Ek jou vandag bevel moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en…

Uit die Woord – Ef 5:18

Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul. Ef 5:18 So volop is dronkenskap en sedeloosheid dat dit nie eers vir die…

Uit die Woord – Gen 9:5-6

“Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis…Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal ek die siel van die mens eis. Hy wat die…

Uit die Woord – 2 Tim 1:3-5

Ek dank God…terwyl ek verlang om jou te sien…en as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Loïs en…

Uit die Woord – Op 2:4-5

Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou…

Uit die Woord – Heb 12:1,2

“Daarom dan…laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus,…

Uit die Woord

“Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor die dinge van more nie, more…

Uit die Woord – Rom 5:1-2

“Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is,het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; deur Wie ons ook deur die geloof toegang verkry het tot hierdie genade…

Uit die Woord – Job 1:21

“Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem: Die Naam van die Here sy…

Uit die Woord 5 – Heb 11:1

Die geloof is dan ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Heb 11:1 Een van die moeilikste dinge…

Uit die Woord – Joh. 8: 31b-32

Joh. 8: 31b-32 “As julle in my Woord bly is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak” Hierdie woorde van Jesus…

Uit die Woord (3)

1 Tim 3: 2,4 “‘n Opsiener moet dan onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig… …een wat sy eie huis goed regeer…

Uit die Woord (2) – Ps. 92 : 13,14

“Die regverdige sal groei soos ‘n palmboom; hy sal opgroei soos ‘n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhowe van…

Uit die Woord

Neh 4: 14b “Julle moet nie bang wees vir hulle nie; dink aan die grote en gedugte Here, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue…