Die Betekenis van die Vierde Gebod vir ons in 2017

  1. Wat eis hierdie gebod van ons?

Ex. 20:8 stel dit dat hierdie dag heilig is. Dit beteken dat die dag vir God eenkant gesit is. Ses dae moet ons en almal wat vir ons werk al ons werk doen. Die sewende dag is ‘n dag van volkome rus waarop geen beroepswerk gedoen mag word nie. Hierdie dag wat vir God eenkant gesit is, moet nie as straf gesien word nie, maar as genade uit die hand van God dat die mens vir eendag in die week losgemaak word van sy arbeid. So word die beeld van God in hom bevestig om te kan heers oor die eise van die lewe. “Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie”.

Hierdie dag is ‘n dag van Heilige samekoms. Op hierdie dag is spesiale brandoffers gebring (Num. 28:9,10); op hierdie dag is die Here geloof in die vergaderinge van die volk (Ps. 68:27). Ex. 5:7,8 leer ons dat dit een van die belangrikste redes is vir die instelling van die Sabbat. Daarom is die sabbat meer as net ‘n rusdag van ‘n week se harde werk:  Dit is ‘n feesdag tot eer van god en tot heil van die gemeente. Op hierdie dag ontmoet God sy volk en waar God sy volk ontmoet, ontmoet ook die volk mekaar en so kom die godsvolk byeen.

As ons in die Nuwe Testament lees dat ook Jesus die Sabbatdag geëer het en die tempel nie vermy het nie, wie is ons dan om hierdie dag te verontagsaam!

Net soos die tabernakel en later die tempel ‘n gewaarborgde plek van samekoms vir Israel was, so sou die Sabbatdag ‘n gewaarborgde tyd van samekoms vir die volk van God wees! Dit is ook nie ‘n dag om handel te dryf nie. M.a.w. omdat dit gerieflik is gaan ons nie op hierdie dag ons besigheid doen nie –  koop of verkoop nie.

Op hierdie dag het die volk het onder leiding van die profete en priesters saamgekom om onderrig te word. Hier word die volk deur God self en deur sy Gees gelei en geleer. Dit gaan om die heiliging van hulle wat rus. Dit beteken dat ons op hierdie dag met die dinge van God besig sal wees:

Jes. 58:13,14: “As jy jou voet terughou van die Sabbat – om nie jou sake op My heilige dag te doen nie en as jy die Sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hooghou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek”.

Daarom mag ons ook nooit die onderlinge samekomste versuim soos sommige die gewoonte het nie (Heb. 10:25).

Lees ons Amos 8:4–14 sien ons dat die Here God die eerbied vir die Sabbatdag so ernstig beskou dat Hy dit stel ‘n persoon wat die dag omwens omdat hulle haastig is om met die week se werk te begin die dag ontheilig. Ook hier sou die straf nie uitbly nie.

Hoe in lyn met die Woord van God is ons onderhouding van die dag van die Here?:

As ek ‘n televisie uitsending bo my kerkbesoek stel

As Sondag ‘n huiswerkdag is nadat ek die res van die naweek rondgeloop het of ek te moeg is na Saterdagaand se laat partytjie

As Sondag my tuinwerkdag of karwasdag is

As Sondag die dag is waarop ons inkopies doen

As ons kwaad word omdat die Verbondsonderrig of jeugaksie van my kind dalk te lank neem of dalk die Erediens 5 minute oor die tyd gaan

As my enigste leesstof die Sondagkoerant is.

 

  1. Die sabbat – ‘n Feesdag by uitnemendheid

Die Sabbat is nie net ’n dag vol moets en moenies nie. Vir baie van ons is die dag ‘n pretbederwer. ‘n Somber dag waarop ons anders moet wees as op ander dae. Daar mag nie gelag word nie. Alles moet stil en rustig wees.

Dit is eintlik ‘n dag van groot feesvier. Ses dae lank het God gewerk en op die sewende dag het Hy gerus. Nie gerus in niksdoen soos ons op ‘n Sondag nie. Nee, God het teruggekyk op ‘n week van arbeid en Hom verheug daarin dat alles ‘baie goed was’. ‘In ses dae het God die hemel en die aarde geskape en op die sewende dag het Hy gerus’ van Sy werke. Sy onderhouding het steeds voortgegaan.

Wanneer die Here God hierdie dag in Israel instel stel Hy dit in as ‘n unieke dag. ‘n Feesdag sonder gelyke: dit gaan oor God en sy handelinge met die mens! Dit is die SABBAT VAN DIE HERE JOU GOD!

God verbly Hom nie alleen oor die skeppingswerk van die eerste ses dae nie, Hy verbly Hom ook oor al sy ander werke:

Hy verbly Hom oor sy volk wat uit Egipte uit slawerny verlos is;

Hy verbly hom oor ons wat in Christus Jesus van die slawerny van sonde verlos is;

Hy verbly Hom oor Kersfees en Golgota;

Oor Paasfees en Pinkster;

Die leë graf beklemtoon immers dat die feit dat die werke van God vir ons net goed is. Daarom vier ons as gelowiges ons Sabbat op Sondag, die eerste dag van die week: Opstandingsdag! ‘n Dag van oorwinning!

Bowenal verbly God Homself oor die einddoel van al sy werke: DIE NUWE HEMEL EN DIE NUWE AARDE! Wat vir ons berei is om vir ewig saam met God te kan wees en vir ewig Hom te kan loof!

Hierdie dag nooi ons uit om saam met God bly te wees oor sy handewerk! Sondag is ‘n feesdag, ‘n lofdag;

Daarom mag ons God nie in eensaamheid loof nie: Daarom word die Godsvolk opgeroep en loof die gemeente Hom in die erediens met sang, Woordverkondiging en gebed;

Die Godslof begin by die gesin: jy, jou seun, jou dogter, hulle wat vir ons werk, hulle wat by ons kuier; lof begin by die gesin maar gesinne moet saamkom as gemeente om God te loof! Ook jou diere moet op hierdie dag rus van hulle werk en die lof van God verkondig sodat hierdie loflied as ‘n magtige akkoord oor die wêreld sal weerklink! hierdie is God se dag en word tot Sy eer gewy!

Geen mens of gebruik mag hierdie gemeentelike karakter van die lof skend nie! God wil saam met ons feesvier!

Sondag is ‘n beginpunt: van hier uit moet ons lof uitbrei totdat dit ook al die ander dae van die week insluit, ook elke sekonde van my bestaan en elke duimbreedte van my lewe. Hierdie feesdag is nie net beperk tot die mure van die kerk nie maar moet gestalte kry in die realiteit van elke dag!

Nie net wanneer ek Psalms en Gesange sing nie, maar ook as ek in my tuin werk;

Nie net wanneer ek aan die Nagmaalstafel aansit nie, maar ook wanneer ek my motor bestuur;

Nie net wanneer ek by die doopvont taan nie, maar ook wanneer ek my kinders opvoed;

Ook op die sportveld of in die ontspanningslokaal.

So begin ons die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Sondag bring die ewigheid reeds by ons en kyk ons vooruit na die voleinding van God se werke. Ons rus in die genadewerk van God wat ons van die ewige oordeel gered het en dan word Sondag en elke ander dag van ons lewe, ‘n lofdag tot eer van God.

Calvinistiese Alliansie