Ouerskap, opvoeding en onderwys

Vir ‘n Christen ouer bring ouerskap sekere eise en verpligtinge na vore.  Kinders word blootgestel aan verskeie gevare, fisies sowel as geestelik. Met die bring van ‘n kind ten doop beloof die ouer dat hy die kind sal onderrig en laat onderrig na die beste van sy/haar vermoë.

Dit laat onderrig geskied deur dagmoeders, kleuterskole en later formele skool onderrig en hier rus die onus op die ouer om toe te sien dat sy kind(ers) se opvoeding ‘n verlengstuk is van die huislike opvoeding.

‘n Skool of onderwyser kan ‘n kind afrig om sekere vaardighede te bemeester maar bo alles is hulle ook daar om die kind op te voed en te vorm.

Daarom die eis dat die onderwyser dieselfde norme, waardes en sedes beoefen as die ouers. Daarom dat moedertaal onderrig ‘n voor vereiste is want taal is die gereedskap waarmee opvoeding geskied.

Daarom dat ‘n Afrikaner onderwyser ‘n Afrikaner kind moet opvoed en ‘n Engelse onderwyser ‘n Engelse kind en ‘n Zoeloe onderwyser ‘n Zoeloe kind ens ens.

‘n Mens se lewens- en wêreldbeskouing word veral gevorm deur sy geloof- en godsdiens beoefening. ‘n Moslem kan nie‘n Christen opvoed nie, ja hy kan hom leer of afrig, maar sou hy die kind opvoed gaan sy Moslem geloof oortuigings afvryf op die kind.

Dit is dus onregverdig dat kinders in ‘n multi-kulturele skool stelsel sit waar Christenkind, Moslemkind, voorvader aanbidder se kind saam in een klas verkeer. Differensiasie op grond van religie/godsdiens, kultuur, taal, ras en volk is NIE diskriminasie nie,  dit is uiting gee aan ‘n Godgegewe werklikheid. Elke volk se kinders het die reg om opgevoed te word in hul taal en volgens hul norme en waardes soos voorgeskryf deur hul geloof.   Wat tans gebeur is dat kinders volgens die “melting-pot” beginsel opgevoed word waar almal ongeag ras, kleur of geloof saam gegooi word.  Elke ouer sal moet besluit watter premie hy plaas op sy kind se toekoms. Dit is nie in ‘n veelrassige gemengde skool waar God Drie-Enig nie meer geken, erken en gerespekteer word nie.

Dr. Sakkie van der Merwe