Die NG kerk en sy verwarring

Die pas afgelope sinode van die NG Kerk het met die ter syde stelling van die 2015 besluit rondom selfde geslag verhoudings ‘n 180 grade draai gemaak. Kerkrade word nou aangemoedig om lidmate en ampsdraers se seksuele oriëntering in ag te neem ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en -identiteit. Daar word nou ruimte geskep vir kerkrade en predikante om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig.

Daar gaan dan nou ook ‘n formulier opgestel word vir die bevestiging van burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag. Maar in dieselfde asem  word die besluit van 2004 herbevestig dat die slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as ʼn huwelik beskou kan word en dat homoseksuele verbintenisse en – huwelike nie as ‘n alternatief vir die huwelik aanvaar kan word nie.

Deur nou te onderskeid te maak tussen burgerlike verbintenisse huweliksverbintenisse en dus albei goed te praat kan net tot verdere verwarring lei en is nie in lyn met die Woord van God nie.

Praat van dubbelslagtigheid of dubbele standaarde.

Nefie Swanepoel