Lewensbrood

Josua 4

1  EN toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan voleindig het, het die Here met Josua gespreek en gesê:

2   Neem vir julle uit die volk twaalf manne, uit elke stam een man,

3  en gee hulle bevel en sê: Neem vir julle vandaar, uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vas bly staan het, twaalf klippe en bring dit saam met julle deur en sit dit neer op die slaapplek waar julle vannag gaan oorbly.