In antwoord op Begroting 2021 – openbare diens, effektief en bekostigbaar

Die teleurstellend-rassistiese begroting ten spyt, moet ons soek na redelike oplossings.

HOE BALANSEER ONS noodsaaklike openbare dienste, REGVERDIGE befondsing daarvan en bekamping van korrupsie.

Feite is:

            Sekere dienste moet noodwendig deur die regering van die dag gelewer word.

            Befondsing is noodsaaklik, maar in SA diskrimineer die fiskus op ras-lyne;

            Hierdie diskriminasie geld sowel befondsing (belasting) as dienslewering.

            Korrupsie is endemies aan die Afrikaan;

geen omvang van wetgewing of polisiëring gaan dit keer nie;

geen politieke wil bestaan by énige politieke party om dit te verander nie.

            Die meerderheid in SA glo hulle is sogenaamd “geregtig” op “gratis” dienste;

            Weer eens beskik géén politieke party oor die wi om dit te verander nie.

            Sosialisme en vakbondwese het die staatsdiens in SA lamgelê:

            daar is géén redelike vaardigheidsvlak nie;

            daar is géén eerlike wwerksetiek nie;

            daar is géén afdwingbare aanspreeklikheid van enige aard nie.

Daar is één werkbare oplossing wat al die werklikhede sinvol, maar veral REGVERDIG sal aanspreek.

Belasting hervormings:

            Doen in geheel weg met inkomstebelasting.

Befonds noodsaaklike sentrale dienste deur indirekte belasting, wat niemand kan vermy of ontduik nie.

Hef BTW teen koerse geskoei op luuksheid van produkte, maar skrap alle nul-koers items sodat álmal die belasting betaal.

Doen weg met alle ras-gedrewe “subsidies”.

Dienslewerings-hervormings:

Sentrale dienste soos veiligheid en infrastruktuur moet deur indirekte belastings befonds word.

Persoonlike dienste soos gesondheid, opvoeding, Vervoer moet verskaf word deur ʼn staatsdiens agentskap, teen vasgestelde tariewe.

Vasgestelde tariewe sal misbruik voorkom, en elkeen wat dienste verlang, dwing om ʼn redelike prys daarvoor te betaal.

Hierdie agentskap se fooie sal die énigste bron van inkomste wees waaruit salarisse vir die staatsdiens betaal word.

Elke burger het dan die keuse: vaste-tarief staats-dienste, of privaat sector dienste.

Indien die agentskap dus onproduktief of onbevoeg is, dra belastingbetalers nie die risiko nie.

Daardie agentskap moet ook eie aanspreeklikheid vir wanbestuur, wangedrag en ander regs-eise dra, wat amptenare direk aanspreeklik maak vir enige regsaksie.

Befondsing van dienste vir bona fide behoeftiges:

            Hierdie kan geskied vanuit gemeenskappe self, soos dit hoort.

Hiervoor kan plaaslike belastings ingestel word, in volksverband, onder eie bestuur van elke groep.

Laasgenoemde beginsel kan ook geld vir enige groep was kies om verteenwoordigers, sogenaamd tradisionele leirs en ander “in diens” te neem.      

Ten slotte, politieke partye behoort ontbind te word, met hul bates verbeurd ter delging van bestaande staatskuld.

Partye en politici moet instaan vir delging van alle nasionale-, provinsiale en staatondernemings skulde.

Voorgaande blyk drasties.

Maar slegs indien politieke beheer oor die begroting, en die poel van nasionale belastings mee weg gedien word, sal korrupsie beter beperk kan word.

Want deur die poel van geld weg te neem, neem jy weg wat gesteel kan word.

Want na 27 jaar is daar slegs één konsekwente regerings-prestasie – bandelose korrupsie en deurlopende diefstal.