Perspektief: Vra na die HERE – bou daarop jou toekoms

Op 14 Julie 1904 het een van ons groot volksleiers ons ontval; tog bly president Paul Kruger steeds ‘n inspirasie vir ons volk, ‘n navolgenswaardige voorbeeld, nieteenstaande meer as ‘n eeu van karakter-verguising, wat in onlangse jare in venyn toegeneem het.

“Want wie hom ‘n toekoms wil skep, mag die verlede nie uit die oog verloor nie.”

Dit is ongelukkig tragies waar hoe baie die afgelope kwarteeu opnuut verwoes is, maar erger is die blinde volharding van soveel uit ons breë volksgeledere op ‘n weg wat geheel en al vreemd is aan die lewensweg van volkshelde soos Paul Kruger.

Daarom ons oproep: Vra na die HERE.

As voetskrif vir die beplande standbeeld (van homself) het Paul Kruger self uiteindelik toegegee dat in ALLES moet die eer van God sentraal staan, daarom het hy stil-stil seker sy belangrikste lewensles vir ons nagelaat, in die woorde van Psalm 105 (vers 4):

Dat ons, individueel, as gesinne, gemeenskappe maar veral as volk, altyd na die wil van God sal soek in ons daaglikse doen en late, dat ons elke besluit daarvolgens sal rig.

Hiervan was sy hele lewe – privaat maar veral sy openbare lewe – ‘n sprekende voorbeeld.

Die wysheid wat hierdie volksman uit sy lewende geloof geput het, het verder in sterk kontras gestaan met die wêreldse “slimmigheid” van teëstaanders wat telkens op hul neuse gekyk het in menige botsing met Paul Kruger.

(en as ware platjie, met sy fyn humorsin, het hy die wêreld se opsetlik-verwronge beeld van ‘n lewe van geloofserns die nek in geslaan.)

Dit is vandag lewens-noodsaaklik dat ons volk hierdie wekroep ter harte sal neem en sal terugkeer na die geloofswandel van ons voorsate!

Sonder God, sonder geloof, is die beste planne bloot mensewerk en ten beste wankelrige pleisters, nie volhoubare volks-herlewing nie.

Ons moet ook met onderskeiding ag slaan op die verdere waarskuwings, duidelik uitgespreek en by implikasie vermeld:

terwyl volks-eenheid altyd nagestreef moet word, mag ons nimmer volks-eenheid stel in plek van vertroue op God nie!

Daarom is daar die hartseer dat ons volk reeds geskeur het – ‘n skeur wat reeds in 1914 aanleiding gegee het tot vergieting van volksbloed in die naam van party-politieke gedienstigheid – en skaars meer as ‘n eeu later word volks-bloed steeds vergiet en vertrap op die dwaal-altaar van party-politieke belang .

As kind van die Groot Trek spreek Paul Kruger se lewensloop van volksdiens;

Maar dit spreek veral van die volks-hoogtes wat ‘n volk kan bereik onder die seënende hand van God – MITS daardie volk gehoorsaam leef aan die geloofs-eise wat ons leer uit God’s Woord.

Dit is nie welvaart-geloof nie; dit is roepings-gehoorsame geloof wat elke dag, deur elke geslag, fokus op die roeping om te bewerk en te bewaar, om op te bou vir elkeen se gemeenskaplike voordeel, om dankbaar te bewaar soos die rentmeesters wat ons behoort te wees.

Dit is só ‘n gelowige lewenswandel wat eens hierdie land beskaaf het, wat weer in die toekoms hierdie land kan herstel.

Kom ons sit daarom skouer aan die wiel.

Koms ons werk na die herstel, die hervorming van ons volkslewe, op elke lewensterrein.

Kom ons leer uit ons verlede, neem die goeie, en herbou gelowig weer ons volk se fondamente op die voetspoor van volksleiers soos Paul Kruger.