Versiendheid

‘n Groot staatsman se eerlikheid en versiendheid word dikwels eers na ‘n lang tyd besef. In dr H F Verwoerd se geval is die waarheid opgesluit in sy eie woorde wat vandag, na 66 jaar, getoets kan word.

5 Desember 1950:  “Moet die ontwikkeling van die Bantoe– en die blanke gemeenskappe in die toekoms deurmekaar plaasvind, of geskei van mekaar sover prakties moontlik?  Indien die antwoord is “deurmekaar”, dan moet die volgende besef word: Oral sal daar mededinging en botsing wees. Solank, soos nou, die aanrakingsplekke nog betreklik min is, sal die wrywinge en botsings min en minder sigbaar wees. Hoe meer die deurmekaar ontwikkeling egter vorder, des te sterker sal die botsings word.

My punt is dat indien ‘n gemengde ontwikkeling in Suid-Afrika die beleid van die toekoms moet wees, dit sal lei tot die verskriklikste botsing van belange denkbaar. Die strewe en begeertes van die Bantoe en die strewe en oogmerke van al die blankes sal teenoorgesteld wees. So ‘n botsing kan net ongeluk en ellende vir albei meebring.

Die enigste moontlike uitweg is . . .  dat albei ‘n ontwikkeling aanvaar geskei van mekaar. Dit is al wat die woord apartheid beteken. Enige woord kan vergiftig word deur valse betekenisse daaraan te heg. Dit het met hierdie woord gebeur. Die Bantoe is wysgemaak dat dit onderdrukking beteken, of selfs die wegneem van die naturellegebiede van hulle. Inderdaad word met die beleid van apartheid presies net die teenoorgestelde beoog.

Om bogenoemde onplesierige en gevaarlike toekoms vir albei bevolkingsdele te vermy, neem die huidige regering die standpunt in dat hy vir ander gun en wil gee presies wat hy vir homself opeis. Hy glo in die heerskappy (baasskap) van die blanke in sy gebied, maar dan glo hy ook net so in die heerskappy (baasskap) van die Bantoe in sy gebied.

Hier is dus geen beleid van onderdrukking nie.”

Dr Verwoerd het die afgryslike botsings wat vandag plaasvind, 66 jaar gelede uitgestippel, terwyl hy deur toepassing van apartheid die beste vir die swartmense in die vooruitsig gestel het. Wat ‘n diepgaande visie het hy openbaar wat reeds gedurende sy regeringstyd bewys was.

Realis