TLU SA verduidelik Asuf gebeure

 

In landboukringe is daar redelike verwarring oor wat presies gebeur het by Asuf, en in sekere gevalle word TLU SA kwalik geneem dat hy daarby betrokke geraak het.

Dit wil egter voorkom of die media en ander landbou-organisasies hulle eie vertolking daaraan geheg het.

In die lig daarvan het die president van TLU SA, mnr. Louis Meintjes (foto) onderstaande verduideliking opgestel vir die lede van TLU SA, maar Die Vryburger toestemming gegee om dit te publiseer.

Alhoewel die stuk redelik lank is, het Die Vryburger gevoel om dit volledig te publiseer.

Dit lui as volg:

Die regering het twee begrippe gevestig… transformasie en hervorming.  Volgens die regering moet dit gebeur en almal word daartoe verbind.

Daar word verkondig dat dit die sleutel tot stabiliteit is en vind mens dat rolspelers daarvoor val en dit selfs ondersteun met uitsprake soos: Ek ondersteun die regering se transformasie en hervormingsbeleid.

Het u al ooit ’n definisie gehoor van transformasie of hervorming en seker gemaak wat die begrippe inhou?  As u dit nie gedoen het nie behoort u die ANC se beleidsdokumente, die Vryheidsmanifes (Freedom Charter) en die Nasionaal Demokratiese Rewolusie (N.D.R.) dokument te lees.  Om dit prakties te stel: Kyk o.a. na die SABC, SAA, ESKOM en munisipaliteite landswyd. Dit is die gevolge van transformasie en hervorming.

Indien u dit dus ondersteun, ondersteun u die ondergang van eens suksesvolle instansies en ondersteun u die ANC om by hul verklaarde doel naamlik sosialisme en kommunisme uit te kom.   Daar moet begrip wees oor hoe die ANC funksioneer om by hul doelwit uit te kom.  Suid-Afrika het tans ‘n bestel wat geskoei is op privaat besitreg en die vrye mark.  Hulle is op pad na sosialisme en kommunisme (hulle verklaar dit  in hul dokumente en ook is dit persoonlik deur Jakob Zuma teenoor ons erken).  Dit word gedoen deur die begrip transformasie wat verskeie aspekte soos gelyke indiensneming, “Affirmative action”, SEB, ens. insluit en word ons op ‘n manier “gedwing” om vir hom sy glybaan na sy doelwit uit te voer.

Daarom is die belangrik om eers te vra wat onder die begrippe verstaan word voor u  u ondersteuning gee.

TLU SA se standpunt is dat die definisies van die begrippe die volgende moet wees wat uiteraard heeltemal anders is van wat die ANC daarvan probeer maak:

Grondhervorming: Dit is die proses om onbenutte grond in voormalige tuisland, staatsgronde en grond wat deur die restitusie proses oorgedra is aan begunstigdes wat uit produksie gegaan het, weer produktief te kry.

Radikale ekonomiese transformasie: Die ontwikkeling van ’n ekonomie deur die uitskakeling van korrupsie, staatskaping en ander kriminele dade en die daarstel van beleidsekerheid wat vertroue sal skep wat beleggings sal lok en die ekonomie sal stimuleer tot groei.

Privaat besitreg en die vryemark beginsel is ononderhandelbaar.  Dit vorm die basis van ekonomiese groei.

TLU SA is ’n stigterslid van ASUF (Agricultural Sector Unity Forum). Deur konsensus probeer ons daar ’n verskil maak tot voordeel van die landbou waardeketting.

Daar word hard debatteer oor onderwerpe wat ’n realiteit is in landbou en waar daar uiteenlopende opinies is. Wanneer die punte beredeneer word sit TLU SA telkens die definisies en beginsels soos TLU SA bevestig het in ons AR op die tafel as vertrekpunt van ons redenasie.

‘n Voorstel dat Asuf  ’n Landbou-ontwikkelingsplan met bogenoemde beginsels as basis en die ekonomie as dryfveer en sleutel tot sukses moet opstel is vyf jaar gelede deur TLU SA op die tafel geplaas.   Landbou het nie sy eie plan nie.   Hy is altyd reaktief op regeringsbeleid en regeringsplanne. Oor tyd heen is daar ’n hele paar sodanige planne deur die regering daargestel en nie een is al suksesvol uitgevoer nie. Na baie robuuste gesprekke is daar uiteindelik ooreengekom dat daar so ’n plan moet wees en is daar ’n paar dinge uitgelig wat aandag behoort te kry. Mens moet verstaan dat daar vier organisasies is nl. Agri SA, TLU SA, AFASA en NAFU SA wat elkeen sy eie samestelling en standpunte het.  Met die verskille in sienings is dit moeilik om konsensus te bereik.

Die ander realiteit is dat ons tans die landbou moet rig binne die Suid-Afrikaanse werklikheid of dan die Afrika-realiteit.   Dit is die kommersiële boere wat met ’n onseker beleidsomgewing geskep deur ‘n regering, kos moet produseer op ‘n winsgewende basis vir spesifiek die burgers van Suid-Afrika sowel as Afrika in die algemeen.   Dit geskied onder moeilike politieke en veiligheidsomstandighede.  Dit bly TLU SA se uitdaging om maksimaal die regte beginsels in te dra sonder om kompromieë daaroor aan te gaan en wel op so wyse dat ons steeds ‘n rolspeler sal bly.   Die politieke aanslag sonder inagneming van die ekonomiese gevolge word elke dag ervaar.   Dit word ervaar dat politieke uitkomste ter wille van die verkryging van stemme meer gewig dra as ekonomiese volhoubaarheid.  Binne hierdie omgewing moet TLU SA beding vir ons lede en ons mense.

Nadat die ooreenkoms bereik is tussen die organisasies, is daar besluit op ’n mediakonferensie om die samewerking vir die daarstel van sodanige plan bekend te stel, asook ’n konferensie in November wat sal dien as beplanning vir ’n finale plan. Die ooreenkoms was die bekendstelling van ’n samewerkingsooreenkoms om ’n Landbou-ontwikkelingsplan daar te stel.   TLU SA het twee punte laat inskryf wat vir ons ononderhandelbaar is nl.  privaat besitreg en die vryemark as die sleutel tot sukses wat  die basis moet vorm.   Verder dan ook dat die plan ekonomies volhoubaar geïmplementeer moet kan word.  Die inhoud van die mediaverklaring is ooreengekom en sou so uitgestuur word.

Agri SA behartig die sekretariaat van ASUF en was verantwoordelik vir die uitstuur. Intussen het die Warmbad (BellaBella) Landbou Weekblad /Agri SA konferensie plaasgevind en daarna is wyd berig dat die regering betrokke gaan wees by die ondertekening van die ASUF ooreenkoms. TLU SA het beswaar aangeteken en ek (Louis Meintjes) is op rekord dat ons nie ’n ooreenkoms sal teken tussen TLU SA en die ANC-regering nie.  Die standpunt was duidelik oorgedra aan die voorsitter van ASUF, mnr. Japie Grobler. Daar was ook eensydig deur Agri SA gereël dat adjunkpresident Mabuza teenwoordig sou wees. Daar is ook ’n mediaverklaring deur Agri SA uitgestuur sonder die medewete van die ander lede van Asuf waarin gesê word dat die plan in samewerking met die regering opgestel gaan word.   Dit was duidelik ooreengekom dat ons as organisasies dit sal opstel en daarna met die regering daaroor in gesprek sal tree.

Maandagoggend voor die mediakonferensie het ’n dringende vergadering plaasgevind oor die aspek en Agri SA is in die bek geruk.  Dit was nie net TLU SA wat ongemaklik was nie.  AFASA het dit ook duidelik gestel dat daar geen politiek betrokke moet wees nie.  Daar is toe ooreengekom dat adjunkpresident Mabuza slegs ’n waarnemer sou wees en dat hy nie die ooreenkoms sal teken as deelnemer nie.  Hy is wel ’n spreekbeurt gegee en hy het dit benut.

Ons het egter die geleentheid gebruik om ons standpunt direk aan hom oor te dra. Ons het dit duidelik gestel dat ons nie tevrede is met die ANC-regering se hantering van die gesprekke rondom landbou nie. Dit behoort inklusief te wees en nie agter geslote deure plaasvind nie. (Dit verwys na die gesprekke wat met van die ander organisasies plaasgevind het en die versoek dat hulle vertrou moet word, sonder om besonderhede van die gesprek bekend te maak.)

Die ander aspek is die gesprekke met die buiteland met besondere verwysing na die Trump twiet. Ons boodskap was baie duidelik: die regering skep onsekerheid met teenstrydige berigte en uitlatings in aanloop tot die verkiesing.  Die grondeienaar voel bedreig en moet sy belang beskerm.  Die regering reageer slegs op druk en daarom sal TLU SA alles moontlik nasionaal en internasionaal doen om die druk op die regering vol te hou en hom te laat afsien van sy beleid van sosialisme en kommunisme.  Dit is pertinent gestel dat ons sal voortgaan om die buiteland in te lig oor waarmee die ANC besig is.  Daar is direk vir adjunkpresident Mabuza gesê dat die ANC moet sy beleid bevestig.

Dan is daar natuurlik die foto van die rolspelers saam met mnr. Mabuza wat hande vat en op voorblaaie van koerante verskyn. Daar word aanvaar dat dit die indruk kon skep dat daar nou saam met die regering gewerk gaan word, wat baie duidelik uitgewys was nie die geval is nie.

Ons boere moet oorleef binne die Suid-Afrika realiteit en as organisasie moet ons ’n verskil maak en ons lede se belange beskerm. Ons beginsels is duidelik en staan vas.  Iemand het gevra wat die beste sou wees: om op die tafel te wees as ‘n rolspeler wat invloed uitoefen of om op die spyskaart te wees?   Ons staan vas by ons beginsels en  daarmee as basis sal ons ons lede se belange na ons beste vermoë beskerm met telkens die beleidskanale wat die besluite neem.

Samevattend beskou is die voorstel wat TLU SA nog heeltyd maak nou aanvaar en op die tafel.  Die regte beginsels is daar ingeskryf wat sal seker maak dat die uitkoms in belang van landbou sal wees.  Die punte waaroor van die ander organisasies sterk gevoel het wat in die dokument vervat is, sal alles steeds onderhewig wees aan ekonomiese volhoubaarheid.  Indien ons as organisasies mekaar nie kan vind nie, sal dit nie ons wees wat die poging ontspoor nie, maar wel diegene wat nie gaan hou by die ooreengekome vertrekpunt nie.  Die Landboustrategie vir Volhoubaarheid wat ons reeds in 2005 opgestel het, wat deur verskeie kundige landbou-ekonome bygewerk is en wat deur ons Algemene Raad (AR) goedgekeur is, sal die basis vorm van ons insette.  Enige finale dokument sal uiteraard weer voor die AR dien alvorens TLU SA dit sal afteken.  Die onaanvaarbare emosies wat geskep was deur eensydige mediaverklaring wat die indruk geskep het dat dit deel van die regering se prosesse is, is volledig nek omgedraai.

Daar is geen waarborg dat hier ‘n sinvolle uitkoms gaan wees nie.  Die verskille tussen die onderskeie rolspelers van Asuf is in baie gevalle baie groot.    Wat ons wel weet is dat hier ‘n geleentheid is om die landbou-omgewing moontlik te kan rig op so wyse dat die markkragte agterna, soos dit hoort, die bepalende faktor sal wees wat die prosesse sal rig.   Die integriteit van die onderskeie organisasies sal deur hierdie proses getoets word.  Almal het geteken dat hulle die regte ekonomiese beginsels onderskryf en sal hulle standpunte en optrede daaraan gemeet word.  Netso sal die regering, wat by name van adjunkpresident Mabuza gemeld het dat hulle vertroue het in hierdie proses, ook getoets word vir hul integriteit.

Die dokument wat geteken is word hierby aangeheg.