Mobiliseer minderheid vir selfbeskikking

Selfbeskikking is ʼn internasionaal erkende en aanvaarde beginsel wat aan minderheidsgroepe die reg verleen om hulself teen assimilasie en gevolglike verdwyning in ʼn meerderheid te beskerm.

Dit was die kernboodskap van dr. Pieter Groenewald, leier van die VF Plus, in sy voorlegging tot die aanloop van UNPO (Unrepresented Nations & Peoples Organization) se dertiende algemene vergadering in die Skotse parlement in Edinburg.

Dr. Groenewald het gesê selfbeskikking dui op die regsreg van mense om hul eie lot in die internasionale orde te bepaal. Selfbeskikking is ‘n kernbeginsel van die internasionale reg, voortspruitend uit die gewoontereg van die internasionale reg, en word erken as ‘n algemene beginsel van die reg soos vasgelê in ‘n aantal internasionale verdrae. Hy het gesê selfbeskikking word verskans in die Verenigde Nasies (VN) se Handves en die Internasionale Deklarasie op Burgerlike en Politieke Regte as ‘n reg van “alle mense.”

Internasionaal word selfbeskikking beskou as ‘n aanvaarbare metode om die probleme van minderhede en onderdrukte groepe mense op te los.

Die unieke situasie van elke land en elke groep vereis ‘n ander vorm van selfbeskikking. Die ongelukkige waarheid is dat regerings nooit selfbeskikking as die primêre oplossing vir ʼn probleem beskou nie. Die oortuiging van minderheidsregte of toelating tot selfbeskikking word beskou as ‘n onnodige uitdaging deur baie regerings. Geen regering sal die regeringstelsel maklik herstruktureer om minderheidsgroepe te akkommodeer nie.

Regerings kies gewoonlik die oplossings van assimilasie (word deel van die meerderheid) of akkulturasie (laat jou eie kultuur los en word soos ons – verengelsing in Suid-Afrika) of selfs totale absorpsie.  Genoeg mense moet opstaan en hulle teen onderdrukking en assimilasie uitspreek en ten gunste van minderheidsregte en selfbeskikkingsregte voordat ‘n regering daaraan aandag sal gee.

Selfbeskikking is nie doelgemaak of ʼn gegewe nie. Daar is verskillende stadiums van selfbeskikking waardeur gegaan moet word om die eindelike doel te bereik.  ‘n Belangrike stadium is om ‘n gemeenskap of etniese groep te mobiliseer om druk op die regering te plaas.

Foto: Dr. Pieter Groenewald