Teologiese fakulteit se agteruitgang

Die eens bekende en gerespekteerde Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria, wat die NG Kerk en Nederduitsch Hervormde Kerk se teologiese opleiding hanteer,  is nie meer wat dit was en wat voorgegee word om te wees nie.

Die afgelope klompie  jare is ‘n duidelike proses van agteruitgang waargeneem en dit  na die “oorname” of infiltrering van liberale teoloë.

Dit blyk baie duidelik dat die fakulteit, wat eens daarop geroem het dat dit ‘n interkerklike fakulteit is, nou eerder ‘n intergeloofsfakulteit is. Met ander woorde waar  gereformeerde en hervormde leerstellinge die rigting bepaal het van die fakulteit kom die vrye interpretasie van die Bybel deur “verligte” dosente na vore en lei dit daartoe dat Skrif waarhede bevraagteken en/of ontken word.

Grondwaarheid soos die maagdelike geboorte, die liggaamlike opstanding van Christus uit die dood is maar twee voorbeelde van die invloed van Die Nuwe Hervormers asook die New Age beweging by die fakulteit.

Dan word daar nie eers gepraat van die homoseksuele kwessie in die kerk nie.

Die tragiek is dat menige leraars nie saamstem met die rigting waarheen die fakulteit beweeg nie maar hul stilswyende “ aanvaarding” beteken dat hul eintlik die nuwe rigting goedkeur.

Die houding is dikwels ter wille van hul gemeente maar soms ook vanuit ‘n finansiële oogpunt.   Wat dus nou gebeur is dat jong en voornemende tokkelokke geïndoktrineer word om die “nuwe” leer te aanvaar en later oor te dra aan gemeentes.

Gemeentelede word egter in die donker gelaat en hul dra maandeliks finansieel by tot die instandhouding van die fakulteit.

Die vraag kan gevra word of dit deel is van die aanslag op die Afrikaner Christen in die land?   Is dit deel van die duistere magte wat ons volk (sien Christene) finaal wil ontneem van enige sekerheid en vastigheid naamlik hul geloof in die Drie-Enige God?  Elke predikant en lidmaat wat stilswyend meedoen aan hierdie verloopte en/of valse leerstellinge moet ernstig besin of dit verantwoordbaar en in lyn is met wat die Bybel ons leer.

Gert Pretorius