Category Archives: Uit die Woord

Lewensbrood

Josua 8 24   En nadat Israel al die inwoners van Ai in die veld, in die woestyn waar hulle hul agtervolg het, geheel en al van kant gemaak het, en…

Lewensbrood

Josua 8 22   Daarop trek dié uit die stad hulle tegemoet, sodat hulle tussen Israel in geraak het, ‘n deel duskant en ‘n deel anderkant; en hulle het hul verslaan totdat…

Lewensbrood

Josua 8 20   Toe die manne van Ai agter hulle omkyk, sien hulle hoe die rook van die stad na die hemel optrek; maar hulle het geen kans gehad om…

Lewensbrood

Josua 8 18   En die Here het vir Josua gesê: Steek die spies wat in jou hand is, na Ai toe uit, want Ek wil dit in jou hand gee. Daarop steek…

Lewensbrood

Josua 8 15   En Josua en die hele Israel het hul laat verslaan voor hulle en gevlug in die rigting van die woestyn. 16   Al die manskappe in die stad is…

Lewensbrood

Josua 8 13    En hulle het die manskappe opgestel, die hele leër wat noordelik van die stad was, met sy agterhoede aan die westekant van die stad, maar Josua het…

Lewensbrood

Josua 8 11   En al die weerbare manskappe wat by hom was, het opgetrek en nader gegaan en teenoor die stad gekom, en hulle het laer opgeslaan aan die noordekant…

Lewensbrood

Josua 8 9   So het Josua hulle dan uitgestuur, en hulle het getrek na die hinderlaag en gebly tussen Bet-el en Ai, aan die westekant van Ai; maar Josua het dié…

Lewensbrood

Josua 8 7   Dan moet julle uit die hinderlaag opstaan en die stad inneem; want die Here julle God sal dit in julle hand gee. 8   En as julle die stad verower…

Lewensbrood

Josua 8 3   Toe het Josua hom gereedgemaak met al die weerbare manskappe om op te trek na Ai, en Josua het dertigduisend man, dapper helde, uitgesoek en hulle in…

Lewensbrood

Josua 8 1   DAAROP sê die Here vir Josua: Wees nie bevrees of verskrik nie; neem al die weerbare manskappe met jou saam en maak jou klaar, trek op na Ai; kyk, Ek gee…

Lewensbrood

Josua 7 25   En Josua het gesê: Hoe het jy ons in die ongeluk gestort! Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort! Daarop het die hele Israel hom gestenig, en hulle het…

Lewensbrood

Josua 7 23   En hulle het dit uit die tent uitgehaal en dit na Josua en al die kinders van Israel gebring en dit voor die aangesig van die Here uitgeskud. 24  …

Lewensbrood

Josua 7 21   Ek het naamlik een mooi mantel uit Sínear by die buitgoed gesien en tweehonderd sikkels silwer en een goudstaaf van vyftig sikkels in gewig, en ek het…

Lewensbrood

Josua 7 19   Toe sê Josua vir Agan: My seun, maak tog die Here, die God van Israel, heerlik en gee Hom die eer; en gee my tog te kenne wat jy gedoen…

Lewensbrood

Josua 7 17   Toe hy die geslagte van Juda laat aankom, het die lot die geslag van die Sargiete aangewys; toe hy die geslag van die Sargiete laat aankom man vir man, is…

Lewensbrood

Josua 7 15    En hy wat in besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van…

Lewensbrood

Josua 7 13   Staan op! Heilig die volk en sê: Heilig julleself teen môre; want so sê die Here, die God van Israel: Daar is ‘n ban in jou midde, Israel! Jy…

Lewensbrood

Josua 7 11   Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat Ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle…

Lewensbrood

Josua 7 8   Ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het? 9   En as die Kanaäniete en al die inwoners van die land…

Lewensbrood

Josua 7 6    Toe het Josua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here, tot die aand toe, hy en die oudstes…

Lewensbrood

Josua 7 3   Toe hulle by Josua terugkom, het hulle vir hom gesê: Al die manskappe hoef nie op te trek nie; omtrent tweeduisend man of omtrent drieduisend kan optrek,…

Lewensbrood

Josua 7 1  MAAR die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed; want Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serag, van die…

Lewensbrood

Josua 6 26  In dié tyd het Josua hulle laat sweer met die woorde: Vervloek is die man voor die aangesig van die Here wat sal opstaan om hierdie stad Jérigo op te bou: ten…

Lewensbrood

Josue 6 24  En die stad met alles wat daarin was, het hulle met vuur verbrand; net die silwer en die goud en die koper — en ystervoorwerpe het hulle by…

Lewensbrood

Josua 6 22  En aan die twee manne wat die land verken het, het Josua gesê: Gaan in die huis van die hoer, en bring die vrou en almal wat…

Lewensbrood

Josua 6 20  Toe skreeu die volk, en hulle het op die horings geblaas; en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk ‘n groot krygsgeskreeu…

Lewensbrood

Josua 6 18   Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie, terwyl julle met die banvloek tref, tog van die bangoed neem en die laer van…

Lewensbrood

Josua 6 16  En toe die priesters die sewende keer op die horings blaas, sê Josua vir die volk: Skreeu! want die Here gee die stad aan julle oor. 17  Maar die…

Lewensbrood

Josua 6 14  So het hulle dan op die tweede dag die stad een keer omgetrek; daarna het hulle in die laer teruggekom. So het hulle ses dae lank gedoen….

Lewensbrood

Josua 6 12  En Josua het die môre vroeg klaargemaak, en die priesters het die ark van die Here gedra; 13  en die sewe priesters wat die sewe ramshorings gedra het, het voor…

Lewensbrood

Josua 6 10  En Josua het aan die volk bevel gegee en gesê: Julle mag nie skreeu of julle stem laat hoor nie, en geen woord mag uit julle mond…

Lewensbrood

Josua 6 8  En net toe Josua dit aan die volk gesê het, het die sewe priesters, die draers van die sewe ramshorings, opgetrek voor die aangesig van die Here en geblaas…

Lewensbrood

Josua 6 6  Toe het Josua, die seun van Nun, die priesters geroep en aan hulle gesê: Neem die verbondsark op, en laat sewe priesters sewe ramshorings voor die ark…

Lewensbrood

Josua 6 4  En sewe priesters moet sewe ramshorings voor die ark dra; maar op die sewende dag moet julle die stad sewe maal omtrek; en die priesters moet op die horings…

Lewensbrood

Josua 6 1  MAAR Jérigo het sy poorte gesluit en was gesluit vanweë die kinders van Israel; niemand het uit- of ingegaan nie. 2  Toe het die Here vir Josua gesê: Kyk, Ek gee Jérigo…

Lewensbrood

Josua 5 14  En Hy sê: Nee, maar Ek is die leërowerste van die Here; Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer…

Lewensbrood

Josua 5 12  En die dag nadat hulle van die opbrings van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie;…

Lewensbrood

Josua 5 10  Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaer was, het hulle die pasga gehou op die veertiende dag van die maand in die aand, in die vlaktes van…

Lewensbrood

Josua 5 7   Maar in hulle plek het Hy hul seuns gestel; dié het Josua besny; want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. 8  En…

Lewensbrood

Josua 5 5  Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede; maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het…

Lewensbrood

Josua 5 3  Toe het Josua vir hom klipmesse gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorhuide. 4  En dit is die rede dat Josua hulle besny…

Lewensbrood

Josua 5 1 EN toe al die konings van die Amoriete wat anderkant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaäniete wat by die see woon, hoor…

Lewensbrood

Josua 4 21  En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê: Wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê: Wat beteken hierdie klippe? 22  dan moet julle…

Lewensbrood

Josua 4 19  En die volk het op die tiende van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laer opgeslaanby Gilgal, aan die oostelike grens van Jérigo. 20 …

Lewensbrood

Josua 4 17  Josua het daarop die priesters bevel gegee en gesê: Klim op uit die Jordaan. 18  En toe die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, opklim uit…

Lewensbrood

Josua 4 14  Dié dag het die Here Josua groot gemaak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle hom gevrees het soos hulle Moses gevrees het al die dae van…

Lewensbrood

Josua 4 12  En die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse het gewapend voor die kinders van Israel deurgetrek soos Moses aan hulle gesê…

Lewensbrood

Josua 4 10  En die priesters wat die ark gedra het, het bly staan in die middel van die Jordaan totdat alles volbring was wat die Here Josua beveel het om aan…

Lewensbrood

Josua 4 8  Die kinders van Israel het toe so gedoen soos Josua beveel het: hulle het twaalf klippe uit die middel van die Jordaan opgetel soos die Here met Josua gespreek…