Ware geloof (15).

Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk.

Dit wat ons nou sê ons glo, dan glo ons nie in nie, maar aan. Ons kan net in God en God alleen glo. Dit wat nou volg in ons geloof, dit is die werk van God en die gawes van God in Jesus Christus deur die Heilige Gees.

Die woord kerk kom van die Griekse woord kuriakos en dit beteken wat aan die Here behoort of van die Here. Dit is egter nie die woord wat vir die kerk in die Nuwe Testament gebruik word nie. Ekklessia word gebruik en beteken letterlik die versameling van uitgeroepenes en word in Afrikaans vertaal met gemeente.

Oor hierdie kerk glo ons op grond van die Woord dat God uit die ganse menslike geslag vir Hom ‘n gemeente bymekaar maak vanaf die skepping tot aan die einde.

Die eenheid van die kerk bestaan daarin dat dit ‘n diepe, geestelike eenheid is, dit wil sê, dat dit onsigbaar is en bestaan uit alle ware gelowiges (God se uitverkorenes)  op aarde uit baie lede en dele van alle tye.

Die kerk is heilig. Dit beteken dat die kerk deur God afgesonder is – afgesonder van die wêreld om ‘n heilige lewe te lewe. Die kerk is in die wêreld en nie van die wêreld nie. Die kerk het nie die wêreld in hom nie. Kerk en wêreld kan nooit een word nie.

Die kerk is algemeen. Dit beteken dat die kerk ‘n wêreldwye betekenis het en nie beperk is tot ‘n sekere tyd of gebied of volk nie. Die kerk is algemeen, universeel, wêreldwyd; en word saamgestel uit die verskeidenheid van elke stam en taal en volk en nasie – dit is die sigbare gestalte van die kerk.

En die kerk is Christelik. Dit beteken dat die kerk nie die stigting van mense is nie. Die kerk is die Here se eiendom. Die kerk behoort aan die Here. Hy is die enigste Hoof en Hoeksteen. Daarom dat ons ook in die Woord hoor dat daar vir die herders gesê word: Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het (Hd. 20: 28).