Erfenisdag 2020

Hoe ryk en groot is ons erfenis nie: nie net die erfenis van ‘n Vaderland wat met bloed gekoop is en ‘n Moedertaal wat deur baie verguisinge en vernederings steeds die taal van die Boerevolk is nie. Ook ons Bybels-geestelike erfenis…!

Nou kom die vraag: wat het u en ek met hierdie erfenis uit God se hand gedoen? Verkoop vir ‘n pot lensiesop? Ter wille van sport ons siel verkoop aan die heidenmagte? Waar staan ons mbt ons ewige Hemelse Erfenis?

Moet nie vergeet nie…!

Ps. 78 is soos ‘n video wat oor Israel se geskiedenis afspeel. Vir u en my as erfenisvolk van God is dit ‘n lewensles. Die verlossing uit Egipte, die Rooi See, die woestynreis, die wet by Sinaï, die kwartels en manna, water uit die rots, die aankoms in die Beloofde Land…

Moenie vergeet nie, Israel! Moenie vergeet nie, Erfenisvolk aan die Suidpunt van Afrika! Gaan vertel die roemryke dade van die Here en Sy mag en Sy wonders wat Hy gedoen het, aan julle kinders! Gaan vertel van die groot dade van God in die geskiedenis: hoedat die drie klein skepies met hulle kosbare vrag: die Rijger, Goedehoop en Drommedaris deur God se hand bewaar is sodat hulle hier aan die Kaap die Goede Hoop die Lig van Gods Woord in Donker Afrika kon vestig. Hoedat die Trekkers met die Woord in die wakis die binneland ingetrek het. Gaan vertel van die swaarkry wat hierdie volk gebrei het en van hulle die geloftevolk gemaak het waarvan u en ek deel is!: van Bloukrans, Moorddrif, Modderlaer, Veglaer, Sooilaer en Vegkop; Van Italeni, Wenen, die Vlugkommando en die Wenkommando, Moordkoppie; Piet Uys, Hendrik Potgieter, Piet Retief en Sarel Cilliers, Andries Pretorius en Louis Trichardt. Gaan vertel ook aan jou kinders en hulle nageslag van die Godswonder van Bloedrivier: die trek vanaf Wasbank die 9e Desember om die Impi’s van Dingaan tegemoet te gaan wat eerder soos ‘n trekkende biduur gelyk het: ‘Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde…’ Dink aan volksleiers – Godsmanne wat onder leiding van die God van die Hemel hierdie volk gelei het.

Wanneer Asaf hierdie psalm skryf en sy volk herinner aan hoe God hulle gelei het, is dit presies waarom ons ook nie mag swyg nie:

  • Die getuiens van God se wonders in die lewe van die volk staan bo alles
  • Dat ons en ons kinders kan weet om ons vertroue op God alleen te stel
  • Dat ons Sy Woord sal bewaar
  • Dat ons aan Hom alleen die eer sal bring

Daarom moet hierdie gelofte aan God nagekom word! Daarom moet dit aan ons kinders en kindskinders vertel word!

Op hierdie dag word nie net die geskiedenisserfenis in gedagtenis geroep nie – ook ons geestelike erfenis moet herdenk word: Ons dink terug aan die manne en vroue wat gestaan het toe die wêreld om hulle verkrummel het: Maartin Luther: ‘Hier staan ek, ek kan nie anders nie…’, Johannes Calvyn, John Knox, Johannes Huss en vele ander martelare; ons dink aan die Franse Hugenote, die Britse Setlaars en hulle geestelike en kulturele bydrae tot ons volkswees; ons dank God dat Hy dit so beskik het dat hier aan die Suidpunt van Afrika ‘n Hervormingsvolk tot stand sou kom: die Statebybel in die skeepskis en later in die Wakis – die Woord wat hierdie volk gedra het ook in Sy uur van diepste nood in twee oorloë, ‘n rebellie.en ‘n depressie.

Ons herinner onsself aan die Erfenis van Golgotha: hier mag nie slegs aan gedink word nie – ons moet dit wat in die Skrif aan ons oorgedra word ons eie maak en terugkeer tot die Enige Lewende God: Die Testamentmaker het op Golgotha gesterf, maar Hy het ook opgestaan. Sy graf is leeg! Dit maak van elkeen wat Hom aangeneem het as Koning, Verlosser en Saligmaker, erfgename van God en mede-erfgename van Christus van elke belofte wat die Vader in die Skrif gelowiges toegesê het. Christusgelowiges het ontvang die Gees van aanneming tot kinders deur Wie ons God ons Vader mag noem.

Ons moet ook daaraan dink dat ons soos die Verlore Seun besig is om hierdie erfenis in die varkhokke van die wêreld te vermors. Ps 78 roep ons tot terugkeer na die God wat ons erfenis uit genade aan ons geskenk het.

En nou, ons in 2020? Wanneer ons rondom ons kyk en sien hoedat die magte van duisternis teen ons monster? Dit is nog steeds dieselfde God van Mag van Ps. 78 wat met Sy volk gehandel het: Die God wat Sy Seun gestuur het om gelowiges uit die mag van sonde te verlos; die God wat Sy volk uit Egipte verlos het, hulle op die trekpad gelei het, Wie kwartels en manna voorsien het, Wie die oorwinning gegee het as Sy volk Hom gesoek het. Wie hulle in die beloofde land ingelei het, maar ook gestraf het as hulle in hardkoppigheid nie wou luister nie.

Dit is vandag in 2020 nog dieselfde God van Moses, Asaf, 1652, 1838 en 1880. Hy is van ewigheid tot in ewigheid dieselfde.

Wanneer hierdie volk begin om die Aangesig van God te soek en hulle bekeer sal Hy hoor en ons uit hierdie ellende van vandag verlos. Wanneer ons angstig en bang rondom ons kyk en wonder wat met ons gaan gebeur, gaan lees weer die woorde van Elisa aan sy kneg (2Kon. 6:16ev): Moenie bang wees nie, want wat by ons is, is meer as wat by hulle is!

Daarom wil hierdie gedeelte u en my as volk vanaand oproep tot terugkeer tot die enige ware God. Tot volle vertroue op Hom Wie gesê het: “Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde”, Wie ook gesê het: “Ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie”.

Erfenisdag herinner aan die groot Erfenisdag wanneer Jesus weer op die wolke van die hemel sal kom en gelowiges hulle deel sal ontvang. Is u naam opgeskryf in God se Ewige Testament? Gaan maak nou seker.

Mag ons nooit hierdie Erfenisdag vergeet nie.

Amen.

Nms. Die Calvinistiese Alliansie