Ware geloof (7).

Hierdie Jesus in Wie ons glo, Hy is die Christus. Hy is die Messias. Ons hoor dan ook in die aankondiging van Sy geboorte in Lukas: …dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here is (2: 11).

Ons hoor dan ook in Johannes 1 dat wanneer Andreas oor Jesus praat, dan sê hy: Ons het die Messias gevind – dit is as dit vertaal word, die Christus (vers 42).

Die woord Christus (Grieks) / Messias (Hebreeus) beteken Gesalfde. Jesus is die Gesalfde van God – net Hy en Hy alleen.

As Gesalfde is Hy ons hoogste Profeet. Hy praat met absolute gesag. Ons hoor in Matthéüs dat die skare verslae was oor sy woorde, en die rede: want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie (7: 29). Oor Sy woorde hoor ons in Johannes: Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe (6: 68). Hy bring die volledige Woord van Verlossing. Meer nog: Hy is die volledige Woord van Verlossing.

As Gesalfde is Hy ons enigste Hoëpriester. Ons hoor in Hebreërs 5: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek (vers 6). Jesus oortref die hoëpriesters van die Ou Verbond. Sy priesterskap is uniek en eenmalig. Hy het nie net die offer gebring nie, Hy was Self die Offer. Die offers van die Ou Verbond moes herhaal word. Sy offer is eenmalig en genoegsaam – daarom ons enigste Hoëpriester – Offeraar en Offerande.

As Gesalfde is Jesus ons ewige Koning. Hy het ons uit die mag van Satan verlos. Nou is ons deel van Sy koninkryk waar Hy Regeerder is. Hy regeer ons deur Sy Woord en Sy Gees. Ons hoor Sy Woord voordat Hy opvaar na die hemel: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde (Mt. 28: 18). Voor Hom alleen buig ons.

So glo ons in Hom, die Seun van God – Jesus, die Messias – Jesus, die Christus – Jesus, die Gesalfde.