Perspektief: Hoe skep ons die teelaarde vir gesonde regering?

’n Nasie of vplk kry die regering wat hy verdien!

Dit eggo die antwoord wat die profeet Samuel ontvang het, toe die volk in hul sondige strewe vra vir ‘n koning …

En in hierdie spieël sien ons die tragiese waarheid:

Die korrupsie van ANC-leiers is inderdaad bloot simptomaties van ‘n korrupte organisasie, wat op sy beurt bloot die korrupte samelewing – mense – weerspieël.

(en die ANC is bloot die grootste groepering uit die kollektief van party-politieke eiebelang – volksvreemd, ingevoer deur die ‘oorwinnaar’ in 1902.)

Eerbare volksverteenwoordigers, eerbare regering, eerbare staatsdiens:

Onmoontlik uit die geledere van ‘n nasie (of volk) wie se volkshuis oorheers word deur hartstogte, eiebelang, gierigheid – wat afgodediens is.

Ad fontes; semper reformanda.

Ons moet in antwoord op doktor Malan se oproep terugkeer na die huis-altaar, na volks-gehoorsaamheid aan ons volks-roeping, na ons Christelik-protestantse wortels.

Want ook uit ons huidige breë volks-akker kan ons weinig goed verwag – terwyl die voorspelbare verval sedert 1994 tans tragiese hoogtes bereik, leer ons geskiedenis sedert 1900 dat nie elkeen wat daarop aanspraak maak, is hart-en-siel Christen-Afrikaner nie – die ANC het geen oorwinning behaal nie, maar was die begunsdigde van volks-verraad, deur wolwe in volks-drag!

Ware terugkeer na ons Christelik-nasionale grondslae – die grondslae van die Vryburger, Patriot en Voortrekker, die grondslae van die Bittereinder-Boer, beteken meer as pleister-oplossings of mooi woorde en gebare.

Ware terugkeer na ons Christelik-nasionale grondslae vereis dat ons ons hele lewe – as volk, maar ook individueel as lede van ons volk – opnuut sal inrig soos van Christene verwag word.

Hiervoor beywer die Calvinistiese Alliansie hulself:

Die Calvinistiese Alliansie het ruim vyf jaar gelede ontstaan uit die dringende nood van gelowige Boere-Afrikaners wat hulleself in Afrikaanse Calvinistiese Kerke en ‘n geestelike klimaat bevind wat in ‘n groot mate Skrifvreemd en Volksvreemd geword het om hierdie gelowiges binne een organisasie te verenig.  Aan ‘n verwarde kerkvolk leiding te gee – in besonder om volgens die Woord en Belydenis te leef.

Die bedoeling is om soveel moontlik behoudende ampsdraers en lidmate van Afrikaanse Calvinistiese Gereformeerde Kerke betrokke te kry om vanuit ‘n verenigde front en besinning uit die Woord van die Here aan ‘n verwarde kerkvolk leiding te gee – in besonder om soos ‘n Geloftevolk te glo en te lewe.

Ons volksplanting het in die teken van die Calvinisme gestaan. Die Van Riebeeckgelofte van 1654 getuig daarvan.

Met ons volkswording is dit weereens bevestig met die Bloedriviergelofte van 1838.

In ons vryheidstryd is na die geloftes teruggegryp met die Paardekraalverbond van 1881.

So is ons volksplanting en ons volkswording in die Calvinisme gewortel. Dit geld steeds vir ons vandag

Die organisasie wil in beweging wees – ‘n liggaam wat wil beweeg, wat tot dade wil oorgaan.

Daarom:

Raak asseblief betrokke by die Alliansie, in hierdie, ons vyfde bestaansjaar.

Ondersteun gerus ons Vryburger Kinderfonds en glansgeleentheid op 23 Augustus.

Kom woon asseblief ons Kongres by op 24 Augustus – die herdenking van die stryd van Bartholomeusnag.

Hierdie jaar fokus ons Kongres juis op gesonde nasionalisme – die waarde-begronde onderbou waarop ons vorige Republieke geskoei was, wat ons volk tot groot hoogtes gehelp het.

Die grondslag wat noodsaaklik is indien ons weer in elke opsig ‘n volk wil word wat roepings-getrou en dankbaar tot eer van God Drieënig ons volkslewe inrig.