Category Archives: Uit die Woord

Lewensbrood

Josua 14 14   Daarom het Hebron die erfdeel geword van Kaleb, die seun van Jefúnne, die Kenissiet, tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here, die God van Israel,…

Lewensbrood

Josua 14 12   Gee my dan nou hierdie bergland waarvan die Here daardie dag gespreek het; want u self het dié dag gehoor dat dáár Enakiete is en groot versterkte stede; miskien sal…

Lewensbrood

Josua 14 9   En dié dag het Moses gesweer en gesê: Waarlik, die land wat jou voet betree het, sal aan jou en aan jou kinders in ewigheid as ‘n erfdeel behoort,…

Lewensbrood

Josua 14 6   Toe het die kinders van Juda nader gekom na Josua in Gilgal, en Kaleb, die seun van Jefúnne, die Kenissiet, het vir hom gesê: U weet die woord wat…

Lewensbrood

Josua 14 3    Want Moses het die erfdeel van die twee en ‘n halwe stam oos van die Jordaan gegee, maar aan die Leviete het hy geen erfdeel onder hulle…

Lewensbrood

Josua 14 1   EN dit is wat die kinders van Israel as erfdeel in die land Kanaän ontvang het, wat Eleásar, die priester, en Josua, die seun van Nun, en die…

Lewensbrood

Josua 11 21   En in dié tyd het Josua gekom en die Enakiete uitgeroei, uit die gebergte, uit Hebron, Debir, Anab en uit die hele gebergte van Juda en die hele gebergte van…

Lewensbrood

Josua 11 18   Baie lank het Josua met al hierdie konings oorlog gevoer. 19   Daar was geen stad wat met die kinders van Israel vrede gesluit het nie, behalwe die Hewiete,…

Lewensbrood

Josua 11 15    Soos die Here Moses, sy kneg, beveel het, so het Moses aan Josua bevel gegee, en so het Josua gehandel; hy het niks nagelaat van alles wat die Here Moses beveel het nie….

Lewensbrood

Josua 11 12   En al daardie koningstede met al hulle konings het Josua geneem en hulle met die skerpte van die swaard verslaan; hy het hulle met die banvloek getref, soos…

Lewensbrood

Josua 11 9   En Josua het met hulle gedoen soos die Here aan hom gesê het: hulle perde se hakskeensenings het hy afgesny en hulle strydwaens met vuur verbrand. 10   En in…

Lewensbrood

Josua 11 7   En Josua met al die weerbare manskappe by hom het skielik op hulle afgekom by die waters van Merom en hulle oorval. 8   En die Here het hulle in…

Lewensbrood

Josua 11 4   Hulle het dan uitgetrek en al hulle leërs saam met hulle, ‘n volk talryk soos die sand wat aan die seestrand is in menigte, met ‘n groot…

Lewensbrood

Josua 11 1   EN toe Jabin, die koning van Hasor, dit hoor, het hy gestuur na Jobab, die koning van Madon, en na die koning van Simron en na die koning van Agsaf; 2  …

Lewensbrood

Josua 10 40   So het Josua dan die hele land verslaan, die Gebergte en die Suidland en die Laeveld en die Hange met al hulle konings sonder om iemand te laat…

Lewensbrood

Josua 10 38   Daarop draai Josua weg en die hele Israel met hom saam na Debir om daarteen te veg. 39   En hy het dit geneem met sy koning en al…

Lewensbrood

Josua 10 35   En hulle het dit ingeneem op dieselfde dag en dit verslaan met die skerpte van die swaard; en al die siele wat daarin was, het hy op…

Lewensbrood

Josua 10 33   Toe trek Horam, die koning van Geser, op om Lagis te help; maar Josua het hom en sy volk verslaan totdat daar niemand van hom was wat vrygeraak…

Lewensbrood

Josua 10 31   Toe trek Josua oor en die hele Israel met hom saam van Libna na Lagis om dit te beleër en daarteen te veg. 32   En die Here het Lagis…

Lewensbrood

Josua 10 28   Daardie dag het Josua ook Makkéda ingeneem en dit met die skerpte van die swaard verslaan; en sy koning, die stad self en al die siele wat…

Lewensbrood

Josua 10 26   En daarna het Josua hulle neergeslaan en hulle gedood en hulle aan vyf pale opgehang; en hulle het aan die pale bly hang tot die aand toe. 27  …

Lewensbrood

Josua 10 24   En toe hulle dié konings uitgebring het na Josua, roep Josua al die manne van Israel en sê aan die aanvoerders van die krygsmanne wat met hom…

Lewensbrood

Josua 10 22   Daarop sê Josua: Maak oop die ingang van die spelonk en bring hierdie vyf konings uit die spelonk uit na my toe. 23   Hulle het so gedoen…

Lewensbrood

Josua 10 20   En toe Josua en die kinders van Israel hulle heeltemal verslaan het met ‘n baie groot slag totdat hulle vernietig was, en enkele uit hulle vrygeraak en in…

Lewensbrood

Josua 10 17   Toe aan Josua geboodskap en gesê is: Die vyf konings is gevind: hulle kruip weg in die spelonk by Makkéda — 18    het Josua gesê: Rol groot…

Lewensbrood

Josua 10 14   En daar was geen dag soos hierdie een, voor hom en ná hom, dat die Here na die stem van ‘n man geluister het nie; want die Here het vir Israel gestry….

Lewensbrood

Josua 10 12   Toe het Josua met die Here gespreek, op die dag dat die Here die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê: Son, staan stil…

Lewensbrood

Josua 10 9   Toe Josua hulle skielik oorval — hy het die hele nag deur van Gilgal af opgetrek — 10   het die Here hulle in verwarring gebring voor Israel, en hy het…

Lewensbrood

Josua 10 7   Daarop het Josua opgetrek uit Gilgal, hy en al die weerbare manskappe en al die dapper helde met hom saam. 8   En die Here het aan Josua gesê: Wees nie…

Lewensbrood

Josua 10 5   So het dan die vyf Amoritiese konings vergader en opgetrek: die koning van Jerusalem, die koning van Hebron, die koning van Jarmut, die koning van Lagis, die koning…

Lewensbrood

Josua 10 3   Adóni-Sedek, die koning van Jerusalem, stuur toe na Hoham, die koning van Hebron, en na Píream, die koning van Jarmut, en na Jáfia, die koning van Lagis, en na…

Lewensbrood

Josua 10 1   EN toe Adóni-Sedek, die koning van Jerusalem, hoor dat Josua Ai ingeneem en dit met die banvloek getref het — soos hy met Jérigo en sy koning gedoen…

Lewensbrood

Josua 9 26   Hy het toe so met hulle gedoen en hulle gered uit die hand van die kinders van Israel, dat dié hulle nie gedood het nie. 27   So…

Lewensbrood

Josua 9 24   Toe het hulle Josua geantwoord en gesê: Omdat aan u dienaars verseker meegedeel was dat die Here u God aan Moses, sy kneg, bevel gegee het om die hele land…

Lewensbrood

Josua 9 22   Toe laat Josua hulle roep en spreek met hulle en sê: Waarom het julle ons bedrieg deur te sê: Ons woon baie ver van julle af — terwyl…

Lewensbrood

Josua 9 20   Dit sal ons aan hulle doen en hulle laat lewe, sodat daar nie toorn oor ons kom ter wille van die eed wat ons vir hulle gesweer het…

Lewensbrood

Josua 9 18   Maar die kinders van Israel het hulle nie verslaan nie, omdat die owerstes van die vergadering vir hulle gesweer het by die Here, die God van Israel; die…

Lewensbrood

Josua 9 16   Maar aan die einde van drie dae, nadat die verbond met hulle gesluit was, hoor die volk dat hulle in hul nabyheid en tussen hulle in woon….

Lewensbrood

Josua 9 13   En die wynsakke hier wat ons as nuwes volgemaak het — kyk maar, hulle is geskeur; en ons klere hier en ons skoene — hulle is verslyt…

Lewensbrood

Josua 9 11   Daarom het ons oudstes en al die inwoners van ons land met ons gespreek en gesê: Neem padkos met julle saam vir die reis en trek hulle…

Lewensbrood

Josua 9 9   En hulle sê vir hom: U dienaars kom van ‘n baie ver land af, vanweë die Naam van die Here u God; want ons het die gerug van Hom gehoor, en…

Lewensbrood

Josua 9 6   So het hulle dan na Josua gegaan in die laer van Gilgal en aan hom en die manne van Israel gesê: Ons kom van ‘n ver land af;…

Lewensbrood

Josua 9 3   Maar toe die inwoners van Gíbeon hoor wat Josua met Jérigo en met Ai gedoen het, 4  het hulle ook met lis gehandel: hulle het gegaan en hulle as…

Lewensbrood

Josua 9 1   EN toe al die konings wat wes van die Jordaan woon op die Gebergte en in die Laeveld en aan die hele kus van die Groot See na die…

Lewensbrood

Josua 8 34   En daarna het hy al die woorde van die wet voorgelees, die seën en die vloek, net soos dit geskrywe staan in die wetboek. 35   Daar was geen woord van…

Lewensbrood

Josua 8 32   En daar het hy ‘n afskrif van die wet van Moses op die klippe geskrywe, wat hy geskrywe het voor die oë van die kinders van Israel, 33  …

Lewensbrood

Josua 8 29    En die koning van Ai het hy aan ‘n paal opgehang tot die aand toe; maar teen sonsondergang het Josua bevel gegee, en hulle het sy lyk van…

Lewensbrood

Josua 8 27   Net die vee en die buit van daardie stad het die Israeliete vir hulle buitgemaak, volgens die woord van die Here wat Hy Josua beveel het. 28   Toe het Josua…

Lewensbrood

Josua 8 24   En nadat Israel al die inwoners van Ai in die veld, in die woestyn waar hulle hul agtervolg het, geheel en al van kant gemaak het, en…

Lewensbrood

Josua 8 22   Daarop trek dié uit die stad hulle tegemoet, sodat hulle tussen Israel in geraak het, ‘n deel duskant en ‘n deel anderkant; en hulle het hul verslaan totdat…