Prikkel: Is die Grondwet bevredigend?

Daar word telkens genoem dat die R.S.A. ‘n model Grondwet het.  Die onlangse wysiging is ‘n duidelike aanwysing dat dit mensgemaak en volgens menslike maatstawwe veranderbaar is.  Die “model” kan dus maklik deur die meerderheidsparty verander word na ‘n ander “model”.

Dit sê dat die stelsel broos is.  Waarom?  In sy ontstaan en bestaan wortel die grondwet in die revolusie.  Die woord revolusie sê omkeer.  Die grondwet, die hele lewe, kan dus maklik omgekeer word deur die sterkste kragblok in die land.  Dit is die A.N.C.  So word die bevolking ondergeskik gestel aan die grondwet;  maar die grondwet is ondergeskik aan die A.N.C.  Die A.N.C. regeer dus nie volgens die grondwet nie, maar aan die hand van ‘n grondwet wat willekeurig deur die A.N.C. aangepas  kan word.  So word ons dus regeer deur die grille van die A.N.C. leiers wat besluit en doen na hulle welbehae.  Selfs die massa A.N.C. lede is daaraan onderhewig.  Ten einde aan bewind te bly word parlementêre besluite geneem wat populêr by die massa is.  Dit word demokrasie genoem.  Oor hierdie toedrag van sake moet heelwat uitgebrei word.  Hier is dit genoeg om te weet dat ‘n revolusionêre werklikheid en werklikheidsbeskouïng in sigself onstabiel is.  Want dit keer om, wentel om, “revolve”.

Teenoor ‘n revolusionêre werklikhiedsbeskouïng is daar net een vaste onomkeerbare werklikheidsbekouïng.  Dit is een wat in die vaste fondament van die Woord van God gegrond is.  Hoe die saak inmekaar steek, sal in opvolgende prikkels uiteen gesit word.

Hendrik v.d. Wateren