Kultuur en religie

Die Black Live Matters (BLM) beweging het weereens die klem laat val op die mens as wese en die verskille wat daar bestaan tussen “groepe”.  Ras, volk, nasie, stam, etnisiteit is terme wat gebruik word om hierdie verskille of uniekheid van groepe te beskryf.   Mense word in drie rasse groepe verdeel nl: wit/Kaukasies, geel/Mongoide en swart/Negroeide.   Nasie en etnisiteit word gebruik om mense te identifiseer op grond van gemeensame oorsprong met taal, geskiedenis en kultuur as hoofkenmerke.

Daar bestaan sekere inherente verskille tussen mense en hierdie verskille is nog altyd erken en “aanvaar”.     Wêreld politiek word tans meer en meer  beïnvloed deur oa. etnisiteit. As daar van kultuur gepraat word,  word etnisiteit daarby aangesny maar moet daar besef word dat kleur nie gelyk is aan etnisiteit en/of aan kultuur nie.

Elke volk vorm ‘n unieke kulturele eenheid wat geleë is in die skeppende aktiwiteit van  die bepaalde gemeenskap.  Dit is gegrond in ‘n lewensopvatting wat veranker is in ‘n geloof in die Absolute God. Hierdie siening, die van ‘n Christen -gelowige,  is egter nie vir  alle mense ewe aanvaarbaar nie. Die Ateis/Moslem/Voorvader aanbider  se kultuur word bepaal vanuit sy geloof.

Kultuur is dus daardie kenmerkende eienskappe soos waardes, ideologoe en sosiale kodes . Die religieuse dogmas, mites en taboes bepaal sy optrede . Kultuur kom dus tot uitdrukking in literatuur, kuns, argitektuur, kleredrag, voedsel en selfs vermaak.  Al hierdie kenmerke word nou verbind met ‘n groep se taal en opvoeding.  DIT maak van ‘n groep mense ‘n eiesoortige gemeenskap.

Die woord kultuur kom van die Latynse woord “cultura” wat dui op versorging, bebouing, bewaring en diens. Kultuur raak dus die gesin, die volk, die geskiedenis van ‘n volk en die opvoeding wat daaruit voortspruit.  Die Skrifgeworde Woord  toon die oorsprong van kultuur terug na die skepping en die “kultuur opdrag” in Genesis  1 & 2.

Hierdie andersheid van die mens is nie mens-gemaak nie. Genesis 10 toon waar mense volgens hul geslagte, na hul tale en volgens hul nasies daargestel is,  dus Godgegewe grense . Tans word daar gepoog om hierdie verskille af te “breek” en alle mense gelyk te stel. ‘n Humanisties gedrewe stelsel wat elke mens van sy identiteit, sy herkoms, sy geskiedenis en les bes van sy geloof wil ontneem.