Versoening

Woorde en begrippe word dikwels deur onkundiges of kwaadwilliges verdraai om die waarheid en die leuen ineen te vleg soos dit hulle pas. ‘n Menigte woorde het verskeie betekenisse afhangende van die omstandighede waarin dit gebruik word.

Kyk maar in ‘n verklarende woordeboek na woorde en begrippe soos val, esel, muis, spoor en talle ander. Oor al hierdie veelbetekenisse kan boekdele geskryf word, maar gesien in die huidige tydvak is die woord en begrip “versoening” sterk ter sprake.

Ek verwys na die sogenaamde en foutiewe verwysing na Versoeningsdag in plaas van die korrekte Geloftedag.

Versoening het twee betekenisse, maar die Voortrekkers het ‘n gelofte afgelê wat ‘n vertikale dimensie het in teenstelling met ‘n horisontale dimensie. Die volksvreemde regering probeer verwarring veroorsaak deur die horisontale betekenis te beklemtoon, dit is verskuiwing van versoening na mense van verskillende volke teenoor mekaar. Hierdie betekenis van versoening was nie naastenby waaraan die Voortrekkers gedink het nie, maar na bo, na God toe.

Van hierdie valse horisontale dimensie maak die volksvreemde regering gebruik om versoening na eenheid te herlei en ‘n politieke kleur aan ‘n (Gods)gelofte te verleen. Die politieke inslag word dan so verdraai dat die Afrikaner sy wreedheid van die verlede moet bely en aan die ander volke sy verskoning moet aanbied. Dit is ‘n ingrypende wanvoorstelling van die verraad en wreedheid van die Zoeloes teenoor die Voortrekkers wat deur bemiddeling van ‘n sendeling wettig vreedsaam onderhandel het.

God het die oorwinning gegee, hoe kan Hy verkeerd wees? Ons herdenk Geloftedag soos God dit van die Voortrekkers aanvaar het. Dit het niks met politiek te doen nie.

Eerlike Waarheid