Lewensbrood

Josua 8

3   Toe het Josua hom gereedgemaak met al die weerbare manskappe om op te trek na Ai, en Josua het dertigduisend man, dapper helde, uitgesoek en hulle in die nag uitgestuur

4   en aan hulle bevel gegee en gesê: Kyk, julle moet teen die stad ‘n hinderlaag opstel, aan die agterkant van die stad; moenie te ver van die stad af weggaan nie, en hou julle almal gereed;

5   en ek met al die manskappe wat by my is, ons sal na die stad toe aankom; as hulle dan ‘n uitval maak om ons te ontmoet, soos die vorige keer, sal ons voor hulle uit vlug;

6   en hulle sal uittrek agter ons aan totdat ons hulle van die stad afgesny het — want hulle sal dink: Hulle vlug voor ons uit soos die vorige keer — en ons sal voor hulle uit vlug.