Opvoeding in die brandpunt

Ouers leef tans in ‘n droom wêreld wat betref hul kinders se opvoeding/onderwys.   Opvoeding en onderwys loop saam alhoewel daar ‘n groot verskil is tussen die twee begrippe.  Onderwys behels die oordra van kennis wat in skole plaasvind. Dit is die proses waardeur onderwysers kinders leer of om kennis oor te dra wat ook vaardighede inhou.  Onderwys kan as sulks ‘n proses word van afrigting waar inhoud aan kinders oorgedra word wat noodsaaklik is om na eksaminering na die volgende graad aan te beweeg. Opvoeding aan die anderkant behels nie net oordra van kennis of die behaling van matriek nie, maar  die aanleer en inskerping van morele waardes, positiewe denke en bo al die oordra van religieuse of godsdienstige beginsels. Hierby geskied die opvoeding  binne die raamwerk van die kultuur van die Boere Afrikaner.

Voor 1994 was die openbare skole nog plekke waar Christelike beginsels en waardes hoog aangeskryf was. Skole is op ‘n Maandag tydens opening met Skriflesing en gebed geopen. Deur die week is klasse in die oggend en middag met gebed geopen en afgesluit.  Dus is die Boere Afrikaner kind van graad 1 tot graad 12 opgevoed deur onderwysers wat dieselfde kulturele waardes nastreef maar wat ook dieselfde God van die Bybel aanbid het.

Tans mag daar geen verwysing na God Drie-Enig in skole gemaak word nie aangesien dit aanstoot kan gee aan die Moslem-, Afrika- of ateïstiese kind.  Alle onderrig word/moet  neutraal aangebied word. Daar vind dus onderrig/afrigting plaas van kinders. Ouers met oogklappe aan besef nie wat aan kinders “geleer” word nie.  Die stelsel vandag is gerig op ‘n humanistiese waarde stelsel met naasteliefde, assimilasie, ontkenning van eiesoortigheid en die gelykstelling van kultuur en godsdiens as oogmerk.

Ouers het die verantwoordelikheid, wel diegene wat ‘n doopgelofte afgele het, om toe te sien dat hul kinders opgevoed word in die leer en lewe van die God van die Bybel.

Die verskoning van sport deelname en sosialisering is uiters swak en onverantwoordelike verskonings van ouers wat toesien dat hul kinders geïndoktrineer word in ‘n skole stelsel wat geen God en gebod ken nie.  Ja, daar is wel nog baie Blanke opvoeders wat poog om kinders werklik “op te voed” maar die stelsel verbied of kniehalter die onderwyser. Hierdie blootstelling van ons kinders is katastrofies.

Vraag:  Hoekom word Moslem- en Rooms-Katolieke kinders in hul eie skole geleer en opgevoed?  Is hierdie ouers meer verantwoordelik as ons Boere Afrikaner ouers.?  Dra hul die geestelike belange van hul kinders meer op die hart as ons eie ouers?

Elke ouer sal besin oor waar sy of haar kind opgevoed of geïndoktrineer word.  Eli van ouds is dalk nie die regte voorbeeld om te gebruik nie, maar  elke ouer  sal verantwoording moet doen oor die wel en wee van hul kinders.

Sakkie van der Merwe