Prikkel: Wat is Calvinisme?

Om die vraag “wat is Calvinisme” te antwoord is veel meer as ‘n dag se werk.  Om die vraag “wat is praktiese Calvinisme” te antwoord is veel erger.

Laat ons begin by die buitelyne.  Die besonderhede kan algaande ingevul word.

Calvinisme moet eerstens as ‘n lewens- en wêreldbeskouing benader word.

En wat is ‘n lewens- en wêreldbeskouing?  Dit is die breë raamwerk waarbinne elke mens die lewe (sy lewe) en die wêreld (die werklikheid) om hom beskou, benader en beleef.  Dit sluit die volle lewe en die volle werklikheid in.

‘n Lewens- en wêreldbeskouing gee die antwoord op die grondvrae oor die oorsprong, sin, doel, en toekoms (d.w.s. bestemming) van die mens en die werklikheid waarin hy hom bevind.

Elke lewende mens het ‘n lewens- en wêreldbeskouing.  Want elke mens vra na die sin en doel van sy eie lewe – al is die vraag hoe eenvoudig of onduidelik;  al word dit gekleur deur sy omstandighede of allerlei invloede op sy denke.

Die Calvinis vind die sin, doel en bestemming van sy lewe en die werklikheid om hom in die Woord van God;  meer bepaald in God uit Wie, deur Wie en tot Wie alle dinge is (vgl. Rom. 11:36).  Daarom rig hy sy lewe in dankbaarheid tot God in.

Hierdie Calvinistiese begrip van ‘n dankbaarheidslewe is omvattend.  Dit moet dus verder uitgewerk word.

Hendrik v.d. Wateren