Waardes

Beginsels verskil dikwels hemelsbreed van mekaar sonder om “verkeerd” te wees aan die een kant, en “rag” te wees aan die ander kant.

Kultuurverskille veroorsaak dat beginsel verskille bestaan, en daarom word beginsels eerder binne volkskultuur verband beoordeel om ’n duidelike koers aan te dui vir volgelinge.

Die is een van die belangrikste redes waarom volke in afsonderlike lande of gebiede woon, want kulturele verskille maak dit gewoonlik ondraaglik om saam te leef.

Die algehele beginsel verskille wat Boer-Afrikaners het met die hedendaagse politieke partye is die sterkste voorbeeld van skeiding wat so noodsaaklik is om vreedsaam naas mekaar, elkeen in ’n eie gebied, te woon.

Die meerderheid van ’n bepaalde kultuurgroep beïnvloed die minderheidsgroep sodat beginsels later kwyn in die kleiner groep.

’n Klein groep Westerlinge, ongeag hulle sterk beginselvastheid,  kan nie die massa van Suid-Afrika ophef tot ’n Eerste Wêreld bevolking nie – veel eerder bestaan die gevaar dat die klein groep deur die massa afgetrek word tot ’n Derdewêreld vlak.

Daarom is dit noodsaaklik dat volke afsonderlik leef, terwille van die handhawing van elkeen se kultuur en sy beginsels wat ononderhandelbaar behoort te wees.

Sal die Boere-Afrikaner sy beginsels as Christelik-nasionale volk sy beginsels in hierdie land kan handhaaf tot ’n latere geslag die volk lei tot volkome en soewereine onafhanklikheid in ’n eie land?

Frik Stander