Hoe kan ons die land red?

Die menings oor hoe om SA te red is legio – die meeste gaan egter mank aan werklikheids-begrip, sowel as aan beginsel.

Om die land te herstel “in samewerking met almal” sal nimmer werk nie.

Die meerderheids-demografie se (vals) kultuur is vreemd aan bou of bewaar. Hulle jaag na eiebelang, eerder as verantwoordelik benutting.

Hulle kultuur is die kultus van die wêreld, die ‘waardes’ van die Bose …

Die vals “beginsels” van menseregte, sosialisme en al die permutasies daarvan is onwerkbaar.

Inteendeel, die vals “waardes” van die verligting het sedert die agtiende eeu slegs morele agteruitgang gebaar – sigbaar in die welsynstaat, kommunistiese vakbondwese en die selfregverdiging van sonde as “menseregte”.

In ons eerste nabetragting op Geloftedag, is gestel dat grense vrede sal bring.

Dit is grense binne die konteks van ʼn Gelofte-perspektief, daarom grense primêr tussen lig en duisternis.

Volke-verskeidenheid is die werklikheid en geen “nasiebou” op voetspoor van Babilon sal die toets van tyd kan deurstaan die.

Dit maan ons as Geloftevolk dat ons die stryd wat ons daagliks stry, op die regte beginsels sal stry: die beginsels van Bloedrivier en Paardekraal, dieselfde beginsels van Fort Goede Hoop 1654.

            Om lig te bring na die barbaarse kontinent is dus onmisbaar belangrik.

            Maar ons kan lig bring slegs indien ons self terugdraai na die lig …

 Mag hierdie herstel ons 2021 voorneme wees.         

Die herstel van ons land, menslik gesproke, is te vinde in VRYHEID.

Vryheid van liberale “waardes” – alles wat vreemd is aan Christenskap, ís ʼn onvaste fundament.

Vryheid van haat – wat tot uiting kom nie net in volksmoord en geweld nie, maar veral in propagandistiese leerplanne en skole wat fokus op sielkundige mishandeling van minderhede, en breinspoeling van die meerderheid.

Vryheid van afguns – verdoesel as leuens oor gewaande “ongelykhede van die verlede”.

Vryheid van eiebelang in die openbare sfeer – party politiek is ʼn kanker geplant na 1902, wat uitgesny en verwerp moet word!

VRYHEID

Die vryheid van geloof en gewete om die land te herstel na die land voorsien deur van Riebeeck in 1654, die Voortrekkers in 1838, die Afrikaner-nasionalisme in 1949

Die openbare maatskappy moet teonomies ingerig word.

Die rol van regering behoort beperk te word tot die daarstel van ʼn openbare dienste raamwerk.

Die plig van elke landsburger is om by te dra tot daardie dienslewering – geen belasting sonder verteenwoordiging nie, maar ook geen insae of stem sonder belasting (of dienstegeld) nie!

Die ekonomie moet geskoei word op arbeid – nóg die kommunistiese vakbondwese, nóg Anglo-Amerikaanse gierigheid kan geduld word.

Wie nie wil werk nie, moet ook nie eet nie …

Opvoeding is die terrein van ouers, gelowige leerkragte en Bybelse leerplanne.

Regspraak moet werklik onafhanklik, opreg regverdig, Bybels-suiwer wees, onbelemmer deur menslike dwang en vals ‘waardes’ of transformasie.

Lê die hoeksteen – Christen-teokratiese norme – en fondasie – Christen-teonomiese beginsels – reg, en die lewe in praktyk sal deur daardie suiwer norme gerig bly.

Kan ʼn kwynende Geloftevolk ons land red?

Inderdaad!  Mits ons terugdraai om weer Geloftevolk vír en tot eer van God te word.

Want selfs ʼn kwynende Geloftevolk wat die suiwer lig self uitleef, se leefwyse sal deursuur na die samelewing.

Maar dit sal ook eis dat ons grense handhaaf.

Eerstens grense teen die humanisme – dit kan nimmer ver-Christelik word nie

Tweedens grense teen die Babelse verwarring van nasie-bou, wat vervang moet word met kerstening en hervestiging van die volk-strukture van post-1961 Suid-Afrika.

Dit noodsaak ook die geografies-konfederale skeiding van volke, met gepaste samewerking, maar waarin elke volk vry is om hul strewes en waardes tot volle ontplooiing te bring.