Lewensbrood

16 En dit sal as ‘n teken wees op jou hand en ‘n voorhoofsband tussen jou oë; want die Here het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte uitgelei.

17 TOE Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was; want God het gesê: Die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien, en teruggaan na Egipte.

18 Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipteland opgetrek.

Exodus 13