GENADELIED IN DIE PSALMS.

Koning Dawid, wat sal die HERE antwoord? Wat het die HERE geantwoord?

Psalm 103 vertel ons – ‘n Psalm van koning Dawid.

Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!

Loof die HERE, om my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!

Wat al jou ongeregtigheid vergewe – wat al jou krankhede genees – wat jou lewe verlos van die verderf.

Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie.

Hy handel met ons nie na ons sondes nie en vergeld on nie na ons ongeregtighede nie.

So ver as die ooste verwyderd is van die weste – so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.

Soos ‘n vader hom ontferm oor sy kinders – so ontferm die HERE Hom oor ons.

Aan Hom wat ons liefgehad het – en ons van ons sondes gewas het in sy bloed – aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.