Covid-19 ontbloot die grondwet

Die verwagte uitspraak van die Hooggeregshof – ter handhawing van institusionele rassisme – was ‘n wekroep vir talle.

Die werklikheid wat steeds ontken word, is dat die uitspraak inderwaarheid korrek was!

Die toepaslike wetgewing bepaal dat regeringshulp gereserveer MOET word vir swart mense.

Daardie wetgewing weerspieël voorts die wil van die meerderheid.

Dit ís moderne demokrasie!

Maar dit gaan verder:

Die grondwet van SA is ondubbelsinnig:

Artikel 1 (a) stel “gelykheid” as doel;

Artikel 2 verskans verpligtinge – d.w.s. ook verpligtinge ter “gelykheid”

Artikel 9 (2) verskans diskriminasie indien die “gelykheid” bevorder

Artikel 9 (5) verskans lukrake diskriminasie

Die doel van die ANC was mags-oorname, nie magsdeling nie. 

Die sogenaamde “regering van nasionale eenheid” het 5 jaar ná 1994 ophou bestaan.  Sedertdien is dit regering geskoei op algemene stemreg.

Elke party, elke organisasie wat aan jou, die leser, voor vandag vertel het dat die land se “model-grondwet” sal jou beskerm, het gelieg – wetend dat hulle lieg!

Verlede week se hof-uitspraak is bloot onverbloemde waarheid!

Maar daar is een ander punt wat gestel moet word:

Die grondwet setel oppergesag in homself – aanmatigend!

Alle gesag ís onderhewig aan God en Sy voorskrif; regspraak moet billikheid en reg laat geskied volgens God se standaard, nie volgens mense se grondwette nie!

Teen daardie maatstaf gemeet is die uitspraak, maar ook die grondwet en die regering se optrede onregmatig, selfs kwaadwillig.

Hoe gaan ons dit hanteer?

 Gelykheid

(1) Elkeen is gelyk voor die reg en het die reg op gelyke beskerming en voordeel van die reg.

(2) Gelykheid sluit die volle en gelyke genieting van alle regte en vryhede in. Ten einde die bereiking van gelykheid te bevorder, kan wetgewende en ander maatreëls getref word wat ontwerp is vir die beskerming of ontwikkeling van persone, of kategorieë persone, wat deur onbillike diskriminasie benadeel is.

(3) Die staat mag nie regstreeks of onregstreeks onbillik teen iemand diskrimineer op een of meer gronde nie, met inbegrip van ras, geslagtelikheid, geslag, swangerskap, huwelikstaat, etniese of sosiale herkoms, kleur, seksuele georiënteerdheid, ouderdom, gestremdheid, godsdiens, gewete, oortuiging, kultuur, taal en geboorte.

(4) Geen persoon mag regstreeks of onregstreeks onbillik teen iemand op een of meer gronde ingevolge subartikel (3) diskrimineer nie. Nasionale wetgewing moet verorden word om onbillike diskriminasie te voorkom of te belet.

(5) Diskriminasie op een of meer van die gronde in subartikel (3) vermeld, is onbillik,