Prikkel: Wat is (was) apartheid?

So dikwels is dr. Verwoerd bestempel as die vader van apartheid.  Dis ‘n leuen.  Hy was wel die kragtigste uitbouer van afsonderlike volksbestaan – m.a.w. apartheid – maar nie die skepper daarvan nie.

Wat vandag as die vernedering van apartheid aangesien word kom van ver.  Reeds in 1812 het die Engelse goewerneur Cradock beslis dat die suurveld vir Engelse gereserveer word vanwaar die “blessings of liberty” na die Boere kon versprei.

Die vernederende apartheid vaaraan die Boere in daardie tyd deur die Engelse onderwerp was, sal bladsye van voorbeelde vul.  Dat Verwoerd aan sulke vernederende praktyke skuldig was is ‘n blatante leuen.

Dr. Verwoerd se ideaal, beleid, was daarop gemik dat volke naas mekaar kan bestaan en selfs in ‘n ekonomiese gemenebes saamgetrek kan word.  Dit het orde geskep;  dit het medemenslikheid geskep;  dit het onderlinge welwillendheid tussen volke bevorder.

Daar is enkele tekens in die wêreld dat die wysheid van Verwoerd se volkerebeleid ingesien word.  Mag dit ook in ons land posvat.  Dan kan die ou boeke uitgehaal en verder verwerk word – met onderlinge agting.

Hendrik v.d. Wateren