Category Archives: Uit die Woord

Ware geloof (17).

Ek glo aan die vergewing van sondes. Ons hoor in die Psalms: Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie…

Ware geloof (16).

Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Deur so te glo bevestig ek God se werk in my en met my. Ek is op grond van my geloof in…

Ware geloof (15).

Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk. Dit wat ons nou sê ons glo, dan glo ons nie in nie, maar aan. Ons kan net in God en God…

Ware geloof (14).

Ek glo in die Heilige Gees. Ewig en onbegryplik – so is God – Vader, Seun en Heilige Gees – en so glo ons en so bely ons – dat…

Ware geloof (13).

Ek glo in Jesus Christus, wat opgevaar het na die hemel … vanwaar Hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Daar is ‘n paar sake wat…

Ware geloof (12).

Ek glo in Jesus Christus, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Nadat Jesus opstaan uit die dood, bly Hy nog…

Ware geloof (11).

Ek glo in Jesus Christus, wat op die derde dag opgestaan het uit die dode. Hierdie is een waarheid oor die Here Jesus Christus wat met die menslike verstand nie…

Ware geloof (10).

Ek glo in Jesus Christus, wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Ons hoor dan ook in die Woord oor Jesus…

Ware geloof (9).

Oor die Here Jesus glo ons verder soos ons dan ook bely: wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Die maagdelike geboorte van die Here…

Ware geloof (8).

Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God. Eniggebore Seun van God – van ewigheid tot ewigheid – soos ons ook in die Woord hoor: In die begin…

Ware geloof (7).

Hierdie Jesus in Wie ons glo, Hy is die Christus. Hy is die Messias. Ons hoor dan ook in die aankondiging van Sy geboorte in Lukas: …dat vir julle vandag…

Ware geloof (6).

Ware geloof is om God op Sy Woord te neem. Dit beteken dan onder andere om in Hom te glo soos Hy Homself in Sy Woord aan ons bekend maak….

Ware geloof (5).

Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Om so in God te glo – dit is ware geloof. Verlede keer het ons gehoor…

Ware geloof (4).

Verlede keer het ons gehoor dat ons in die Apostoliese Geloofsbelydenis ‘n kort en bondige samevatting van die inhoud van ‘n ware geloof vind. Die Belydenis begin met: ek glo…

Ware geloof (3).

Daar is vir die kennis van ware geloof net een bron – en dit is die Bybel. Vanaf die vroegste tye van die kerk van die Here het dit gebeur…

Gelowiges opgeroep tot stryd

In die nuutste Boodskapper van die AP Kerk, raak ds. Schalk Strauss ‘n baie teer punt aan as hy praat oor die toestand van die land en verset wat oral…

Ware geloof (2).

Ware geloof is die geloof in God Drie-enig: Vader, Seun en Heilige Gees. Om in ‘n hoër krag of mag te glo of in die oubaas daar-bo is nie ware…

WARE GELOOF (1).

Dit gebeur so maklik – ek begin wonder oor my geloof. Ek kyk na ander mense – hoe hulle geloof sien en leef – en ek kyk na myself –…

Aanslae in ’n verkiesingsjaar

“Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie.” Ons leef in ’n tydswrig van relatiwiteit; spesifiek ons volk en Christen-gelowiges wêreldwyd beleef ongekende aanslae op…

Goeie Vrydag en Paas Sondag

Het die Paas gebeure nog enige plek in ons huise en lewens?  Dalk ‘n vraag wat ons wil vermy.  Paasnaweek word gesien as die ideale tyd om weg te kom…

Die versorging van ons liggame:

Skrifgedeelte: 1Kor. 6:19  Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie…

Hoeveel feeste in die Nuwe Testament?

Skrifgedeelte: Matt. 15:9  Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.  Oordenking: Eienaardig watter invloed  feeste op gelowiges het! In gemeentes word baie dikwels…

Ware Kerk (vervolg)

Skrifgedeelte: Matt 18:16  maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. 17 …

Is “My Gemeente” nog waarlik kerk?

Skrifgedeelte: 1 Kor. 11:20 (lees gerus ook tot 29  “As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie.” Oordenking: Uit hierdie…

Die grootsheid van God

Skrifgedeelte:  Jes.40:12 “Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, …”   Oordenking: Hoeveel water kan u of ek opvang as ons ‘n dubbele hand onder die…

Die volmaakte voorsienigheid van God

Skrifgedeelte: Matt. 10:29:  Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.    Oordenking: Hoe gereeld…

Hoe gemaak met: ”God het vir my gesê.”

Ps 62:10  Ja, nietigheid is die mensekinders, leuens is die aansienlikes; in die weegskaal moet hulle opgaan, almal saam is hulle minder as nietigheid. Almal van ons hoor soms: “God…

Hoe sigbaar/hoorbaar is ons afhanklikheid?

Jak. 4:13  Kom nou, julle wat sê: Vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan en daar een jaar deurbring en handel drywe en wins maak 14 …

Gaan goeie mense Hemel toe?

Rom 1:17  Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.  Hoeveel mense is daar nie,…

Die Skrif is genoeg!

Gal 1:8  Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees! …

Die gesag van die Skrif

2Tim 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17  sodat die mens van God volkome kan…

Wat beteken dit dat God voorsien?

Mt 10:29  Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. 30  En van julle is selfs…

Watter gesag dra die Skrif vir u?

2Tim. 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Is die Bybel vir u en my…

Wat is die werklikheid?

Ps 36:10  Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig.  Waarin lê die werklikheid? Is dit in die rekening wat ek die…

Bediening Is lewe en lewe Is bediening:

Mat 28:19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle…

Waar begin ons?

Ps 36:9 Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig. Waar begin U en ek met wat ons ookal aanpak? 1) Doen…

Is Christus In Jou Christenskap?:

Jn 2:19  Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan…

Eenheid in geloof

Gal 1:6  Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe, Gal 1:7  terwyl…

Eenheid?

1Kon. 12:24  So spreek die HERE: Julle mag nie optrek en teen julle broers, die kinders van Israel, oorlog voer nie; julle moet omdraai, elkeen na sy huis; want van…

Kan ek nog vergewe word?

1Jn 1:9  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hoe dikwels wonder gelowiges nie…

Hartlike uitnodiging

Inligtings byeenkoms aangebied deur steedsHervormers Datum Woensdag 2 Mei 2018 Tyd 17:00 (met geleentheid om later aan te sluit) Plek Indaba kamer by die seefront sentrum in Hartenbos langs Clicks….

Geoefen om …..

Heb 5:14  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Van nature is die mens lui! Ons…

Wat is die fondament van ons bouwerk?

Mat 7:24  Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het….

Hoe hanteer ons onreg?

1 Petrus 2:20 “ …… Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly—dit is genade by God. Wie van ons ken nie die verlammende gevoel van onreg nie!…

Wat is ons reaksie te midde van chaos in ons lewens?

Mt. 6:33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoe geneig is u en ek om wanneer daar…

Die Tiende Gebod

Eks.20:17  Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy…

Die negende gebod

Eks. 20:16  Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. “Natuurlik nie“ , is my eerste reaksie. Wie sal dit willens en wetens doen? Ja daar is misdadige…

Die Agste Gebod

Eks 20:15  Jy mag nie steel nie: Kort, maar so kragtig! Hoe kragtig, word duidelik uit die kerkvaders se omskrywing: God verbied nie alleen dié diefstal  en roof  wat die…

Die Sewende Gebod

Eks. 20:14  Jy mag nie egbreek nie. Hoe lekker sou dit wees om aan die versoeking dat ons nie oor hiérdie gebod hoef na te dink nie, omdat die behoudende…

Die Tweede Gebod

Eks. 20: 4  Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak… Wat het van hierdie gebod in ons samelewing geword? In die besonder twee verskynsels wat vra…