Ongekwalifiseerde mense in senior poste

Die ondoeltreffende wyse waarop Suid-Afrika se verskillende departemente bestuur word, kan toegeskryf word aan die swak kwalifikasies wat sekere bestuurders het, terwyl hulle senior poste beklee.

Volgens die jongste gegewens is dit veral bestuurders in die polisiediens wat hoegenaamd nie die vereiste kwalifikasies het vir die pos waarin baie hulle bevind nie.

Deskundiges wys daarop dat dit juis die toedrag van sake is wat die doeltreffende funksionering van die polisiediens aan bande lê.

Klaarblyklik het die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Departement Landbou die meeste bestuurders van alle Departemente wat nie aan die vereiste kwalifikasies beskik om die poste te vul nie.

Departement Landbou het 227 bestuurders wat nie oor die nodige kwalifikasies beskik om die poste te beklee nie, en die polisie het 228 persone wat nie voldoende kwalifikasies het nie.

In Justisie os 189 bestuurders wat nie voldoen aan die kwalifikasies wat vereis word nie, en in die Departement Handel en Nywerheid is 128 wat nie kwalifiseer nie.

 Ingeligte bronne wys daarop dat dit aanvaar kan word dat die toedrag van sake in elke staatsdepartement ondervind word, en dat daar in totaal heelwaarskynlik duisende onbevoegde bestuurders in poste sit waarvoor hulle hoegenaamd nie opgelei is nie.