HELDEDAG 10 OKTOBER 2020

‘Soek in die verlede en bou daarop jou toekoms’. Dit is seker die bekendste nalatenskap van President Paul Kruger wie ons vandag eer as een van die heldeseuns van ons volk. ‘n Godsman wat die Heilige Skrif as die Lig op sy pad gebruik het. Hierdie Psalm (105) was dan ook die President se Psalm waarvoor hy baie lief was. Wanneer ons dan bymekaar is, dan is dit om vir God dankie te sê en aan Hom alleen die eer te bring dat Hy so in hierdie volkslewe manne en vroue voorsien het wat met die Woord in hart en in die hand, knieë gebuig in gebed voor God alleen om hulp en leiding, om hierdie volk te kon lei: manne wat God eerste gestel het!

Hierdie Psalm wil ook vir u en my oproep om saam met die psalmdigter die Here te loof en te prys, psalms te sing tot eer van Sy Heilige Naam; om aan die nasies te gaan vertel wat die Here gedoen het – van al Sy magtige dade; die wat die Here se teenwoordigheid soek, moet bly wees, en om te dink aan al God se magtige dade en reddingswonders wat Hy gedoen het en nog steeds.

Hoe het God nie in ons land wonders bewerk nie: dink maar weer aan Bloedrivier, dink aan die 1ste Vryheidsoorlog en Paardekraal en Majuba – soek in die verlede en bou daarop u toekoms! Dink aan die Gebedsverhoring na die droogte van 1966 toe die hele volk saam gebid het – en hulle uit die kerk in die reën huistoe gegaan het! Dink daaraan hoe God hierdie volk opgerig het na die 2e Vryheidsoorlog toe hulle niks oorgehad het nie – na die verskroeide-aarde beleid en die oorlog teen vroue en kinders. Met konsentrasiekampkerkhowe in bykans elke dorp! Na die 1933-depressie, die Groot Griep en vele ander Wonderdade waarvoor ons God net kan dank en loof en prys!

God is aan die werk in die geskiedenis:

Die Psalmdigter wil sy volk herinner (vers 7): ‘Hy, die HERE, is ons God’. Ons kan maar net reken dat hy hier Deut. 6:4 in gedagte gehad het: Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige Here’. Hy is die God van die Geskiedenis. Hy bepaal alles wat gebeur. U gaan dalk sê: ons leef nie meer in die geskiedenis nie. Dit is verby! Maar besef u: ons hele Godsdiens gaan oor God se handelinge met die mens vanaf die vroegste tye! God laat die geskiedenis gebeur! Hy is die Verbondsgod oor Wie dit hier gaan! Dit is Hy wat die Verbond met Abraham inisiëer – Hy buig neer tot die mens en maak ‘n saak met hom. Dit is volkome ‘n weg van God na die mens, nie van die mens na God toe nie. God se wonderdade in die geskiedenis is vir die volk, en vir u en my vandag tot versterking van ons geloof: God is in beheer van alles wat in die skepping gebeur! Daarvoor moet Hy geloof en gedank word!

God is ook die God van die hede:

En by ons? Steeds die God van die Verbond wat Sy Woord nie versaak nie! Ons is nie meer die volk van oud-Israel nie. Maar in Christus is gelowiges steeds die Godsvolk, die kerk, die geloofsvolk waaroor hierdie Verbond in stand gehou word: God stuur manne soos Luther, Calvyn, Huss en vele ander om die Reformasie te lei, Hy laat die Christenvervolging deur Rome toe maar stuur dan die Woord na Afrika; Hy laat nie Rome aan die Suidpunt van Afrika toe vir ‘n Handelspos nie; Hy wil die vlugtende Hugenote en die Britse Setlaars, Duitsers, Hollanders en vele ander om hier aan die Suidpunt van Afrika ‘n nuwe volk te kom vorm om met Sy Woord on die wakis Donker Afrika in te trek. Hy gee Trekkerleiers: Trichard, Van Rensburg en baie ander. Hy laat Bloedrivier, Wenen, Bloukrans en Moorddrift gebeur sodat Sarel Cilliers op 16 Des. 1838 die volk met ‘n gelofte aan Sy God kan verbind: ‘My Broeders en Mede-Landgenote, hier staan ons voor die Heilige God van Hemel en aarde om ‘n gelofte aan Hom te doen…

Ons dink aan volkshelde wat onder God se werking die Bybel vir ons in ons Moedertaal gegee het: Totius en sy medewerkers. Ons dink aan Godsmanne wat hierdie land uit niks opgebou het nie tot gelyk aan die grootstes in die wêreld: dr, Malan, adv. Strydom, dr. Verwoerd. Maar daar is ook ander wat liefs vergeet moet word en wie se name nie onder hierdie helde en op hierdie heldedag genoem mag word nie, ook onder God se bevel en beheer, maar dalk om die strafgerig van God oor ‘n ongehoorsame volk te laat geskied (lees Ps. 106 – die volk wou nie hoor nie maar God bly getrou).

God is ook die God van die toekoms: Ons weet nie wat môre en oormôre met ons gaan gebeur nie. Maar wat ons wel weet is dat God steeds in beheer is en bly en dat niemand Sy volk uit Sy hand sal en kan ruk nie. Dit is ons troos dat ook die toekoms vir God glashelder is want Hy is ook die Outeur daarvan. Al pak die onweerswolke oor ons saam, God sal weer manne en vroue – helde en heldinne – beskik om in Sy Naam voor te loop.

Maar Hy het reeds voorsien vir die toekoms en in Sy Seun Jesus Christus het Hy reeds vir ons ‘n nuwe toekoms geskep. ‘n Heerlikheid waarvan die gelyke nog nie gesien is of in ons verstand opgekom het nie: die ewige Hemelse Jerusalem. Wie in Hom glo en Hom aanvaar as Verlosser en Middelaar en Hom volg as die Groot en Opperherder word in Gods Genade gelei op die pad wat Hy voorberei het.

U en ek hoef nooit bekommerd te wees nie – God word nooit Sy Verbond ontrou nie. Wie aan Hom behoort is vir Hom ‘n volk en Hy sal vir hulle ‘n God wees. Hoor die Woord van God aan Sy volk: ‘…julle wat deur My gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af; en tot in die ouderdom is Ek dieselfde; ja tot die grysheid toe sal Ek julle dra; Ek het dit gedoen, en Ek sal julle opneem, en Ek sal dra en red’ (Jes. 46: 3,4).

Daarom kan ons saam met die Psalmdigter dit uitjubel: Halleluja!

Nms. die Calvinistiese Alliansie