Perspektief: Lewensbeskouing is allesomvattend

Ons herdenk hierdie week Hervormingsdag en die kerk se terugkeer na haar suiwer roepings-besef, daarmee saam die terugkeer van gereformeerdes tot die korrekte lewensbeskouing – gevestig in die gesag van die Heilige Skrif..

Terwyl Calvyn by uitstek die Skrifwaarhede – opgesom dat elke aspek van die gelowige se lewe aan God gewy moet word – was hierdie besef en lering algemeen by die hervormers van die sestiende eeu, en behoudende herders sederdien.

Maar daardie besef het verflou onder aanslag van die humanisme.

Té veel is sedert die “verligting” geleer dat “kerk en … moet geskei word” – soms was daar grondige rede vir versigtige kompromis (byvoorbeeld gesags-skeiding tussen kerk en staat), maar grotendeels was die resultaat dat die alledaagse lewe ontkersten geraak het.

Die “moderne mens” in sy gewaande wysheid probeer om alles – veral lewensnoodsaaklike debatte rondom lewensbeskouing – te kompartementaliseer én om dit te skei van absolute en suiwer geloofstandpunte, te skei van waarheid.

Dit lei noodwendig tot oor-vereenvoudiging van die openbare debat eendersyds, ʼn primêre wapen van ons teenstaander die duiwel en sy meelopers, maar andersyds ook tot verkeerde debat-standpunte, omdat die ontkerstening van die openbare sfeer en openbare debat ons ontneem van die onfeilbare Skrif as debats-wapen.

Ons moet dus, in die reformerende gees van Hervormingsdag, ons en ons kerke opnuut daarop toespits om die absolute gesag van God’s Woord weer te laat geld in ons alledaagse lewe én in die openbare debat.

God’s onfeilbare Woord moet die ononderhandelbare riglyn vir ons beroepslewe en sosiale verkeer word.

Dit moet ook ons primêre gesagsbron wees vir openbare debat oor enige kwessie waar lewensbeskouing, waardes en norme die deurslag moet gee.

Ons moet ook leer uit hierdie lewensbeskoulike beginsel:

Ons het nie te doen met verskillende sienswyses, elkeen inherent geldig, nie; ons stryd is inderdaad teen die magte van die duisternis!

Die norme en waardes wat God’s Woord leer is suiwer en absoluut.

Dit is nie daar vir mense om oor debat te voer nie, dit eis gehoorsaamheid.

Waaroor ons wel mag debat voer, is hoe om bepaalde brandpunt-kwessies te hanteer: sommige gaan vra vir empatie, ander gaan vra dat ons met die volle wapenrusting van Goid weerstand sal bied – selfs tot die dood hier en nou!

Die magte wat ons Christelike beskawing wil ondergrawe – met ewigheids-implikasies vir wie hulle misgis met die erns van hierdie aanslag – speel nie volgens enige redelike reëls nie.

Hulle arsenaal bestaan by uitstek uit misleiding, leuens en halwe waarhede: veral waar ʼn waarheid verdraai word, is ons mees effektiewe wapen Bybelkennis – om te kan antwoord “Die Bybel leer …”.

Mense moet hulle verder toerus met kennis van wapens soos woordroof:

woorde soos “liefde”, “verdraagsaamheid” of “vrede” beteken geensins dieselfde indien geuiter deur humaniste nie!

Verder, die kwessies van ons dag is geïntegreer:

Elke lewensterrein is ‘n slagveld tussen ons suiwer, Christelike lewensbeskouing en die humanisme, met sy menseregte en ander beskouings – beskouings en vals “beginsels” wat geheel onversoenbaar is met God’s Woord, geloof in God en gehoorsaamheid aan God!

Die humanisme is bloot die hedendaagse verskyningsvorm van die oer-sonde, waardeur die mens homself wil verhef – en vandag is die doelwit veel erger, want die mens wil nie bloot “soos God” wees nie – die mens wil self sy eie (af)god word!

Ons moet veral bedag wees op die wolwe wat na ons kom met mooi woorde soos “kultuurgemeenskap” in stede van “volk”, “kultuur-waardes” in stede van “geloofsnorme”.

Organisasies wat hulleself skoei juis op die “verligting” van rewolusie en verwerping van God.

Omdat ons met inligting gebombardeer word, moet ons óók bedag wees daarteen dat een of ander “geleerde” of “bekende” of “prominente leier” se verkorte mening oor sake dan sogenaamd beter lig op die saak werp.

Dit gee aanleiding tot grootskaalse indoktrinasie en misleiding, alles in diens van die wêreldmagte wat teen ons Christelike waardes staan;

Die mees effektiewe teenvoeter is kritiese denke, gebalanseerde individualisme, maar veral ‘n suiwer, Bybels-gegronde lewensbeskouing – teen die rewolusie van humanisme staan die Skrif alleen!