ELIA EN DIE BAÄLPROFETE.

Ten spyte van die Godsvolk se sonde en ongeloof – die Here hou nie op om genadig te wees nie.

Op ‘n stadium – daar is die goddelose koning Agab en sy vrou Isebel – hulle verlei die volk om afgode te dien – om agter die Baäls aan te loop en die gebooie van die HERE te verlaat.

En dan gebeur Karmel – die profeet van die HERE teenoor vierhonderd-en-vyftig profete van die Baäls – hulle moet offer – en Hy wat antwoord – Hy is waarlik God.

Die profete van die Baäls roep tevergeefs – hulle probeer alles volgens hulle gebruik – hulle sny hulleself dat die bloed spat – niks nie.

Elia roep tot die HERE – en dan – ons hoor – daarop het die vuur van die HERE neergeval … en alles verteer (1 Kon. 18).

En toe die hele volk dit sien – hulle val neer voor die HERE – die HERE, Hy is God, die HERE, Hy is God!

Dit wat hier gebeur – dit is nie vir die Here nodig om dit te doen nie – Hy het nie nodig om Homself te bewys nie – en tog – Hy doen dit – Hy bly genade gee.

En die volk – hulle verdien niks nie – en die Here gee – daar is geen ander manier nie – genade alleen.