Lewensbrood

Josua 3

10  Verder het Josua gesê: Hieraan sal julle erken dat daar ‘n lewende God tussen julle is, en dat Hy sekerlik die Kanaäniete en Hetiete en Hewiete en Feresiete en Girgasiete en Amoriete en Jebusiete voor julle uit sal verdrywe:

11  Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan in.