Alle kerke onder die duim van howe

Volgens die aanbeveling van die kulturele, religieuse en tale kommissie oftewel die CRL, gaan alle kerke en godsdiensgroepe verplig word om by die kommissie te lisensieer en verder dat die Grondwet gewysig moet om kerke sodoende  te reguleer.

Kenners meen dat die staat sodoende beheer oor kerke wil uitoefen en in gevalle waar kerke moontlik sou diskrimineer teen byvoorbeeld homoseksuele, die kerk verplig sou word om in lyn te kom met die wette van die land.

Godsdiensvryheid of die reg op vrye assosiasie of disassosiasie van individue gaan hierdeur ingeperk word.

Die vraag ontstaan of, sou ‘n kerk of gemeente weier om ‘n kind te doop, of indien iemand nie toegelaat word om nagmaal te nuttig nie, die hof so ‘n kerk of gemeente kan verplig om die persoon tegemoet te kom.

Waar kerke beginselbesware het teen huwelike van enerse geslag, word gevra of die hof dan so ‘n kerk kan verplig om so ‘n huwelik te bevestig?