DIE HEILIGE GEES OORTUIG JOU DAT JY KIND VAN GOD IS


Want julle het nie ontvang ’n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! (Rom. 8:15).

Vir ’n sondaar wat bevry is deur die geloof in Jesus Christus is die nuutgevonde vryheid te veel om te verwerk. Dit is net eenvoudig te goed om  waar te wees. Ná eeue van slawerny in die mag van die bose deur die greep van die dood, vra hierdie nuwe lewenswyse ’n geweldige aanpassing. Dit is die Heilige Gees se taak om vir elke bevryde sondaar te leer hoe om hierdie vryheid te benut. Hy moes in elke kind van God die verlange na sy Vader kweek, sodat ons soos verlangende kinders sou uitroep: Abba, Vader! Dit word ’n noodkreet wat uit die mens se diepste innerlike skeur. Dit word die huilkreet van ’n kind wat besef dat hy te swak is om weerstand te bied teen die sleurkrag van die sondestroom en hulpeloos wag dat sy vader hom red. Dit is hoedat die Heilige Gees jou lei op die pad van vryheid – dié vryheid wat Jesus Christus vir jou aan die kruis verwerf het. In elke situasie waarin jy jou laat beland deur jou sondige toedoen, staan die Gees jou by om vir jou die vryheidspad aan te dui en jou daarop te lei. In jou verdwaasde soeke na die wil van God, openbaar sy Gees sy wil aan jou deur sy Woord. En Hy werk die geloof in jou hart. Hoe sou jy nie in jou bedremmelde staat van verdwaasdheid en onkunde terug geskarrel het na die bekende lewe van slawerny, as die Heilige Gees jou nie oortuig het dat jy ’n kind van God is nie!

Dankie, Gees van God, dat U my teruglei na my Vader in die hemel. Amen.