Dank God – ook vir Covid-19

Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegste aanneem nie?

(Job 2, vers 10)

Ons moet hierdie woorde, en kommentaar, verstaan in die lig van Romeine 8, vers 28, en ons belydenis: “dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk”

“maar ons aanbid met alle ootmoedigheid en eerbied die regverdige oordele van God, wat vir ons verborge is, … Hierdie leer bied ons ’n onuitspreeklike troos … dat niks by toeval oor ons kan kom nie.”

(NgB 13)

Ons (gelowiges) mag dit nie hovaardig bely nie, maar laat ons soos Jeremia ootmoedig erken hoe misleiding tot ons algemene nood bydra – “Ag, here, Here, die profete sê vir hulle …”

Sonder twyfel ervaar mense oor ons land en die wêreld heen tans ongekende lyding.  Lewens is tot stilstand geruk deur ’n  onbekende siekte, lewens- en werksplanne is totaal ontwrig deur regerings-ingrepe.  Mense se dag-tot-dag bestaan is geheel ontwrig.  Ons moet bid dat elkeen in nood verligting mag ontvang – verligting soos God dit wil.

Hoekom? Of is die regte vrae moontlik die volgende …

Was ons lewens voor 26 Maart wérklik God-gesentreerd? Was ons opreg, nederig dankbaar vir élke gawe? 

Het ons daardie gawes van geleenthede, vermoëns en middele tot God’s eer gebruik? Ander gehelp?

Was ons planne “As die Here wil en ons lewe” of was dit dalk “handel drywe en wins maak”?

Ons lewe, ons wêreld en ons planne sál verloop soos God dit wil. 

Hy roep ons daartoe met liefdevolle genade, algemene voorsienigheid, ook spesifieke seëninge.

Maar in hierdie wêreld roep God ook deur nood, lyding, verwoesting en onsekerheid – deur dit wat die sondige eie wil van die mens tot stand bring te ontbloot as onmagtige afgode!

Tog mag ons nie God se genade in hierdie nood miskyk of misken nie:

Gesinne wat nuwe samesyn ervaar, vele wat na ander uitreik met lewensmiddele, hulp, trooswoorde.

Stadig besef mense daar was iets grondliggend verkeerd aan die “normale lewe” van voorheen.

Die geskiedenis van Job moet ons neem van Job 2, vers 10, na Job 42:

Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. (v. 2)

ek sal U ondervra en onderrig U my! (v. 4)

Daarom herroep ek en het berou in stof en as. (v. 6)

Lees hierdie gerus saam met die redaksionele bylaag, Waarom laat God oorlog toe?

Die Calvinistiese Alliansie se nuusbrief kan aangevra word by [email protected], of is beskikbaar by www.calvinistiesealliansie.co.za.