Prikkel: Waarvandaan kom die revolusionêre grondwet?

Uit die geskiedenis weet ons dat werklikheidsbeskouïnge mekaar opvolg of teenoor mekaar staan.  Wat vir ons hier van belang is, is die werklikheidsbeskouïnge van die Eksistensialisme, die Pragmatisme, die Marxisme en die Neo-Marxisme.  Dit kan as hoofstrome beskou word wat op ons lewensomstandighede nou inspeel;  ook bekend as die tydsgees.

Die Eksistensialisme staan op die idee dat ek bloot net leef.  Sonder doel, sonder koers, sonder betekenis leef ek drywende voort.  Dié idee het sterk posgevat na die tweede Wêreldoorlog.  Die verwoeste wêreld was sinloos.  Daarom is die lewe sinloos.

In die Pragmatisme word gestreef na dit wat werk.  Slegs wat werk, wat uitvoerbaar is, is sinvol.  Daarin setel die waarheid.

Hierdie twee idees het die ontwikkelde (sg. 1ste wêreld) lande na die oorlog oorspoel.

Die mense van veral Europa het ankerloos stroomaf gedryf.  Daar is net gegryp na dit wat moontlik kan werk om ‘n verdere oorlog af te weer.

In dieselfde tyd toe die sg. eerste wêreld koersloos gedobber het is die sg. tweede en derde wêreldlande of te wel die sg. ontwikkelende lande aangegryp deur die Marxisme wat verwikkel het tot die Kommunisme.  Daaruit het die Neo-Marxisme gespruit en veral in Afrika posgevat.  Die verskil kan eenvoudig voorgestel word:  Marx, die vader van die Marxisme het geglo dat die lewe van bo na onder omgekeer moet word.  Die lewensdeel waarmee dit bewerk kan word is die ekonomie.  Met ‘n omkeer word die rykes bo vervang met die armes onder sodat almal gelyk word.  Die vader van die Neo-Marxisme, Marcuse, het op sy beurt geglo dat ‘n lewe van gelykheid slegs bereik kan word deur ‘n voortrollende revolusie waarin grense wegval en die mensdom in ‘n malende eenheid saamtrek.

Dit is die hoofbestanddele van ons moderne tydsgees.  Die ander word vireers gelaat.

In ‘n optelsom lyk dit asof ons tyd en tydsgees in Suid-Afrika, hoofsaaklik dikteer word deur ‘n Neo-Marxistiese werklikheidsbeskouïng waarby elemente van die ander bestanddele willekeurig bygevoeg word.  Die gevolge is diepgrypend.

Hendrik v.d. Wateren