Christusfees en jaareinde boodskap van die Calvinistiese Alliansie

Die jaar 2020 was grootliks ontnugterend vir baie.

Nie net was ons lewens tot die uiterste ontwrig nie, dit word daagliks duideliker dat die sosio-ekonomiese impak van regerings-vergrype en ondeurdagte beleidsrigtings sedert Maart ’20 nog jare verskerpte armoede, maar ook toenemende onderdrukking vir veral Christene gaan inhou.

            Verkondiging van die Evangelie word bestempel as haatspraak.

            Die regering besluit hoe en wanneer eredienste toegelaat word.

            Verskerpte sosialistiese beleidsrigtings vernietig mense se arbeids-vrug.

Die aanslae van binne die kerk is egter veel meer kommerwekkend.

Aanslae teen die onfeilbaarheid en gesag van die Bybel as God’s Woord bereik byna daagliks nuwe hoogtes.

Die dwaalleer van ver-Christelike humanisme versprei soos ʼn kanker in veral nominaal gereformeerde kerke.

            Die afsydige eiebelang weerspreek in vele gemeentes die eenheid wat ons bely.

Louheid in kerklike geledere neem kommerwekkende afmetings aan.

Ons wil teen hierdie agtergrond stilstaan by Psalm 11.  Die fokus is verse 3 en 7:

            “As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?

            die Here is regverdig; Hy het die geregtighede lief; die opregtes sal sy aangesig sien.”

Die fondamente van ons daaglikse lewe is inderdaad omgegooi, maar dan eggo hierdie beloftes van God, deur die pen van die psalmis in die Here Jesus se lerings, en verklaring voor Sy Hemelvaart:

            “hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.” (Johannes 16:33b)

            “Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.” (Matthéüs 28:18b)

Ons moet daarom, wanneer ons terugkyk na 2020, wanneer ons die omstandighede rondom ons waarneem, nie bevrees word nie.

Ons Verlosser leef!

En wanneer ons hierdie komende Christus-fees daardie wonder-geboorte in Bethlehem, meer as twee millennia gelede, herdenk, moet ons óók herdenk dat soos die beloftes van die Messias oor die voorafgaande millenia waar geword het in daardie stal, soos die belofte van herstel en verlossing waar geword het aan die kruis op Golgóta, sal die belofte van bewaring tot in die hiernamaals waar word vir elke gelowige kind van die Here.

Ons beleef dalk stryd, self onderdrukking en onsekerheid hier en nou.

Dit mag ons nie verbaas nie – ons is ín, maar nie ván hierdie wêreld nie.

Ons is reisigers onderweg na die ons woning by ons Vader.

[lees gerus die laaste onderwysing deur ons Here Jesus, in Johannes 14 tot 17]

Die bestuur wil daarom aan elke lid en gelowige broeder/suster in die geloof ʼn geseënde, veilige Christusfees toebid.

Maar ook ʼn feestyd om weer met matigheid en ʼn oop hand na geloofsgenote te lewe.

Ons bede is voorts dat ons in die jaar 2021 met erns sal wegdraai van die godsdienstige bedrog wat so algemeen geword het

Terug na die eenvoud van geloof in God alléén;

Terug na die kinderlike geloof in die waarheid en onfeilbaarheid van Sy Woord;

Terug na vaste vertrou op elkeen van God se beloftes vir ons, Sy kinders.

Ons kan 2020, nieteenstaande omstandighede en tydelike werklikhede, afsluit met die seën van Númeri 6:

            Die HERE sal jou seën en jou behoed;

            die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;

            die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

En ons kan 1 Januarie 2021 DV begroet, singend saam met die Psalmis in Psalm 121:

            My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het …

            Die HERE sal jou bewaar … jou siel sal Hy bewaar.

            … tot in ewigheid.

n. Die Calvinistiese Alliansie