Onderwys in die vaarwaters

Die onderwys stelsel in sy geheel is besig om tot niet te gaan. Tersiêre onderwys word gekenmerk deur opstande, vernietiging van infrastrukture en stakings. Finansieel sukkel inrigtings om kop bo water te hou weens die toename in studente skuld. Zuma se beloftes van gratis onderwys het veroorsaak dat al hoe meer studente nie hul geldelike verpligtings wil na kom nie.  ‘n Verdere probleem is dat vele universiteite tans ‘n menslike wors masjien geword het wat Meesters- en Doktors graad kandidate “produseer”. Staats subsidies vir die kandidate hou inrigtings finansieel aan die gang. Die probleem is egter dat die arbeidsmark met mense sit wat nie behoorlik opgelei en of toegerus is om hul werk te verrig nie.

Skool personeel, hetsy primêr of sekondêr, skiet tekort aan die basiese opvoedkundige vermoens om leerders te begelei. Plaas hierby die administratiewe druk op onderwysers om “verslag” te lewer oor hul werk dan vind die belangrikste deel van onderwys nl. opvoeding nie plaas nie.  Tradisionele Blanke skole word oorstroom met aansoeke van swart leerders weens die feit dat daar in swart skole ‘n gebrek aan dissipline is asook toegewyde personeel.

Die gevolg is dat selfs sg. Blanke skole se etos en waarde sisteem in gedrang kom weens die kulturele vermenging wat plaasvind.  Dit is bewys dat sodra ‘n skool se bevolking  meer as 20%  anderstaliges bevat die etos en kulturele waardes van die skool daaronder lei.   Voeg hierby die staat se nuwe leerplanne en sillabusse dan word Blanke kinders oorgelewer aan ‘n stelselmatige indoktrinasie proses.

Dit is tragies dat ouers steeds terwille van sosialisering en sport deelname hul kinders blootstel en eintlik uitlewer aan ‘n stelsel  wat opvoedkundig nie verantwoordbaar is nie.  Die  huidige onderwys stelsel in Suid Afrika  is besig om ‘n Smartie-kultuur te skep waar rasvermenging plaasvind.  Ouer maak hul skuldig daaraan dat hulle hul doopbelofte nie nakom nie.

Sakkie van der Merwe