Onderwys in krisis

Hierdie woorde is vele kere in die verlede geopper, maar nooit was dit so waar as nou in die nuwe Suid Afrika nie.  Kernsake soos moedertaalonderrig en kulturele verskille word blindelings geïgnoreer ter wille van integrasie van ras, volk en nasie. Die destydse Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) het in ‘n uitgebreide navorsingstudie saam met PU vir CHO getoon dat differensiasie ‘n Godgegewe werklikheid is wat nie net geïgnoreer kan word nie.

Die HAT praat van verskilmaking of sosiale differensiasie.  Geen mens is dieselfde nie, man verskil van vrou en kind verskil van ouer maar groter nog verskil mense ten opsigte van kultuur, taal  en religie (godsdiens). ‘n Duitser en ‘n Fransman deel nie dieselfde belange en/of norme en waardes nie,  so verskil ‘n Zoeloe en ‘n Xhosa van mekaar.

Die resep vir mislukking is om kinders van verskillende taal- en rassegroepe in een klas te plaas en te verwag dat ‘n onderwyser (wat ‘n sekere rassegroep verteenwoordig) AL die kinders moet opvoed. Ja, afrigting kan geskied, soos wat jy ‘n hond of perd afrig, maar opvoeding in die ware sin van die woord kan nie plaasvind nie, want kulturele en religieuse verskille is te groot. ‘n Christen onderwyser kan nie ‘n moslem kind opvoed nie, netsomin  kan ‘n voorvaderaanbidder ‘n Christen kind opvoed.

Die multikulturele samestelling van ons skole (sg model C skole) maak opvoeding nie moontlik nie, die VSA het die “melting-pot” stelsel as verkeerd bewys. Ongelukkig vind daar nie onderwys en/of opvoeding plaas is die sg. “township” skole nie daarom die toestroming van swart kinders na blanke skole en hier is dit waar kulture bots, waar verskil in haarstyle wrywing veroorsaak, waar taalverwarring plaasvind.

Voeg laastens die verskil in lewens- en wêreldbeskouing tussen ‘n westerse kultuur en ‘n afrika kultuur en jy het chaos.   DIT het nou  oorgespoel na kampusse van universiteite en technikons waar die verskil tussen kulture soos dag en nag na vore kom.  Hoe brand jy ‘n plek af waar jy die geleentheid het om ‘n kwalifikasie te verwerf wat werkskeppend kan wees?.  Hoe gooi jy menslike afskeiding oor standbeelde om jou misnoeë te kenne te gee?. Hoe verwoes jy jou toekoms deur te sê : Ons sal sorg dat die inrigting gesluit bly totdat daar aan ons eis van #Free.For.All. voldoen word.

Die Afrikaner was nog nooit ‘n agtergeblewene nie, ten spyte van twee Vryheidsoorloë en selfs ‘n depressie.  Jy raak agter as jy nie die innerlike wil het om iets vir jouself te doen nie. Bakhand mentaliteit of freeforall maak dat jy steeds agterbly.

Dosent

brieweKaapland