Suid Afrikaanse mediese toestande(2)

Die voorgeskrewe vereistes vir ‘n student om bv. by die Universiteit van Kaapstad in te skryf vir die MBChB graad (medies) is 60% in Wiskunde, Wetenskap en Engels en ten minste 50% vir drie verder vakke,  Lewensoriëntering uitgesluit. Dit beteken 450 punte uit ‘n moontlike 600.  Voor 1994 het studente keuring gekry as hul 80% plus gemiddeld in hul ses vakke behaal het. Weens ‘n ras-kwota wat ingestel is deur ALLE mediese fakultiete is dit al hoe moeiliker vir ‘n Blanke student om toegelaat te word as mediese student.  Reeds in 2014 is bepaal dat 60 % van alle toelatings aan swart en gekleurde aansoekers gegee sal word. In 2015 was die inname van Blankes beperk tot 2 % , swart 69%, 19% Indiers, 9% gekleurd en 1 % ander. Ek haal aan:

The intake of white students is capped at 2%; the other admissions percentages are 69% black students, 19% Indians, 9% coloured students and 1% of other nationalities. Accor.

Die probleem wat hier ontstaan is dat studente wat akademies swakker vaar voorkeur kry vir ‘n graad wat sekerlik nie een van die maklikste is aan ons universiteite nie. ‘n Prestige skool in Kaapstad sit tans met hul hoofseun wat ‘n gemiddeld van 91% behaal in al sy vakke.  Hy kry tans nie toelating by UK nie maar ‘n mede-leerling wat 60% gemiddeld behaal het reeds goedkeuring ontvang vir toelating.   Die slaag syfer van mediese studente toon natuurlik ‘n ander prentjie waar die Blankes se slaagsyfer aansienlik hoër is as die van die ander groepe.

So duur die diskriminasie teen ons mense voort wat die gevolg het dat die “brein verlies” van jong mense al hoe sneller plaasvind deurdat jongmense genoodsaak word om te emigreer en dus uiteindelik verlore is vir ons as volk.