OORDENKING

Lees: Jak. 1:2-4

God vergeet nooit Sy maaksel nie.

Wat ‘n wonderlike gerusstelling is daar nie vir ons opgesluit in hierdie Skrifgedeelte nie: selfs wanneer daar dinge oor ons pad kom wat ons nie verstaan nie, is die Here God altyd met ons besig. Al is dit in ‘n tyd van siekte of spanning, al verloor ek alles wat ek deur die jare opgebou het: my werk, my huis, my inkomste, selfs wanneer daar ‘n krisis van pandemiese omvang ontstaan, het die gelowige die versekering: niks kan my skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie (Rom. 8:39)

Jakobus, die broer van ons Here Jesus Christus, skryf hier aan Joodse Christengemeenskappe wat hulle buite die Palestina bevind het. Hierdie boek is een van die Wysheidsgeskrifte van die Nuwe Testament: met ander woorde, Jakobus wil die gemeente leer op die dieper insig van sake wat die mens alleen by God kan verkry. Hy wil die gemeente en vandag vir u en my leer dat daar geen rede tot wanhoop is wanneer ons getoets word nie. In elke probleemsituasie wat mag opduik is die wysheid van God vryelik beskikbaar. Vir die ongelowige het dit geen waarde nie. Vir die Christusgelowige lei hierdie krisisse tot volhardende geloof en ‘n geordende lewenswandel.

Jakobus leer die gemeentes in krisis hier drie dinge leer:

Jakobus sê: ‘Wees bly’: Hoe kan ‘n mens bly wees as siekte, gebrek, ballingskap, dood oor jou pad kom – al die teenslae wat gelowiges in die loop van die dag mag tref. Dan kan ek bly wees omdat omdat ek as gelowige weet dat – al gebeur wat ookal – niks my uit die Vader se hand kan ruk nie. Hy is en bly altyd in beheer. Dit moet vir die gelowige die oorsaak wees van die vreugde van Fil. 4:4.

God wil hê dat hierdie beproewinge geduld en volharding by die gelowige sal kweek: Versoekinge is ‘n toets vir die geloof: dit lei tot ‘n vasberade, standvastigheid wat voor geen uitdaging swig nie.

Om volmaak en sonder gebrek te wees en in niks kortkom nie: om te groei in geloof, in heiligmaking, dat gelowiges ‘n standaard moet bereik in die uitlewing van hulle godsdiens wat hulle hele lewe sal oordek, om te volhard tot die einde toe.

Hierdie gedeelte wil maar net weer aan u en my die woorde van Job bevestig: ‘Die HERE het gegee, die HERE het geneem, die Naam van die HERE sy geloofd. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerymd toegeskrywe nie (Job. 1:21ev).

Mag hierdie gedeelte ons die waarde van Ps. 37:5 leer: “Laat jou weg aan die HERE oor, en vertrou op Hom en Hy sal dit uitvoer”.

Onthou wat Jesus ons geleer het: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, Ek sal vir julle rus gee” (Matth. 11:28)

Sterkte en genade u toegebid

Calvinistiese Alliansie.